Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna z biochemią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.BCH.CHOB2.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna z biochemią
Jednostka: Zakład Biochemii
Grupy: Ogrodnictwo, 2 sem. stacjon. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot „Biochemia” obejmuje podstawowy kurs przemian materii i energii zachodzących w organizmach roślinnych. W sposób zwięzły i kompleksowy przedstawia metabolizm podstawowych składników w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Zakres informacji zawarty w ramach tego przedmiotu pozwoli studentom na zrozumienie zagadnień z fizjologii roślin a także dyscyplin praktycznych. Szczególna uwaga zostaje zwrócona na procesy biochemiczne zachodzące podczas ontogenetycznego rozwoju rośliny zwłaszcza te które decydują o jej produktywności i plonowaniu. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych stanowiących uzupełnienie wykładów przedstawiona zostaje budowa, występowanie i funkcje witamin oraz związków wtórnych, ważnych szczególnie dla producenta i konsumenta płodów ogrodniczych.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Biochemia jako nauka o molekularnych podstawach życia. Chemizm przyswajania azotu przez rośliny. Kompleks nitrogenazy, reduktazy azotanowej i azotanowej. Biosynteza aminokwasów.

Przebieg ekspresji genu. Biosynteza kwasów nukleinowych i białek (replikacja, transkrypcja, translacja)

Regulacja procesów metabolicznych w komórce. Regulacja aktywności enzymatycznej, regulacja syntezy enzymów, model operonu.

Chemizm fotosyntezy roślin C3 i C4. Mechanizm fotofosforylacji.

Oddychanie biologiczne. Etapy oddychania (glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy). Fosforylacja substratowa i oksydacyjna. Bilans energetyczny oddychania.

Przemiany lipidów. Biosynteza i rozkład kwasów tłuszczowych. Budowa błony biologicznej i mechanizm transportu.

Lipidy proste i złożone. Budowa, właściwości, funkcje. Reakcje charakterystyczne. Oznaczanie liczby kwasowej.

Kwasy nukleinowe. Budowa, właściwości, funkcje. Otrzymywanie RNA z komórek drożdży. Reakcje charakterystyczne na obecność poszczególnych składników RNA.

Enzymy. Budowa, podział. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Wykazanie aktywności katalazy i polfenolooksydazy. Oznaczanie aktywności amylaz.

Witaminy. Budowa, podział, funkcje biochemiczne i fizjologiczne. Oznaczanie zawartości kwasu askorbinowego w materiale roślinnym (owoce, warzywa).

Związki wtórne występujące w roślinach. Składniki fenolowe, budowa, funkcje. Oznaczanie zawartości związków fenolowych w tkankach roślinnych. Izoprenoidy. Oznaczanie zawartości karotenoidów w korzeniach marchwi.

Powiązanie przemian metabolicznych podstawowych składników żywej komórki. Ćwiczenie o charakterze seminaryjnym.

Literatura:

Hades H.D., Hooper N.M., Hougthon J.D. Biochemia. Krótkie wykłady. 2002

Mastalerz P. Elementarna biochemia. 2011

Kulka K., Bejowski A. Biochemia. 1994

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Definiuje podstawowe pojęcia stosowane w biochemii.

Opisuje podstawowe procesy metaboliczne przebiegające w żywych komórkach.

Tłumaczy mechanizmy procesów metabolicznych

Wykorzystując wiedzę potrafi znaleźć przykłady zastosowania nauk biochemicznych w praktyce ogrodniczej.

Umiejętności

Wykonuje proste eksperymenty laboratoryjne.

Potrafi opisać i zinterpretować rezultaty eksperymentu.

Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się w formie werbalnej i pisemnej.

Wykazuje umiejętności wyszukiwania danych literaturowych korzystając z internetowych baz danych.

Kompetencje społeczne

Przestrzega bezpieczeństwa zasad pracy laboratoryjnej

Potrafi pracować w zespole

Ma świadomość biochemicznego składu produktów ogrodniczych i ich prozdrowotnego oddziaływania.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się ( studia II stopnia, podyplomowe i inne)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)