Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultury tkankowe roślin leczniczych i prozdrowotnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F1.KTR.SM.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultury tkankowe roślin leczniczych i prozdrowotnych
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kultury tkankowe roślin leczniczych i prozdrowotnych

uzupełniającyc-fakultatywny

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną studentom wiadomości z zakresu prowadzenia kultur tkankowych roślin leczniczych i prozdrowotnych, oceny jakości tych roślin, oraz mozliwości wykorzystania w produkcji szklarniowej lub polowej.

Przygotowanie pożywek dla inicjacji kultur, namnażania i ukorzeniania roślin

Pobranie materiału, założenie kultur roślinnych

Przeprowadzenie pasaży namnażających oraz ukorzeniajacych rośliny

Aklimatyzacja roślin do warunków ex vitro

Literatura:

Podstawowa

Bieńkowska-Mochtak E. 1982. Zastosowanie kultur in vitro w uprawie i hodowli roślin, PWRiL, Warszawa.

"

Malepszy S. (red.). 2009. Biotechnologia roślin. Praca zbiorowa. , PWN , Warszawa.

Litz R.E. (eds). 2005. Biotechnology of Fruit and Nut Crops. , CABI Publishing,

Uzupełniająca

Lambardi M., Ozudogru E.A., Jain A.M. (eds). .2013. Protocols for Micropropagation of Selected Economically-Important Horticultural Plants. Humana Press, Springer Protocols,

Skucińska. B. 2008. Przewodnik do ćwiczeń z roślinnych kultur in vitro, Wydawnictwo UR, Kraków

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

metody rozmnażania roślin leczniczych i prozdrowotnych w kulturach in vitro

jakość roślin prozdrowotnych i leczniczych uzyskanych metodą kultur tkankowych

przydatność gatunków rozmnażanych metodą in vitro do upraw szklarniowych i polowych

umiejętności - potrafi

przeprowadzić inicjację kultur in vitro i etapy rozmnażania klonalnego wybranych gatunków roślin leczniczych i prozdrowotnych

przeprowadzić aklimatyzację roślin do warunków ex vitro

kompetencje społęczne - jest gotów do

pogłębiania wiedzy dotyczącej nowych technologii rozmnażania roślin leczniczych i prozdrowotnych

angażowania się w zespołowe działania podczas prac laboratoryjnych

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru. Ocena końcowa jest średnią z testu oraz oceny sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych (70% udziału w ocenie końcowej) Ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych (30% udziału w ocenie końcowej)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)