Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia z biochemią (chemia organiczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.BFR.CHBH2.NI.OOGNX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia z biochemią (chemia organiczna)
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy: Ogrodnictwo 2 sem. niestacjon. inż. obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu Chemia z biochemią jest zapoznanie studenta z podstawami chemii organicznej w zakresie struktury, podziału, występowania i funkcji naturalnych i syntetycznych związków węgla. Przedmiot obejmuje również elementy biochemii statycznej dotyczące budowy i występowania pierwotnych składników żywej komórki, a także podstawowy zakres przemian materii i energii zachodzących w organizmach roślinnych. W sposób zwięzły i kompleksowy przedstawia metabolizm podstawowych składników w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Zakres informacji zawarty w ramach powyższego przedmiotu pozwoli studentom na zrozumienie zagadnień z fizjologii roślin a także dyscyplin praktycznych. Szczególna uwaga zostaje zwrócona na procesy biochemiczne zachodzące podczas ontogenetycznego rozwoju rośliny zwłaszcza te które decydują o jej produktywności i plonowaniu.

Pełny opis:

Chemia organniczna

Wykłady

1. Chemia organiczna jako nauka o związkach węgla. Elektronowa teoria wartościowości, wiązania i budowa przestrzenna związków organicznych. Związki acykliczne. Węglowodory nasycone i nienasycone: budowa, nazewnictwo, właściwości. 2 godz.

2. Alkohole, etery, estry, aldehydy, ketony, kwasy alkanokarboksylowe. Budowa, właściwości, nazewnictwo. 2 godz.

3. Związki karbocykliczne. Weglowodory aromatyczne i ich pochodne. Teoria barwników organicznych. Budowa, właściwości, nazewnictwo. 1 godz.

4. Związki heterocykliczne i ich pochodne. Budowa, właściwości, nazewnictwo. 1 godz.

5. Aminokwasy, białka i kwasy nukleinowe. Budowa, podział, właściwości, funkcje pełnione w żywej komórce. 2 godz.

6. Cukry proste i złożone. Budowa, właściwości, funkcje, występowanie w przyrodzie. Lipidy proste i złożone. Budowa, właściwości, funkcje. 2 godz.

Ćwiczenia

1. Alkohole, aldehydy, ketony, kwasy organiczne. Budowa i właściwości, nazewnictwo. Oznaczanie kwasowości aktualnej, potencjalnej i całkowitej w materiale roślinnym (owoce). 3 godz.

2. Aminokwasy i białka. Budowa, właściwości. Reakcje charakterystyczne. 3 godz.

3. Kwasy nukleinowe. Budowa. Właściwości, funkcje. Otrzymywanie RNA z komórek drożdżowych. Reakcje charakterystyczne na obecność poszczególnych składników RNA. 3 godz.

4. Cukry proste i złożone. Budowa, występowanie, funkcje. Reakcje charakterystyczne. Oznaczenie zawartości cukrów w soku owocowym metodą refraktometryczną. 3 godz.

5. Lipidy proste i złożone. Budowa, właściwości, funkcje. Reakcje charakterystyczne . Oznaczanie liczby kwasowej. 3 godz.

Biochemia

Wykłady

1. Biochemia jako nauka o molekularnych podstawach życia. Chemizm przyswajania azotu przez rośliny. Kompleks nitrogenazy, reduktazy azotanowej i azotynowej. Biosynteza aminokwasów. 2 godz.

2. Przebieg ekspresji genu. Biosynteza kwasów nukleinowych, transkrypcja, translacja. 2 godz.

3. Regulacja procesów enzymatycznych w komórce. Regulacja aktywności enzymatycznej , regulacja syntezy enzymów, model operonu. 1 godz.

4. Chemizm fotosyntezy roślin C3 i C4. Mechanizm fosforylacji fotosyntetycznej. 1 godz.

5. Oddychanie biologiczne. Etapy oddychania (glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy). Fosforylacja substratowa i oksydacyjna. Bilans energetyczny oddychania. 2 godz.

6. Przemiany lipidów. Biosynteza i rozkład kwasów tłuszczowych. Budowa błony biologicznej i mechanizm transportu. 2 godz.

Ćwiczenia

1. Enzymy. Budowa, podział. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Oznaczanie aktywności wybranych enzymów. 3 godz.

2. Witaminy. Budowa, podział, funkcje. Oznaczanie zawartości kwasu askorbinowego w materiale roślinnym (owoce, warzywa). 3 godz.

3. Związki wtórne występujące w roślinach. Składniki fenolowe , budowa, funkcje. Oznaczanie zawartości fenoli w tkankach roślinnych. 3 godz.

4. Związki wtórne c.d. Karotenoidy. Oznaczanie zawartości karotenoidów w korzeniach marchwi. 3 godz.

5. Powiązanie przemian metabolicznych podstawowych składników żywej komórki. Ćwiczenie o charakterze seminaryjnym. 3 godz.

Literatura:

P. Mastalerz Elementarna chemia organiczna 2006

G. Patrick Chemia organiczna. Krótkie wykłady.2005

B.D. Hames, N. M. Hooper, J.D. Houghton Biochemia. Krótkie wykłady 2002.

K.Kulka, A. Rejowski Biochemia 1994

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)