Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zróżnicowanie anatomiczne roślin jako adaptacje środowiskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F3.ZAR.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zróżnicowanie anatomiczne roślin jako adaptacje środowiskowe
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Modyfikacje struktury roślin jako przystosowanie do różnych warunków środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w budowie anatomicznej. Kurs prowadzony w oparciu o świeże i utrwalone preparaty roślinne, częściowo wykonywane przez studentów.

Pełny opis:

Światło jako czynnik modyfikujący: rośliny miejsc cienistych (skiofity. oraz świtłolubne heliofity. Epifity i liany. Rośliny wodne i wilgociolubne (higrofity hydrofity).

Rośliny siedlisk ubogich: związki mikoryzowe, symbionty wiążące azot, rosliny pasożytnicze i mięsożerne. Rośliny gorących i zimnych siedlisk ubogich w wodę.

Słonorośla: osmoregulacja i zbiorowiska roślinne.

1. Podstawowe metody preparowania obiektów: preparaty świeże i utrwalone. Rola i obserwacja różnych typów trichomów. 2. Przygotowanie własnego obiektu obserwcji- utrwalanie .

Rośliny wodne i miejsc wilgotnych (aerenchyma, aparaty szparkowe, epiderma). 2. Przygotowanie własnego preparatu - zatapianie w parafinie.

Porównanie mezofilu, epidermy i kutikuli skiofitów oraz heliofitów i epifitów. Korzenie powietrzne epifitów.

Kserofity: budowa ograniczająca utratę wody lub pozwalająca na jej gromadzenie. Wykonanie własnego preparatu - zatapianie w bloku parafiny.

Wykonanie preparatu - cięcie bloczków na mikrotomie, barwienie preparatów.

Barwienie preparatów dwoma technikami.

Obserwacje, interpetacja i porównanie wybarwionych elementów na przygotowanych przekrojach.

Literatura:

Literatura podstawowa Podbielkowski Z. . 1992. Przystosowania roślin do środowiska, WSiP,

Literatura uzupełniająca Peterson R.L., Peterson C.A., Melville L.H. 2008. Teaching Plant Anatomy, NRC Press.,

Ingrouille M.J., Eddie B. 2006. Plants. Diversity and evolution. , Cambridge (chosen chapters).,

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu anatomii ekologicznej roślin naczyniowych.

Potrafi wskazać miejsca występowania (biomy, zbiorowiska roślin, siedliska) poszczególnych grup ekologicznych roślin.

Wyjaśnia różnice budowy morfologicznej i anatomicznej jako odpowiedź na zróżnicowane warunki fizyczne w siedliskach.

Tłumaczy wpływ interakcji między organizmami na ich strukturę.

Umiejętności

Posługuje się podstawowymi technikami mikroskopowymi, samodzielnie wykonuje preparaty.

Interpretuje obserwowane obiekty w zależności od zastosowanej metody barwienia.

Kompetencje społeczne

Podporządkowuje się zasadom pracy zespołowej ze świadomością odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Jest świadomy konieczności przestrzegania procedur postępowania w zakresie bezpieczeństwa w pracy laboratoryjnej.

Metody i kryteria oceniania:

101 sprawdzian wiedzy

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)