Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna z biochemią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.BCH.CHOB2.NI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna z biochemią
Jednostka: Zakład Biochemii
Grupy: Ogrodnictwo 2 sem. niestacjon. inż. obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prezentacja struktury i właściwości chemicznych najważniejszych związków organicznych, podstawowych mechanizmów reakcji chemicznych wynikających z ich budowy oraz funkcji biologicznych. Wprowadzenie do szeroko pojętej tematyki biochemicznej, dające możliwość poznania budowy chemicznej i znaczenia biologicznego najważniejszych składników komórkowych oraz przebiegu elementarnych procesów odpowiedzialnych za przemiany metaboliczne i bioenergetykę. Ćwiczenia laboratoryjne umożliwiają nabycie podstawowych umiejętności pracy w laboratorium biochemicznym, pozwalając na poznanie najważniejszych metod oznaczania wybranych, ważnych biochemicznie

Literatura:

1. J. McMurry. Chemia organiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN 2003.

2. P. Mastalerz. Elementarna chemia organiczna. Wydawnictwo chemiczne, Wrocław 2012.

3. R. Morrison, R. Boyd. Chemia Organiczna (t.1 i t. 2). Wydawnictwo Naukowe PWN 1998.

4. Kączkowski J. Podstawy biochemii. Wyd. Nauk. Techn., Warszawa 1999.

5. Hames D., Hooper N., Biochemia. Krótkie wykłady. Wyd. trzecie Wyd. Nauk. PWN 2009.

6. Berg J.M., Stryer L., Tymoczko J.L. Biochemia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009.

7. Alberts B. i in. Podstawy biologii komórki. Wyd. Nauk. PWN 2007.

8. Mathews, Van Holde. Biochemistry. The Benjamin/Cummings Pub. Com. Inc, 2001, CA. USA.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje podstawowe związki organiczne i ich charakterystyczne reakcje.

Opisuje budowę chemiczną i znaczenie związków bioorganicznych wchodzących w skład komórki żywej

Prezentuje podstawy metabolizmu komórkowego i bioenergetyki: najważniejszych szlaków i cykli anabolizmu i katabolizmu oraz reakcji oddychania

Omawia najistotniejsze wyróżniki biokatalizy i cechy charakterystyczne enzymów.

Ma podstawową wiedzę dotyczącą syntezy i znaczenia biologicznego najważniejszych wtórnych metabolitów roślinnych, związków toksycznych i allelopatycznych.

Umiejętności

Wykazuje zdolność do zaplanowania i przeprowadzenia prostych eksperymentów chemicznych i biochemicznych.

Dokonuje wyboru odpowiedniej metody analitycznej do pomiaru reakcji chemicznej i biochemicznej.

Potrafi dokonać analizy wyników eksperymentu laboratoryjnego oraz prawidłowo je interpretuje.

Wyszukuje źródłowe dane literaturowe korzystając z internetowych baz danych.

Kompetencje społeczne

Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium biochemicznym i chemicznym

Posiada zdolność do pracy zespołowej przy organizacji i prowadzeniu pracy eksperymentalnej

Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się w celu poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji (studia II stopnia, podyplomowe i inne)

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

707 test jednokrotnego wyboru

101 sprawdzian wiedzy

201 sprawdzian umiejętności: wykonanie zadania obliczeniowego, analitycznego

711 rozwiązanie zadania problemowego

Na ocenę 5

Wiedza: Wyjaśnia reakcje chemii organicznej, uzasadnia mechanizmy funkcjonowania procesów biochemicznych, podsumowuje ich znacznie. Rozumie regulację i kontrolę procesów metabolicznych; rozpoznaje biochemiczny składu produktów ogrodniczych i ich znaczenie w dietetyce i medycynie

Umiejętności: Prawidłowo dobiera metodę analityczną, uzyskane dane oblicza bez błędów, w pełni interpretuje otrzymane wyniki

Kompetencje społeczne: Wykazuje inicjatywę i twórcze zaangażowanie w pracy zespołowej i indywidualnej, przestrzega przepisy BHP

Na ocenę 4

Wiedza: Zna i analizuje reakcje chemii organicznej i procesy biochemiczne oraz ocenia zależności pomiędzy nimi; ma świadomość biochemicznego składu produktów ogrodniczych i ich znaczenia w dietetyce i medycynie

Umiejętności: Potrafi szerzej interpretować metody badawcze stosowane w przedmiocie i przeprowadza obliczenia z niewielkimi błędami

Kompetencje społeczne: Potrafi pracować w zespole, przestrzega przepisy BHP

Na ocenę 3

Wiedza: Rozpoznaje podstawowe mechanizmy reakcji chemicznych i procesy biochemiczne, ale ich nie analizuje w stopniu wystarczającym

Umiejętności: Wymienia metody i zna ich zasadę; oblicza ze znaczącymi błędami

Kompetencje społeczne: Posiada ograniczoną zdolność pracy w zespole i przestrzega przepisy BHP

Na ocenę 2

Wiedza: Nie ma podstawowych wiadomości z chemii organicznej i procesów biochemicznych

Umiejętności: Nie zna metod badawczych stosowanych w chemii i biochemii, nie potrafi interpretować eksperymentów i dokonywać poprawnych obliczeń

Kompetencje społeczne: Nie przestrzega zasad pracy laboratoryjnej oraz nie ma zdolności do pracy w zespole

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)