Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budowa terenów zieleni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.DAK.BUDT6.SI.OOGSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowa terenów zieleni
Jednostka: Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zakładaniem terenów zieleni, przekazanie umiejętności niezbędnych przy budowie ogrodów - kształtowanie terenu, umacnianie skarp, układ komunikacyjny w ogrodzie, konstrukcje dla pnączy, zbiorniki wodne, ogrody na dachach, zakładanie trawników, sadzenie drzew i krzewów, kosztorysowanie wykonawstwa

Pełny opis:

Treści kształcenia

Układy komunikacyjne (ścieżki, place, podjazdy, schody) – technologia budowy, normatywy techniczne

Technologie zabezpieczania powierzchni skarp przed erozją

Technologia budowy i odwodnienia ogrodowych murków oporowych i kwiatowych

Zasady wyboru i budowy konstrukcji dla pnączy.

Analiza zalet i wad przyjętych rozwiązań

Podstawowe technologie budowy zbiorników wodnych

Charakterystyka gatunków traw stosowanych do mieszanek trawnikowych – morfologia, biologia, cechy użytkowe

Trawniki ekstensywne, umiarkowanie intensywne i intensywne – zastosowanie, eksploatacja

Podstawowe problemy technologiczne zakładania ogrodów na dachach

Układ komunikacyjny – analiza zastosowanych nawierzchni w realizacjach ogrodowych

Układ komunikacyjny – projekt techniczny ścieżki, schodów ogrodowych i pochylni

Sadzenie drzew i krzewów. Mechanizacja tych procesów. Obliczanie wielkości bryły korzeniowej przesadzanego drzewa.

Zasady zakładania żywopłotów – aspekty praktyczne.

Specyfikacja materiału drzewiastego do realizacji inwestycji.

Technologia zakładania trawnika metodą siewu, darniowania, z zastosowaniem suchej maty trawiastej. Dobór mieszanki. Organizacja pracy zespołu wykonawczego

Kosztorysowanie wykonawstwa na przykładzie technologii zakładania i pielęgnacji gwarancyjnej trawnika metodą siewu

Literatura:

1. Bartosiewicz A. 1984. Urządzanie terenów zieleni. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

2. Głowacki P., Niemirski A. 1986. Ogrodzenia, murki. PWRiL.

3. Głowacki P., Niemirski A. 1986. Ścieżki, drogi. PWRiL.

4. Głowacki P., Niemirski A. 1988. Baseny, wodotryski, brodziki. PWRiL.

5. Plessner H. 1992. Bądź architektem swojego ogródka. Wydawnictwo Arkady.

6. Rutkowska B., Hempel A. 1986. Trawniki. PWRiL.

Efekty uczenia się:

Wiedza

BTZIE_W01 Opisuje technologię budowy ścieżki pieszej. Rozróżnia cechy użytkowe materiałów nawierzchniowych, ich wpływ na koszty budowy oraz jakość eksploatacji

BTZIE_W02 Interpretuje przepisy prawa budowlanego dot. budowy ścieżek, pochylni, schodów zewnętrznych, podjazdów

BTZIE_W03 Opisuje warunki zagrażające stateczności skarp oraz nasypów i metody zabezpieczania skarp przed erozją

BTZIE_W04 Opisuje technologię budowy i odwodnienia ogrodowych murów oporowych

BTZIE_W05 Argumentuje zależności pomiędzy wyborem konstrukcji dla pnączy a wymaganiami poszczególnych gatunków roślin pnących

BTZIE_W06 Opisuje technologie budowy ogrodowych zbiorników wodnych, rozróżnia własności użytkowe poszczególnych materiałów hydroizolacyjnych

BTZIE_W07 Opisuje technologię zakładania i wskazuje różnice eksploatacyjne trawników ekstensywnych, umiarkowanie intensywnych i intensywnych

BTZIE_W08 Opisuje podstawowe problemy technologiczne zakładania ogrodów na dachach

BTZIE_W09 Opisuje technologię sadzenia drzew i krzewów oraz mechanizację tych procesów

BTZIE_W10 Uzasadnia ekonomiczne i prawne podstawy uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie budowy terenów zieleni

Umiejętności

BTZIE_ U01 Oblicza niezbędne parametry i sporządza rysunki techniczne elementów układu komunikacyjnego z wykorzystaniem przepisów prawa budowlanego

BTZIE_ U02 Projektuje ogrodowy mur oporowy uwzględniając wpływ warunków naturalnych na jego stabilność

BTZIE_ U03 Projektuje podpory dla pnączy w zależności od systemu wspinania roślin, siły wzrostu i wymagań użytkowych

BTZIE_ U04 Rozróżnia cechy użytkowe traw gazonowych, optymalizuje ich dobór, rozumie ich rolę w mieszankach trawnikowych. Ocenia przydatność oferowanych w handlu mieszanek. Planuje pracę zespołu wykonującego trawnik.

BTZIE_ U05 Oblicza wielkość bryły korzeniowej przesadzanego drzewa, sporządza specyfikację materiału drzewiastego do realizacji inwestycji

BTZIE_ U06 Sporządza kosztorys inwestorski i wykonawczy

BTZIE_ U07 Znajduje mocne i słabe strony przyjętych rozwiązań materiałowych i technologicznych

BTZIE_ U08 Stosuje właściwe metody i narzędzia służące do rozwiązania zadania inżynierskiego

Kompetencje społeczne

BTZIE_ K01 Docenia potrzebę i możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji zawodowych

BTZIE_ K02 Podporządkowuje się zasadom pracy zespołowej ze świadomością odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

BTZIE_ K03 Zachowuje się w sposób profesjonalny oraz przestrzega zasady etyki zawodowej

BTZIE_ K04 Akceptuje znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska naturalnego

BTZIE_ K05 Analizuje ryzyko i ocenia skutki wykonywanej działalności w środowisku

BTZIE_ K06 Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Praktycznie nie posiada wiadomości lub minimalny ich zasób, bez żadnego widocznego uporządkowania

Nie posiada elementarnych umiejętności przewidzianych w realizowanym programie

Brak zainteresowania nauką przedmiotu, brak aktywności na zajęciach

Na ocenę 3

Zasób wiedzy uznany w realizowanym programie za podstawowy – wymienia i definiuje pojęcia, narzędzia, metody, ale ich nie analizuje. Brak swobody w operowaniu wiedzą, wiadomości nie zawsze uporządkowane.

Samodzielnie, ale z trudnościami, rozwiązuje typowe problemy i zadania określone w programie. Brak umiejętności wykorzystania wiedzy do rozwiązania zadań nietypowych.

Umiarkowane zainteresowanie przedmiotem i potrzebą dalszego dokształcania się, umiarkowana aktywność we współpracy z grupą, brak umiejętności kierowania grupą, oceny ryzyka przyjętych rozwiązań merytorycznych

Na ocenę 4

Posiada wiedzę uporządkowaną, ale zasób wiedzy określony programem jest niepełny. Brak umiejętności twórczej interpretacji.

Stosuje wiedzę, na ogół poprawnie, do samodzielnego rozwiązania typowych problemów i zadań. W sytuacjach nietypowych popełnia drobne błędy.

Widzi potrzebę dalszego dokształcania się, twórcza aktywność na zajęciach, zgodna współpraca w zespole i umiejętność pełnienia w nim różnych ról, zdolność oceny ryzyka przyjętych rozwiązań merytorycznych

Na ocenę 5

Posiada wiadomości określone w programie w pełni uporządkowane – terminologię, metody, narzędzia, technologie. Swobodnie operuje wiedzą w każdej formie wypowiedzi.

Biegle posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu konkretnego praktycznego problemu merytorycznego, także nietypowego, określonego programem przedmiotu

Rozległe zainteresowanie przedmiotem i dziedzinami pokrewnymi, samodzielne poszukiwanie wiedzy, twórcza aktywność na zajęciach, zgodna współpraca w zespole i umiejętność pełnienia w nim różnych ról, zdolność oceny ryzyka przyjętych rozwiązań merytorycznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.