Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Practicum z florystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.BFR.9FLOR.SI.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Practicum z florystyki
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy: Ogr, Agroekologia i ochr. rośl, 5 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 5 sem, stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Sztuka ogrodowa, 5 sem, stacj. inż. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest rozszerzenie wiedzy studentów dotyczącej wybranych grup roślin naczyniowych, co umożliwi lepsze przygotowanie do studiowania przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych na następnych semestrach. Studenci, zapoznając się z istotnymi cechami diagnostycznymi roślin, będą doskonalili umiejętność poprawnego stosowania terminologii z dziedziny botaniki, a także nauczą się interpretować znaczenie bioróżnorodności tej grupy organizmów. Równocześnie nauczą się postrzegać określone taksony, zwłaszcza gatunki flory Polski, jako materiał wyjściowy do tworzenia form użytkowanych jako rośliny rolnicze, warzywne, przyprawowe, zielarskie, miododajne, ozdobne, oraz użytkowanych w leśnictwie.

Pełny opis:

Oznaczanie i znaczenie pospolicie występujących w Polsce gatunków roślin zarodnikowych

Oznaczanie dwuliściennych roślin okrytonasiennych które nie zostały ujęte

w podstawowym kursie botaniki

Oznaczanie traw w stadium kwitnienia oraz w stadium bezkwiatowym, porównanie możliwości praktycznych z tego wynikających

Oznaczanie siewek drzew i krzewów oraz pospolitych roślin zielnych flory Polski

Cechy diagnostyczne charakteryzujące rośliny półpasożytnicze i pasożytnicze i znaczenie tej grupy roślin w przyrodzie i gospodarce rolnej

Modyfikacje organów ważne w diagnozowaniu roślin oraz ich znaczenie biologiczne

i użytkowe

Rozpoznawanie rodzajów i gatunków na podstawie ich organów podziemnych

Rośliny dziko rosnące od których wyprowadzono formy uprawne ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli flory Polski

Przyporządkowanie rodzimych gatunków do poszczególnych kategorii roślin użytkowych

Literatura:

1. ROSTAFIŃSKI J., SEIDL O. (dowolne wydanie) Przewodnik do oznaczania roślin. PWRiL, Warszawa

2. SZAFER W., KULCZYŃSKI S., PAWŁOWSKI B. (dowolne wydanie) Rośliny polskie. PWN, Warszawa

uzupełniająca:

3. JASNOWSKA J., JASNOWSKI M., RADOMSKI J., FRIEDRICH S., KOWALSKI W. 2008. Botanika, Wyd. Brasica, Szczecin

4. SZWEYKOWSKA A., SZWEYKOWSKI J.,2003 (i wznowienia). Botanika t. I. Morfologia PWN, Warszawa

5. PAŁCZYŃSKI A., PODBIELKOWSKI Z., POLAKOWSKI B.,1995 (i wznowienia). Botanika. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Interpretuje budowę morfologiczną skrzypów, paproci i roślin nasiennych i rozumie znaczenie bioróżnorodności w tej grupie roślin

Opisuje budowę morfologiczną organów wegetatywnych traw

Rozpoznaje cechy diagnostyczne roślin naczyniowych w stadium juwenilnym i w stadium dojrzałym oraz dostrzega ich potencjał

Interpretuje przydatność cech charakteryzujących organy zmodyfikowane w określaniu przynależności taksonomicznej roślin autotroficznych i heterotroficznych

Umiejętności

Posługuje się poprawną nomenklaturą botaniczną w formie werbalnej i pisemnej

Ocenia wartość diagnostyczną cech morfologicznych zarówno roślin autotroficznych, jak i heterotroficznych

Rozróżnia poszczególne gatunki roślin naczyniowych

Kategoryzuje gatunki do odpowiednich kategorii grup użytkowych roślin

Kompetencje społeczne

Docenia rolę roślin w środowisku przyrodniczym

Interpretuje wartość roślin w działalności rolniczej

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i jej znaczący udział w efekcie pracy zespołu

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie potrafi opisać budowy morfologicznej roślin naczyniowych.

Nie potrafi posługiwać się nomenklaturą botaniczną

w sposób poprawny.

Nie jest świadomy znaczenia roślin w przyrodzie ani w gospodarce.

Na ocenę 3

Pobieżnie interpretuje budowę morfologiczną roślin zarodnikowych

i nasiennych.

Posługuje się poprawną nomenklaturą botaniczną.

Zna fragmentarycznie znaczenie roślin dla środowiska i gospodarki.

Na ocenę 4

Poprawnie rozpoznaje cechy diagnostyczne roślin naczyniowych

w stadium juwenilnym oraz dojrzałym.

Posługuje się poprawną nomenklaturą botaniczną oraz prawidłowo ocenia wartość diagnostyczną cech morfologicznych roślin.

Jest świadomy roli roślin w przyrodzie

i możliwości ich praktycznego wykorzystania.

Na ocenę 5

Opisuje i interpretuje budowę morfologiczną roślin naczyniowych. Rozpoznaje istotne ich cechy diagnostyczne w stadium juwenilnym oraz dojrzałym. Poprawnie interpretuje przydatność cech morfologicznych organów zmodyfikowanych w określaniu przynależności taksonomicznej roślin.

Posługuje się poprawną nomenklaturą botaniczną prawidłowo ocenia wartość diagnostyczną cech morfologicznych roślin. Poprawnie kategoryzuje gatunki do poszczególnych grup użytkowych roślin

Jest świadomy roli roślin w przyrodzie

i możliwości ich praktycznego wykorzystania oraz ma pełną świadomość odpowiedzialności

za podejmowane działania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)