Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy mikrobiologii weterynaryjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F2.PMW.SM.OBTSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy mikrobiologii weterynaryjnej
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Biotechnologia stosowana II stopień, 2 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia z przedmiotu „Podstawy mikrobiologii weterynaryjnej” mają uwypuklić szkodliwą rolę drobnoustrojów w hodowli zwierząt gospodarczych. Studenci zostaną zaznajomieni z chorobotwórczymi drobnoustrojami mogącymi powodować choroby zwierząt oraz z drobnoustrojami, które mogą występować w ich otoczeniu. Wiedza z zakresu mikrobiologii jest niezbędnym warunkiem nabycia umiejętności praktycznego sterowania rozwojem i aktywnością mikroorganizmów.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Mikrobiologia weterynaryjna – wprowadzenie, rys historyczny. Mikrobiom zwierząt – charakterystyka i znaczenie (2h)

2. Wprowadzenie do epizootiologii – epizootiologia ogólna i szczegółowa (2h)

3. Przebieg choroby zakaźnej w organizmie. Powstawanie i przebieg epizootii (2)

4. Choroby wirusowe zwierząt (2h)

5. Choroby bakteryjne zwierząt (2h)

6. Choroby wywoływane przez pierwotniaki (2h)

7. Grzybice zwierząt (2h)

8. Choroby odzwierzęce (1h)

Ćwiczenia:

1. BHP na ćwiczeniach. Metodyka badań laboratoryjnych stosowanych w mikrobiologii weterynaryjnej (2h)

2. Analiza laboratoryjna pobranego materiału – określanie morfologii drobnoustrojów w badanej próbce (2h)

3. Analiza laboratoryjna pobranego materiału – morfologia wzrostu bakterii na podłożach (2h)

4. Analiza laboratoryjna pobranego materiału – otrzymywanie czystej hodowli (2h)

5. Analiza laboratoryjna pobranego materiału – określanie wymagań wzrostowych bakterii (2h)

6. Analiza laboratoryjna pobranego materiału – wykorzystanie cech biochemicznych bakterii do ich identyfikacji (2h)

7. Analiza laboratoryjna pobranego materiału – wpływ czynników środowiskowych na wzrost i rozwój bakterii (2h)

8. Odczyt analizy. Zaliczenie ćwiczeń (1h)

Literatura:

1. Larski Z: Zarys Mikrobiologii weterynaryjnej. PWRiL, Warszawa

2. Wawrzkiewicz J: Mikrobiologia weterynaryjna. PWN, Warszawa

3. Truszczyński Z: Bakteriologia weterynaryjna. PWRiL, Warszawa

3. Kunicki-Goldfinger W. - Życie bakterii. PWN, Warszawa

4. Schlegel H.G. - Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa

5. Zaleski S.J. - Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego. WN-T, Warszawa

6. Kisielewska E., Kordowska-Wiater M. - Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności. Wyd. Akademii Rolniczej, Lublin

7. Normy Polskie, poradniki sanitarne, przepisy, dyrektywy UE, ustawy i rozporządzenia

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna i rozumie:

- rolę mikrobiomu dla funkcjonowania zwierzęcia

- cechy patogennego mikroorganizmu

- przykłady mikroorganizmów szczególnie niebezpiecznych dla zwierząt i człowieka

Umiejętności - student potrafi:

- wykorzystać metody mikrobiologiczne w diagnostyce patogenów

- wykonać analizę laboratoryjną pobranego materiału

- zinterpretować wyniki testów mikrobiologicznych

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

- organizowania procesu uczenia się i przekazywania obiektywnej wiedzy z zakresu analizy i diagnostyki laboratoryjnej

Metody i kryteria oceniania:

wykłady: test jednokrotnego wyboru

ćwiczenia: zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Paśmionka
Prowadzący grup: Iwona Paśmionka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Paśmionka
Prowadzący grup: Iwona Paśmionka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Paśmionka
Prowadzący grup: Iwona Paśmionka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)