Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szata roślinna Wyżyny Małopolskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.BOT.9SRWM.SI.OOGXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szata roślinna Wyżyny Małopolskiej
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy: Ogr, Agroekol. i ochr. rośli, 6 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Bioinżynieria, 6 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Ogrod. z market, 4 sem, stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Ogrod. z market, 6 sem. stacj. inż fakultatywne
Ogr, Sztuka ogrodowa, 6 sem. stacj. inż. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnorodnością flory i zbiorowisk roślinnych naturalnych, seminaturalnych i antropogenicznych na Wyżynie Małopolskiej z uwzględnieniem aktualnych problemów ochrony przyrody. Kurs obejmuje cykl wykładów oraz ćwiczenia terenowe. Omówione zostaną klimatyczno-geograficzne i antropogeniczne czynniki kształtujące florę i roślinność na Wyżynie Małopolskiej. Podczas ćwiczeń terenowych zaprezentowane zostaną najbardziej specyficzne dla rozpatrywanego obszaru elementy szaty roślinnej.

Pełny opis:

Uwarunkowania klimatyczno-geograficzne i antropogeniczne kształtujące przyrodę Wyżyny Małopolskiej.

Charakterystyka najcenniejszych gatunków roślin występujących na terenie Wyżyny Małopolskiej.

Walory przyrodnicze najważniejszych Parków Narodowych Wyżyny Małopolskiej: Ojcowskiego, Świętokrzyskiego, Roztoczańskiego

Aktualne problemy ochrony przyrody na Wyżynie Małopolskiej. Przykłady stosowanych form ochrony gatunkowej i obszarowej; czynnej i biernej.

Cenne obiekty przyrodnicze miasta Krakowa: rezerwaty przyrodnicze, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, obszary Natura 2000.

Przyroda skalno-stepowego rezerwatu „Skorocice” na Wyżynie Miechowskiej i jej zagrożenia: flora kserotermiczna, formy krasowe w skałach gipsowych, murawa ostnicowa, stanowisko sierpika różnolistnego (Serratula lycopifolia).

Polski step w miniaturze - flora, fauna i formy geologiczne rezerwatu „Przęślin”, jednego z najmniejszych rezerwatów w Polsce: „jaskółcze ogony”, unikatowa flora i entomofauna kserotermiczna.

Klasyczne siedlisko murawy kserotermicznej w rezerwacie „Wały”. Najliczniejsza populacja dziewięćsiłu popłocholistnego (Carlina onopordifolia).

Ostoja przyrodnicza „Kalina-Lisiniec” – królestwo polskich storczyków. Stanowiska: obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus), storczyka bladego (Orchis pallens), storczyka purpurowego (Orchis purpurea), storczyka kukawki (Orchis militaris) i dwulistnika muszego (Ophrys muscifera).

Rolnictwo ekologiczne a ochrona bioróżnorodności – czynna ochrona chwastów segetalnych na Ponidziu.

Kondycja przyrody naturalnej i półnaturalnej w Krakowie: rezerwat faunistyczny „Skołczanka”, zniszczone torfowisko w Podgórkach Tynieckich, użytek ekologiczny „Uroczysko Kowadza”.

Literatura:

1. BABCZYŃSKA-SENDEK B., BARĆ A., BŁOŃSKA A. I IN. (red.) 2006. Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej Województwa Śląskiego. KBiOP-UŚ, Katowice

2. MIREK Z., WÓJCICKI J. (red.). 1995. Szata Roślinna Parków Narodowych i Rezerwatów Polski Południowej. Przewodnik Sesji Terenowych 50 zjazdu PTB. Polish Botanical Studies- Guidebook Series Nr 12.Instytut Botaniki PAN, Kraków.

3. PARTYKA J. (red.). 2004. Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Tom 1: Przyroda, Ojców.

4. RAKOWSKI G., WALCZAK M., SMOGORZEWSKA M. 2007. Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej. Monografia. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa

5. SZAFER W.(red.).1972. Szata roślinna Polski, tom I i II. PWN, Warszawa

Uzupełniająca:

6. KONDRACKI J. 2000. Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

charakteryzuje wpływ czynników abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych na kształtowanie przyrody Wyżyny Małopolskiej

opisuje najważniejsze obiekty przyrodnicze na terenie Wyżyny Małopolskiej

wyróżnia region Wyżyny Małopolskiej jako jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Polsce

klasyfikuje negatywne i pozytywne typy antropopresji wpływające na stan lokalnej bioróżnorodności

rozróżnia optymalne formy ochrony biernej lub czynnej stosowane dla zachowania cennych przyrodniczo obiektów w skali regionalnej

wyjaśnia znaczenie rolnictwa ekologicznego dla zachowania lokalnej agrobioróżnorodności

Umiejętności

analizuje dane uzyskane podczas obserwacji w terenie na tle informacji literaturowych

wyróżnia w terenie cenne przyrodniczo obiekty w skali lokalnej

proponuje optymalne formy ochrony przyrody dla zachowania cennych obiektów przyrodniczych

wykorzystuje atrakcyjne w skali lokalnej gatunki roślin w kształtowaniu zieleni

Kompetencje społeczne

dostrzega potrzebę wdrażania zachowań proekologicznych dla zachowania lokalnej bioróżnorodności

przewiduje konsekwencje niszczenia najcenniejszych gatunków i siedlisk przyrodniczych w skali lokalnej

docenia znaczenie lokalnej bioróżnorodności i krajobrazu kulturowego

dostrzega znaczenie przyrody na obszarach zurbanizowanych

podporządkowuje się zasadom pracy zespołowej ze świadomością odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 5

Wyjaśnia wpływ warunków biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych na różnorodność szaty roślinnej Wyżyny Małopolskiej. Charakteryzuje najważniejsze obiekty przyrodnicze oraz zna główne zagrożenia dla przyrody tego obszaru, a także proponuje racjonalne formy ochrony.

Rozpoznaje w terenie typowe gatunki roślin, zbiorowiska roślinne i obszary chronione na Wyżynie Małopolskiej. Znajduje zastosowanie dla lokalnie występujących gatunków roślin w ogrodach naturalistycznych, zgodnie z ich wymaganiami siedliskowymi.

Docenia znaczenie szaty roślinnej w krajobrazie i dla zachowania bioróżnorodności obszaru Wyżyny Małopolskiej. Przewiduje negatywne konsekwencje środowiskowe i społeczne niszczenia najcenniejszych siedlisk przyrodniczych. W swoich działaniach uwzględnia potrzebę ochrony przyrody. Organizuje pracę zespołu.

Na ocenę 4

Wyjaśnia wpływ warunków biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych na różnorodność szaty roślinnej Wyżyny Małopolskiej. Charakteryzuje najważniejsze obiekty przyrodnicze tego terenu.

Rozpoznaje w terenie najbardziej typowe gatunki roślin, zbiorowiska roślinne i obszary chronione na Wyżynie Małopolskiej.

Docenia znaczenie szaty roślinnej w krajobrazie i dla zachowania bioróżnorodności obszaru Wyżyny Małopolskiej. Jest świadomy potrzeby zachowania najcenniejszych zespołów roślinnych kosztem ograniczenia presji człowieka na środowisko. Aktywnie pracuje w zespole.

Na ocenę 3

Wymienia i ogólnie charakteryzuje gatunki roślin i obszary chronione, z którymi zetknął się podczas ćwiczeń terenowych.

Rozpoznaje gatunki roślin i typy siedlisk przyrodniczych, z którymi zetknął się podczas ćwiczeń terenowych.

Dostrzega różnorodność biologiczną obszaru Wyżyny Małopolskiej, ale nie jest świadomy jej zagrożeń. Pracuje w zespole.

Na ocenę 2

Nie wymienia najważniejszych obiektów przyrody ożywionej na terenie Wyżyny Małopolskiej.

Nie identyfikuje podstawowych gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych typowych dla obszaru Wyżyny Małopolskiej.

Nie jest świadomy znaczenia szaty roślinnej w krajobrazie i ochronie bioróżnorodności na terenie Wyżyny Małopolskiej. Nie podporządkowuje się zasadom pracy zespołowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.