Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antyoksydacyjne właściwości roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.BFR.9AOWR.SM.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antyoksydacyjne właściwości roślin
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy: Ogr, Bioinżynieria, 1 sem. stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Ogr. z marketingiem (genet, hodowla i biotech roś.), 1 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Ogr. z marketingiem (rośliny ozdobne), 1 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Ogr. z marketingiem (sadownictwo), 1 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Ogr. z marketingiem (warzywnictwo), 1 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Sztuka ogrodowa, 1 sem, stacj. mag. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje charakterystykę wolnych rodników i aktywnych form tlenu oraz ich powstawanie w żywych komórkach. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na biologiczna aktywność AOS (active oxygen species)oraz na ich negatywny i pozytywny wpływ na składniki komórkowe. W szerokim zakresie zostaną podjęte zagadnienia dotyczące antyoksydacyjnego systemu roślin ogrodniczych (warzywa, owoce, zioła) jak również wpływu warunków uprawy i rozbiorczego traktowania na antyoksydacyjne parametry.

Pełny opis:

Wykłady:

Wolne rodniki i aktywne formy tlenu (AOS). Chemiczna struktura AOS. Terminologia najważniejszych AOS (anionorodnik ponadtlenkowy, rodnik hydroksynadtlenkowy, rodnik hydroksylowy, nadtlenek wodoru, tlen singletowy, tlenki azotu). Reakcje wolnych rodników. Generacja aktywnych form tlenu „in vitro” i „in vivo”.Biologiczna aktywność AOS w żywych komórkach. Reakcje z cząsteczkami struktur komórkowych (lipidy, białka , kwasy nukleinowe, węglowodany). Metody oznaczania AOS.

Roślinny mechanizm obronny przeciw wolnym rodnikom. Enzymy antyoksydacyjne, ich struktura i aktywność. Niskocząsteczkowe antyoksydanty hydrofilowej i hydrofobowej fazy. Mechanizm naprawczy uszkodzonych makromolekul. Witaminy i ich pochodne jako antyoksydanty (kwas askorbinowy, karotenoidy, tokoferole).

Metaboliczne skutki stresu oksydacyjnego. AOS jako pozytywne czynniki tkanki roślinnej. Antyoksydacyjna aktywność różnych gatunków roślin (owoce, warzywa, zioła, pyłek kwiatowy).

Wpływ czynników uprawy i warunków pozbiorczych na antyoksydacyjne właściwości roślin .

Ćwiczenia:

Oznaczanie zdolności neutralizowania wolnego rodnika w różnych obiektach ogrodniczych (warzywa, owoce, zioła, pyłek kwiatowy) metodą DPPH. Oznaczanie zawartości kwasu askorbinowego

Oznaczanie zawartości karotenoidów. Oznaczanie aktywności peroksydazy. Oznaczanie aktywności katalazy. Oznaczanie fenoli metodą z odczynnikiem Folina. Dystrybucja przeciwutleniaczy w tkance roślinnej. Wpływ stresu na przeciwutleniacze. Oznaczanie aktywności antyrodnikowej RSA oraz profilu fenolowego.

Literatura:

Bartosz G. Druga twarz tlenu Wolne rodniki w przyrodzie.PWN 2003.

Bartosz G. Oxidative stress in plants. 1993. Acta Physiologiae Plantarum. 19, 47-64.

Larson Garson.A. The antioxidants in higher plants. 1988. Phytochemistry, 27(4), 969-978.

Benzie I.F.F. Evolution of dietary antioxidants. 2003. Comparative Biochemistry and Physiology. 136,113-126.

Nacz. M., Shahidi F. Phenolics in cereals, fruits and vegetables: occurence, extraction and analysis. 2006. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 41, 1523-1542.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Definiuje i rozpoznaje podstawowe struktury aktywnych form tlenu.

2) Opisuje procesy metaboliczne przebiegające w żywych komórkach w odniesieniu do generacji i wyciszania aktywnych form tlenu.

3) Tłumaczy mechanizmy reakcji z udziałem wolnych rodników.

4) Wykorzystując wiedzę potrafi znaleźć przykłady roślin bogatych w antyoksydanty i jest świadomy ich roli w dietetyce.

Umiejętności:

1) Wykonuje eksperymenty laboratoryjne z zastosowaniem nowoczesnych technik i metod.

2) Potrafi opisać i zinterpretować rezultaty eksperymentu.

3) Posiada umiejętność precyzyjnego wyrażania się w formie werbalnej i pisemnej.

4) Wykazuje umiejętności wyszukiwania danych literaturowych korzystając z internetowych baz danych.

Kompetencje społeczne:

1) Posiada świadomość doskonalenia produktów ogrodniczych w celu uzyskania plonu o wysokiej wartości biologicznej.

2) Ma świadomość chemicznego składu produktów ogrodniczych i ich prozdrowotnego oddziaływania.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ndst:

Nie zna istoty podstawowych struktur aktywnych form tlenu i ich oddziaływania na składniki komórki. Nie zna metod badawczych prezentowanych na ćwiczeniach , nie potrafi interpretować eksperymentów i dokonywać obliczeń. Nie przestrzega zasad pracy laboratoryjnej oraz w zespole.

Ocena dst:

Rozpoznaje podstawowe procesy biochemiczne z udziałem ROS ale ich nie analizuje wystarczająco. Wymienia metody i zna ich zasadę; oblicza ze znaczącymi błędami. Podporządkowuje się pracy w zespole i przepisom BHP.

Ocne db:

Zna i analizuje procesy biochemiczne z udziałem ROS i antyutleniaczy i ocenia zależności pomiędzy nimi. Potrafi szerzej interpretować metody badawcze i przeprowadza obliczenia z niewielkimi błędami.

Ma świadomość zawartości antyoksydantów w produktach ogrodniczych i ich znaczenia w dietetyce.

Ocena bdb:

Uzasadnia mechanizmy reakcji wolno rodnikowych i udziału w nich substancji o charakterze antyoksydacyjnym podsumowuje ich znaczenie. Prawidłowo dobiera metodę, w pełni interpretuje uzyskane wyniki, oblicza je bez błędów. Wykazuje twórcze zaangażowanie w pracy zespołowej i indywidualnej, ma świadomość wpływu różnych czynników środowiskowych na antyoksydacyjne właściwości roślin.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)