Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia plonowania roslin ogrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F4.FPO.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia plonowania roslin ogrodniczych
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studenta na temat czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na procesy fizjologiczne, które w największym stopniu kształtują plon roślin ogrodniczych. Do omawianych tematów należą: Fizjologiczne wskaźniki produktywności roślin. Donory i akceptory substancji pokarmowych w roślinach. Wytwarzanie asymilatów. Rola ksylemu i floemu w transporcie substancji pokarmowych w roślinach. Powiązania metabolizmu węgla i azotu. Produktywność roślin a czynniki stresowe. Na ćwiczeniach student poznaje metody oceny stanu fizjologicznego roślin; obserwuje, jak czynniki agrotechniczne modyfikują produktywność fotosyntetyczną roślin; analizuje wpływ czynników środowiskowych na przemiany azotu.

Pełny opis:

Wykłady:

Fizjologiczne wskaźniki produktywności roślin. Wskaźnik plonowania (HI). Zestawienie czynników kształtujących wielkość i jakość plonu z uwzględnieniem składu chemicznego. Odbiór bodźców środowiskowych przez rośliny – aspekty praktyczne (doświetlanie asymilacyjne i morfogenetyczne). Wykorzystanie wiedzy na temat czynników wewnętrznych i środowiskowych wpływających na produktywność fotosyntetyczną roślin w praktyce. Wytwarzanie i transport asymilatów. Struktura i skład chemiczny floemu i ksylemu. Roślina jako integralny zespół donorów i akceptorów substancji pokarmowych. Mechanizm transportu organicznych związków pokarmowych na małe i duże odległości. Załadunek i rozładunek floemu. Alokacja asymilatów w roślinie.

Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne regulujące dystrybucję organicznych substancji pokarmowych w roślinie. Udział procesów dysymilacyjnych w kształtowaniu plonu i utrzymywaniu jego wartości biologicznej po przechowywaniu. Rola oddychania i fotooddychania w plonowaniu i dystrybucji asymilatów. Azot jako wybitny pierwiastek plonotwórczy. Asymilacja azotu. Czynniki wpływające na akumulację azotu w różnych organach roślin. Powiązanie metabolizmu węgla i azotu.

Ćwiczenia:

Metody oceny stanu fizjologicznego roślin (badanie fluorescencji chlorofilu ‘a’ przy uzyciu fluorymetru). Fotosynteza a oddychanie - czynniki plonowania roślin - możliwości regulacji.

Produktywność fotosyntetyczna roślin pod osłonami. Wpływ natężenia światła i rodzaju folii na intensywność fotosyntezy – pomiar analizatorem CO2. Wpływ światła LED o różnej charakterystyce spektralnej na wzrost i parametry fizjologiczne oraz jakościowe wybranych roślin zielarskich.

Metody oznaczania zawartości azotanów w roślinach.Oznaczanie zawartości azotanów w różnych organach roślin ogrodniczych/leczniczych/prozdrowotnych z wykorzystaniem metody potencjometrycznej. Oznaczanie aktywności reduktazy azotanowej w różnych częściach użytkowych roślin - analiza spektrofotometryczna.

Literatura:

Podstawowa

Kopcewicz J., Lewak S. 2012. Fizjologia roślin, Wyd. PWN, Warszawa

Starck Z. 2003. Transport i dystrybucja substancji pokarmowych w roślinach, SGGW, Warszawa.

Uzupełniająca

Oryginalne prace naukowe dostępne w Katedrze Botaniki, Fizjologii roślin i Ochrony Roślin

Kozłowska M. 2007. Fizjologia roślin. Od teorii do nauk stosowanych. PWRiL Poznań

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna i rozumie: możliwości sterowania czynnikami fotosyntezy oraz morfogenezy roślin w uprawach pod osłonami celem zwiększenia wielkości i wartości biologicznej plonu; procesy fizjologiczne w aspekcie ich wpływu na skład chemiczny części użytkowych roślin po zbiorze i przechowywaniu plonu.

Umiejętności:

Student potrafi ddobrać metody pozwalające na uzyskanie wartościowego plonu m. in. pod względem zawartości azotowych i bezazotowych związków organicznych

wykonać analizę ilościową materiału roślinnego na zawartość azotanów w roślinach zielarskich, wykonać pomiar fluorescencji chlorofilu a za pomocą fluorymetru Heandy PEA

Kompetencje:

Student jest gotów do odpowiedzialnej współpracy w obrębie małego zespołu, podejmowania właściwych decyzji w zakresie produkcji roślin leczniczych o wysokiej wartości biologicznej z uwględniem dopuszczalnych norm zawartości azotanów

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Studenci wybierają zagadnienie i odpowiadają pisemnie na zadanie problemowe (50% udziału w ocenie końcowej).

Ćwiczenia: Sudenci przygotowują sprawozdania z ćwiczeń i na podstawie średniej arytmetycznej uzyskują ocenę końcową z ćwiczeń (50% udziału w ocenie końcowej).

Na ocenę końcową ma również wpływ obecność na zajęciach oraz aktywność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Wojciechowska
Prowadzący grup: Renata Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Wojciechowska
Prowadzący grup: Renata Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kamińska, Anna Kołton
Prowadzący grup: Anna Kołton, Renata Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)