Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aerobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F4.AER.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aerobiologia
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Aerobiologia

uzupełniający - fakultatywny

wymagania wstepne: zaliczenie przedmiotu Botanika

Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin

Pełny opis:

Wykłady:

Zakres i znaczenie aerobiologii oraz monitoringu aerobiologicznego. Metody prognozowania aerobiologicznego.

Czynniki determinujące własności aeroalergenne zarodników grzybów i pyłków roślinnych. Budowa męskich struktur generatywnych roślin zielarskich.

Przegląd i charakterystyka gatunków organizmów aeroalergennych.

Dynamika pylenia gatunków roślin i czynniki modyfikujące ich okres kwitnienia, zmienność sezonów pyłkowych i korelacja z czynnikami meteorologicznymi.

Poznanie metod i technik analitycznych pozyskiwania aeroplanktonu z powietrza. Poznanie zasad izolacji i hodowli mykobioty z roślin uprawnych i dziko rosnących

Metody badań zanieczyszczeń mykologicznych w powietrzu atmosferycznym na plantacjach roślin leczniczych i w aglomeracjach miejskich.

Propagule grzybów w powietrzu atmosferycznym w terenach uprawy roślin leczniczych i w aglomeracjach miejskich.

Sezonowe zmiany stężenia zarodników grzybów w atmosferze.

Wpływ zanieczyszczeń mykologicznych powietrza na zdrowotność roślin leczniczych i prozdrowotnych.

Rośliny lecznicze źródłem emisji propagul grzybów do atmosfery.

Ćwiczenia:

Poznanie metod i technik analitycznych pozyskiwania aeroplanktonu z powietrza. Poznanie zasad izolacji i hodowli mykobioty z roślin uprawnych i dziko rosnących.

Izolacja i hodowla zanieczyszczeń mykologicznych z powietrza atmosferycznego. Oznaczanie gatunków grzybów patogenicznych wyizolowanych z roślin leczniczych.

Monitorowanie i prognozowanie stanu zanieczyszczeń biologicznych powietrza oraz zagrożenia upraw roślin leczniczych i prozdrowotnych przez mykobiota z powietrza atmosferycznego. Określenie źródeł emisji grzybów do atmosfery.

Opracowanie kalendarza pylenia roślin alergennych wybranego terenu.

Literatura:

Podstawowa

Weryszko-Chmielewska E. 2007. Aerobiologia, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin.

Uzupełniająca

Kurnatowska A., Kurnatowski P. 2006. Mikologia medyczna, Wydawnictwo Promedi, Łódź.

Majkowska-Wojciechowska B., Balwierz Z., Kowalski M.L. 2013. Pyłek roślin i zarodniki grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym w Łodzi w roku 2013., Alergia Astma Immunologia 20 (3), Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

istotne z punktu aerobiologii grupy organizmów oraz czynniki decydujące o terminach i stopniu nasilenia występowania aeroalergenów i patogenów

techniki i metody prognozowania aerobiologicznego

wpływ aeroalergenów na zdrowotność pozostałych składnków biocenozy

Umiejętności - potrafi:

wykorzystać sprzęt i odpowiednie techniki do prognozowania terminów oraz oceny zagrożeń aeroalergenami i patogenami

ocenić zagrożenia będące konsekwencją podejmowanych działań

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

prowadzenia działań służących ochronie jakości i zdrowotności człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny z pytaniami otwartymi i testowymi (50%)

przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń obejmującego rozwiązanie zadania problemowego i analizę przypadku (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 5 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska
Prowadzący grup: Zbigniew Gajewski, Ewa Hanus-Fajerska, Aleksandra Koźmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska, Iwona Kamińska
Prowadzący grup: Zbigniew Gajewski, Ewa Hanus-Fajerska, Iwona Kamińska, Piotr Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kamińska, Aleksandra Koźmińska
Prowadzący grup: Iwona Kamińska, Aleksandra Koźmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)