Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lecznicze rośliny kryptogamiczne i ich wykorzystanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F3.LRK.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lecznicze rośliny kryptogamiczne i ich wykorzystanie
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

uzupełniający - fakultatywny

zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

W.

Krótki rys biologii leczniczych roślin kryptogamicznych

Taksonomia zarodnikowych roślin wodnych i lądowych

Czynniki ekologiczne kształtujące występowanie i zasięg poszczególnych gatunków wodnych i lądowych roślin kryptogamicznych

Formy współżycia organizmów - epibiontyzm, endobiontyzm, symbiozy

Możliwości rozprzestrzeniania się roślin zarodnikowych oraz ich kultywacji

Znaczenie przyrodnicze i ekologiczne roślin zarodnikowych

CW

Zasady korzystania z kluczy, oznaczanie roślin zarodnikowych i charakterystyka poszczególnych ich grup

Obserwacje mikroskopowe i makroskopowe organizmów plechowych i organowców w ujęciu taksonomicznym

Rozmnażanie roślin zarodnikowych, ich rola w siedliskach naturalnych i antropogenicznych

Założenie kultury bioreaktorowej mikro- lub makroalg w skali laboratoryjnej

Oznaczanie składników odżywczych w kultywowanych gatunkach

Literatura:

Podstawowa

Czerwik-Marcinkowska J. 2019. Algologia. Przewodnik praktyczny.PWN, Warszawa

Grabińska-Łoniewska A. (red.). 2011. Biologia środowiska. Wyd. Seidel-Przywecki,Warszawa

Szweykowska A., Szweykowski J.,2003 (i wznowienia). Botanika. PWN Warszawa

Uzupełniająca

Sabovljevic A. i inn. 2009. In vitro culture and Secondary Metabolote isolation in Bryophytes. Jain S.M., Saxena P.K. (reds). Methods in Molecular Biology, Protocols for in vitro Cultures and Secondary Metabolite Analysis of Aromatic and Medicinal plants, vol. 547.

Costa B. i in. 2022. Using pure Fucoidan and radiolabelled Fucoidan (99mTc-Fucoidan) as new agent for inflammation diagnosis and therapy. Food Hydrocolloids for Health 2, 100049

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

biologię i rozwój roślin kryptogamicznych różnych taksonów.

organizację komórkową i tkankową roślin kryptogamicznych.

formy współżycia roślin kryptogamicznych z innymi organizmami.

zastosowanie i rolę zarodnikowych roślin wodnych w życiu człowieka.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

posługiwać się poprawną nomenklaturą botaniczną.

identyfikować rodzaje i gatunki roślin kryptogamicznych.

korzystać z kluczy i przewodników do oznaczania gatunków.

założyć kulturę mikroalg dbając o właściwe parametry środowiskowe.

oznaczać podstawowe składniki odżywcze technikami spektrofotometrycznymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

ciągłego kształcenia się i nabywania wiedzy z dziedzin nauk podstawowych.

wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem profesjonalizmu oraz poszanowaniem zasad prawnych i etycznych.

rozwijania zdolności do pracy w grupie oraz organizacji działań prowadzonych przez siebie i innych dbając przy tym o sprzęt i aparaturę laboratoryjną.

Metody i kryteria oceniania:

test pisemny (50% oceny końcowej)

demonstracja praktycznych umiejętności, krótkie sprawozdanie z części analitycznej ćwiczeń; łącznie wynik stanowi 50% w końcowej ocenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska, Iwona Kamińska
Prowadzący grup: Ewa Hanus-Fajerska, Iwona Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)