Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mało znane rośliny sadownicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F3.MAL.NM.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mało znane rośliny sadownicze
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z roślinami sadowniczymi nie będącymi w wielkotowarowej uprawie. Omówienie wartości biologicznych mniej znanych gatunków sadowniczych i możliwości ich wykorzystania w diecie człowieka.

Uprawa i zastosowanie roślin sadowniczych nie uprawianych na skalę wielkotowarową.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Rokitnik zwyczajny (Hipophne ramnoides) - uprawa i zastosowanie.

Bez czarny (Sambucus nigra) - uprawa i zastosowanie.

Pigwa i pigwowiec - uprawa i zastosowanie Cydonia oblonga i Chaenomeles japonica.

Winorośl (Vitis vinfera) - uprawa i zastosowanie.

Lonicera kamczacka (Lonicera celurea) - uprawa i zastosowanie.

Aronia (Aronia melanocarpa) i jarzębina (Sorbus spp.) - uprawa i zastosowanie.

Aktinidia spp. - uprawa i zastosowanie.

Dereń, pinia, miłorząb, berberys, jałowiec - uprawa i zastosowanie.

Ocena faz fenologicznych gatunków omawianych na wykładach.

Agrotechnika gatunków omawianych na wykładach.

Analiza sensoryczna przetworów z wybranych gatunków.

Ocena zawartości witaminy C i antocyjanów w wybranych gatunkach.

Literatura:

Kawecki Z., Łojko R., Pilarek B., 2007. Mało znane rośliny sadownicze. Wydawnictwo UWM , Olsztyn

Kawecki Z., 2006. Owocodajne drzewa i krzewy chłodniejszych stref klimatycznych. Wydawnictwo UWM , Olsztyn

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Opisuje perspektywy produkcji owoców mało znanych w różnych rejonach Polski

Opisuje wymagania glebowe i klimatyczne owoców mało znanych

Opisuje gatunki i odmiany owoców mało znanych, ich specyfikę uprawy

Ocenia wartość odżywczą owoców mało znanych i ich znaczenie w zrównoważonej diecie

Umiejętności

Analizuje wiadomości dotyczące bioróżnorodności mało znanych owoców oraz ich wymagań środowiskowych

Dokonuje właściwego doboru gatunków i odmian owoców mało znanych w zależności odo klimatu

Dostosowuje technologie uprawy w zależności od rejonu i uprawianego gatunku

Kompetencje społeczne

Tłumaczy potrzebę rozszerzania asortymentu uprawianych gatunków w celu wzbogacenia zrównoważonej diety

Tłumaczy potrzebę rozszerzania asortymentu uprawianych gatunków w celu tworzenia nowych miejsc pracy

Metody i kryteria oceniania:

101 sprawdzian wiedzy

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)