Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.7s.SMN.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest nabycie umiejętności napisania pracy dyplomowej – inżynierskiej, korzystania ze specjalistycznych materiałów źródłowych, poznanie jej konstrukcji oraz prezentacji opracowania wraz z dyskusją.

Pełny opis:

Konstrukcja pracy inżynierskiej

Możliwości i sposoby pozyskiwania danych bibliograficznych

Zasady wykorzystywania informacji ze źródeł literaturowych przy pisaniu pracy inżynierskiej

Prezentacja zagadnień wprowadzających do tematyki pracy inżynierskiej

Prezentacja przeglądu piśmiennictwa z zakresu tematyki podejmowanej w ramach pracy inżynierskiej

Analiza zebranych danych literaturowych i sposób ich wykorzystania w ostatecznej redakcji pracy dyplomowej (inżynierskiej)

Literatura:

Gambarelli G., Łucki Z. 2001. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitat, Kraków.

Szkutnik Z. 2005. Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań.

Weiner J. 2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi zdobyć informacje ze źródeł bibliograficznych służące przygotowaniu pracy inżynierskiej

Poznaje zasady konstrukcji i redagowania pracy dyplomowej - inżynierskiej

Umiejętności

Zdobywa umiejętność poszukiwania materiałów źródłowych do pracy inżynierskiej

Potrafi wykorzystać dane literaturowe do napisania pracy inżynierskiej

Zdobywa umiejętność przygotowania i przedstawienia prezentacji wobec grupy poszczególnych elementów pracy inżynierskiej

Potrafi dyskutować i bronić prezentowanych zagadnień, związanych z pracą inżynierską

Kompetencje społeczne

Nabiera przekonania o ważności podejmowanych zagadnień w pracy inżynierskiej

Potrafi myśleć i bronić swoich racji

Akceptuje współdziałanie i pracę w grupie w charakterze prezentującego tematykę pracy inżynierskiej lub słuchacza (dyskutanta)

Nabiera przekonania o ważności podejmowanych zagadnień w pracy inżynierskiej

Potrafi myśleć i bronić swoich racji

Akceptuje współdziałanie i pracę w grupie w charakterze prezentującego tematykę pracy inżynierskiej lub słuchacza (dyskutanta)

Metody i kryteria oceniania:

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, eseju

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)