Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody hodowli roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F6.MHR.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody hodowli roślin
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozszerzenie wiadomości o metodach hodowli roślin. Omówione zostaną metody konwencjonalne oraz nowoczesne, wykorzystujące metody biotechnologiczne.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Źródła zmienności genetycznej wykorzystywane w hodowli roślin: krzyżowanie wewnątrzgatunkowe – segregacja i rekombinacja, cechy ilościowe i jakościowe, odziedziczalność cech

Krzyżowania międzygatunkowe i międzyrodzajowe – mieszańce generatywne i somatyczne

Inne źródła zmienności: indukowanie mutacji, zmienność somaklonalna, transformacje genetyczne

Metody otrzymywania odmian konwencjonalnych, selekcja, selekcja wspomagana markerami

Metody otrzymywania odmian F1, chów wsobny i metody alternatywne

Aktualny stan hodowli twórczej warzyw w Polsce i na świecie

Obliczanie współczynników odziedziczalności i zmienności i ich interpretacja

Gametyczne systemy wykorzystywane w programach hodowlanych wybranych gat. warzyw – samoniezgodność, męska sterylność

Analiza izoenzymatyczna (PGI) – przykład selekcji molekularnej materiałów hodowlanych

Literatura:

1. Hodowla roślin warzywnych – red. K. Niemirowicz - Szczytt, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1993.

2. Poehlman J.M., Sleper D.A., 1995. Breeding Field Crops. Iowa State University Press/Ames.

3. Simmonds N.W. 1987. Podstawy hodowli roślin, Wydawnictwo PWRiL.

4. Michalik B. (red.). 2009. Hodowla roślin z elementami biotechnologii.PWN

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje problematykę badawczą w obszarach hodowli roślin

Definiuje źródła zmienności genetycznej wykorzystywane w hodowli roślin

Opisuje konwencjonalne i nowoczesne metody hodowli nowych odmian

Charakteryzuje aktualny stan hodowli twórczej warzyw w Polsce i na świecie

Umiejętności

Oblicza i interpretuje odziedziczalność różnych cech

Analizuje za pomocą obliczeń statystycznych i interpretuje zmienność cech

Ocenia homozygotyczność materiałów roślinnych przy pomocy markerów molekularnych

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji na temat możliwości technologicznych w zakresie doskonalenia roślin uprawnych

Potrafi współpracować w ramach zespołu

Metody i kryteria oceniania:

703 test wielokrotnego wyboru

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)