Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biopreparaty jako możliwość fortyfikowania produktów spożywczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F5.BFP.SI.OBTSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biopreparaty jako możliwość fortyfikowania produktów spożywczych
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot uzupełniający - fakultatywny, 5 semestr studiów

Wymagania wstępne: brak

Pełny opis:

Tematyka zajęć

Wykłady:

Charakterystyka preparatów z owadów jadalnych

Enkapsulacja jako metoda otrzymywania preparatów z udziałem materiałów roślinnych

Właściwości prozdrowotne otrzymanych biopreparatów

Możliwość wykorzystania owadów jadalnych i preparatów roślinnych w technologii żywności

Aspekty prozdrowotne biofortyfikacji żywności

Ćwiczenia:

Analiza składu chemicznego preparatów owadów jadalnych

Analizy antyoksydantów i aktywności przeciwutleniającej biopreparatów z wykorzystaniem metod spektroskopowych i chromatograficznych

Analiza właściwości funkcjonalnych i mechanicznych biofortyfikowanych produktów spożywczych

Literatura:

Podstawowa:

1.L. Mościcki, M. Mikrus, A. Wojtowicz: Technika ekstruzji w przemyśle rolno-spożywczy. PWRiL, 2007

2.Grajek W. (red) 2007.Przeciwutleniacze w żywności.Aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne PWN,

3. FAO. 2021. Looking at edible insects from a food safety perspective. Challenges and opportunities for the sector. Rome.

https://doi.org/10.4060/cb4094en

Uzupełniająca:

1. Świderski F. (red.). 2003. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, Wydawnictwo WNT, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna i rozumie:

- źródła i właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych stosowanych w celu otrzymania biopreparatów

- możliwość wykorzystania biopreparatów w technologii żywności

- aspekty prozdrowotne biopreparatów i żywności nimi fortyfikowanej

Umiejętności - student potrafi:

- planować i wykonać proste zadania badawcze i projektowe indywidualnie oraz w zespole dotyczące analityki i kontroli jakości biofortyfikowanych produktów

- prawidłowo interpretować rezultaty i wyciągać wnioski z samodzielnie lub zespołowo przeprowadzonych eksperymentów lub wyników badań z innych źródeł

Kompetencje społeczne- student jest gotów do:

- pracy i współpracy w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie planowane i realizowane zadania

- samodzielnej analizy ryzyka i oceny skutków wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa, przetwórstwa żywności i ochrony środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru) do zaliczenia należy uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi. Udział w ocenie końcowej 50%

Ćwiczenia:

Sprawozdanie na ocenę. Udział w ocenie końcowej 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gumul, Stanisław Kowalski
Prowadzący grup: Dorota Gumul, Stanisław Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gumul, Stanisław Kowalski
Prowadzący grup: Dorota Gumul, Stanisław Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)