Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antyoksydacyjne właściwości roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F3.ANT.SM.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antyoksydacyjne właściwości roślin
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje charakterystykę wolnych rodników i aktywnych form tlenu oraz ich powstawanie w żywych komórkach. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na biologiczna aktywność AOS (active oxygen species)oraz na ich negatywny i pozytywny wpływ na składniki komórkowe. W szerokim zakresie zostaną podjęte zagadnienia dotyczące antyoksydacyjnego systemu roślin ogrodniczych (warzywa, owoce, zioła) jak również wpływu warunków uprawy i rozbiorczego traktowania na antyoksydacyjne parametry.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Wolne rodniki i aktywne formy tlenu (AOS). Chemiczna struktura AOS. Terminologia najważniejszych AOS (anionorodnik ponadtlenkowy, rodnik hydroksynadtlenkowy, rodnik hydroksylowy, nadtlenek wodoru, tlen singletowy, tlenki azotu). Reakcje wolnych rodników.

Generacja aktywnych form tlenu „in vitro” i „in vivo”.Biologiczna aktywność AOS w żywych komórkach. Reakcje z cząsteczkami struktur komórkowych (lipidy, białka , kwasy nukleinowe, węglowodany). Metody oznaczania AOS.

Roślinny mechanizm obronny przeciw wolnym rodnikom. Enzymy antyoksydacyjne, ich struktura i aktywność. Niskocząsteczkowe antyoksydanty hydrofilowej i hydrofobowej fazy. Mechanizm naprawczy uszkodzonych makromolekul.

Witaminy i ich pochodne jako antyoksydanty (kwas askorbinowy, karotenoidy, tokoferole).

Metaboliczne skutki stresu oksydacyjnego. AOS jako pozytywne czynniki tkanki roślinnej.

Antyoksydacyjna aktywność różnych gatunków roślin (owoce, warzywa, zioła, pyłek kwiatowy).

Wpływ czynników uprawy i warunków pozbiorczych na antyoksydacyjne właściwości roślin

Oznaczanie zdolności neutralizowania wolnego rodnika w różnych obiektach ogrodniczych (warzywa, owoce, zioła, pyłek kwiatowy) metodą DPPH.

Oznaczanie zawartości kwasu askorbinowego

Oznaczanie zawartości karotenoidów

Oznaczanie aktywności peroksydazy

Oznaczanie aktywności katalazy

Oznaczanie fenoli metodą z odczynnikim Folina. Dystrybucja przeciwutleniaczy w tkance roślinnej.

Wpływ stresu na przeciwutleniacze. Oznaczani aktywności antyrodnikowej RSA oraz profilu fenolowego.

Literatura:

Bartosz G. Druga twarz tlenu Wolne rodniki w przyrodzie.PWN 2003.

Bartosz G. Oxidative stress in plants. 1993. Acta Physiologiae Plantarum. 19, 47-64.

Larson Garson.A. The antioxidants in higher plants. 1988. Phytochemistry, 27(4), 969-978.

Benzie I.F.F. Evolution of dietary antioxidants. 2003. Comparative Biochemistry and Physiology. 136,113-126.

Nacz. M., Shahidi F. Phenolics in cereals, fruits and vegetables: occurence, extraction and analysis. 2006. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 41, 1523-1542.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Definiuje i rozpoznaje podstawowe struktury aktywnych form tlenu

Opisuje procesy metaboliczne przebiegające w żywych komórkach w odniesieniu do generacji i wyciszania aktywnych form tlenu

Tłumaczy mechanizmy reakcji z udziałem wolnych rodników

Wykorzystując widzę potrafi znaleźć przykłady roślin bogatych w antyoksydanty i jest świadomy ich roli w dietetyce

Umiejętności

Wykonuje eksperymenty laboratoryjne z zastosowaniem nowoczesnych technik i metod

Potrafi opisać i zinterpretować rezultaty eksperymentu

Posiada umiejętność precyzyjnego wyrażania się w formie werbalnej i pisemnej

Wykazuje umiejętności wyszukiwania danych literaturowych korzystając z internetowych baz danych

Kompetencje społeczne

Posiada świadomość doskonalenia produktów ogrodniczych w celu uzyskania plonu o wysokiej wartości biologicznej

Ma świadomość chemicznego składu produktów ogrodniczych i ich prozdrowotnego oddziaływania

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)