Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Surowce owocowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F2.SUO.NM.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Surowce owocowe
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedstawienie wiedzy dotyczącej badania jakości owoców jako surowca oraz umiejętności stosowania odpowiednich metod oceny.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Wyróżniki jakości stosowane do oceny surowca.

Wpływ czynników środowiskowych i agrotechnicznych na jakość surowca.

Wymagane cechy owoców ziarnkowych, pestkowych, jagodowych i in. jako surowca. Zasady doboru surowca. Koncepcja Optifruit.

Systemy zarządzania jakością surowca.

Autentyczność oraz bezpieczeństwo surowca.

Kodeks dobrej praktyki (GAP)w produkcji sadowniczej.

Esej na ustalony z prowadzącym temat

Wstępna ocena owoców dla określenia przydatności surowca. Zapoznanie studentów z techniką pobierania prób w sadzie.

Praktyczne zastosowanie zasad pobierania prób surowca i przygotowania do analiz. Sporządzanie reprezentatywnych prób średnich. Wpływ obróbki wstępnej oraz warunków krótkotrwałego przechowywania na zmiany w surowcu.

Rozmieszczenie suchej masy w surowcu owocowym. Ocena wpływu gatunku, odmiany, uszkodzeń oraz wielkości owocu.

Rozmieszczenie kwasów organicznych i ekstraktu w surowcu. Ocena wpływu gatunku, odmiany, uszkodzeń oraz wielkości owocu.

Rozmieszczenie witaminy C w surowcu owocowym. Ocena wpływu gatunku, odmiany, uszkodzeń oraz wielkości owocu.

Rozmieszczenie pektyn i antyoksydantów w owocach. Ocena wpływu gatunku, odmiany, uszkodzeń oraz wielkości owocu.

Rozmieszczenie barwników w owocach. Ocena wpływu gatunku, odmiany, uszkodzeń oraz wielkości owocu.

Opracowanie strategii produkcji surowca dla wybranego gatunku owoców.

Literatura:

Krełowska-Kułas M., 1993. Badanie jakości produktów spożywczych. PWE ,Warszawa

Kijowski j., Sikora T., (red.) 2003. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wyd. Nauk. Techn. W-wa

Juice ‘99’. Międzynarodowe Sympozjum „Soki i Napoje Owocowo-Warzywne – Dziś i w XXI wieku”. ISiK Skierniewice

Miesięczniki – Przemysł Owocowo-Warzywny i Fermentacyjny. Warszawa ; Flussiges-Obst

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Pokazuje wiedzę w zakresie oceny surowca i czynników wpływających na jakość surowca

Rozpoznaje standardowe oraz innowacyjne systemy zarządzania jakością

Definiuje wymagane cechy owoców jako surowca.

Umiejętności

Używa właściwych metod i technik do oceny surowca

Kategoryzuje surowiec w zależności od czynników warunkujących jego jakość

Interpretuje poprawnie przeprowadzane analizy

Przygotowuje opracowania pisemne oraz ustne z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł

Kompetencje społeczne

Uzasadnia znaczenie doboru surowca i wzajemne zależności między jakością a warunkami wytwarzania a także odpowiedzialnymi podmiotami

Jest świadom ryzyka i zagrożeń związanych z pozyskiwaniem surowca wysokiej jakości

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, eseju

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)