Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budowa terenów zieleni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.7s.BUD.SI.OOGSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowa terenów zieleni
Jednostka: Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zakładaniem terenów zieleni, przekazanie umiejętności niezbędnych przy budowie ogrodów - kształtowanie terenu, umacnianie skarp, układ komunikacyjny w ogrodzie, konstrukcje dla pnączy, zbiorniki wodne, ogrody na dachach, zakładanie trawników, sadzenie drzew i krzewów, kosztorysowanie wykonawstwa.

Pełny opis:

Układy komunikacyjne (ścieżki, place, podjazdy, schody) – technologia budowy, normatywy techniczne

Technologie zabezpieczania powierzchni skarp przed erozją. Technologia budowy i odwodnienia ogrodowych murków oporowych i kwiatowych

Zasady wyboru i budowy konstrukcji dla pnączy. Analiza zalet i wad przyjętych rozwiązań

Podstawowe technologie budowy zbiorników wodnych

Charakterystyka gatunków traw stosowanych do mieszanek trawnikowych – morfologia, biologia, cechy użytkowe

Trawniki ekstensywne, umiarkowanie intensywne i intensywne – zastosowanie, eksploatacja

Podstawowe problemy technologiczne zakładania ogrodów na dachach

Układ komunikacyjny – analiza zastosowanych nawierzchni w realizacjach ogrodowych

Sadzenie drzew i krzewów. Mechanizacja tych procesów. Obliczanie wielkości bryły korzeniowej przesadzanego drzewa

Zasady zakładania żywopłotów – aspekty praktyczne. Specyfikacja materiału drzewiastego do realizacji inwestycji

Technologia zakładania trawnika metodą siewu, darniowania, z zastosowaniem suchej maty trawiastej. Dobór mieszanki. Organizacja pracy zespołu wykonawczego

Układ komunikacyjny – projekt techniczny ścieżki, schodów ogrodowych i pochylni

Kosztorysowanie wykonawstwa na przykładzie technologii zakładania i pielęgnacji gwarancyjnej trawnika metodą siewu

Literatura:

Literatura podstawowa Bartosiewicz A. 1984. Urządzanie terenów zieleni, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Głowacki P., Niemirski A. 1986. Ogrodzenia, murki, PWRiL, Warszawa.

Głowacki P., Niemirski A. 1986. Ścieżki, drogi, PWRiL, Warszawa.

Głowacki P., Niemirski A. 1988. Baseny, wodotryski, brodziki, PWRiL, Warszawa.

Plessner H. 1992. Bądź architektem swojego ogródka, Arkady, Warszawa.

Rutkowska B., Hempel A. 1986. Trawniki, PWRiL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje technologię budowy ścieżki pieszej. Rozróżnia cechy użytkowe materiałów nawierzchniowych, ich wpływ na koszty budowy oraz jakość eksploatacji

Interpretuje przepisy prawa budowlanego dot. budowy ścieżek, pochylni, schodów zewnętrznych, podjazdów

Opisuje warunki zagrażające stateczności skarp oraz nasypów i metody zabezpieczania skarp przed erozją

Opisuje technologię budowy i odwodnienia ogrodowych murów oporowych

Argumentuje zależności pomiędzy wyborem konstrukcji dla pnączy a wymaganiami poszczególnych gatunków roślin pnących

Opisuje technologie budowy ogrodowych zbiorników wodnych, rozróżnia własności użytkowe poszczególnych materiałów hydroizolacyjnych

Opisuje technologię zakładania i wskazuje różnice eksploatacyjne trawników ekstensywnych, umiarkowanie intensywnych i intensywnych

Opisuje podstawowe problemy technologiczne zakładania ogrodów na dachach

Opisuje technologię sadzenia drzew i krzewów oraz mechanizację tych procesów

Uzasadnia ekonomiczne i prawne podstawy uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie budowy terenów zieleni

Umiejętności

Oblicza niezbędne parametry i sporządza rysunki techniczne elementów układu komunikacyjnego z wykorzystaniem przepisów prawa budowlanego

Projektuje ogrodowy mur oporowy uwzględniając wpływ warunków naturalnych na jego stabilność

Projektuje podpory dla pnączy w zależności od systemu wspinania roślin, siły wzrostu i wymagań użytkowych

Rozróżnia cechy użytkowe traw gazonowych, optymalizuje ich dobór, rozumie ich rolę w mieszankach trawnikowych. Ocenia przydatność oferowanych w handlu mieszanek. Planuje pracę zespołu wykonującego trawnik

Oblicza wielkość bryły korzeniowej przesadzanego drzewa, sporządza specyfikację materiału drzewiastego do realizacji inwestycji

Sporządza kosztorys inwestorski i wykonawczy

Znajduje mocne i słabe strony przyjętych rozwiązań materiałowych i technologicznych

Stosuje właściwe metody i narzędzia służące do rozwiązania zadania inżynierskiego

Kompetencje społeczne

Docenia potrzebę i możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji zawodowych

Podporządkowuje się zasadom pracy zespołowej ze świadomością odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Zachowuje się w sposób profesjonalny oraz przestrzega zasady etyki zawodowej

Akceptuje znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Analizuje ryzyko i ocenia skutki wykonywanej działalności w środowisku

Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, eseju

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 9 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frazik-Adamczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Frazik-Adamczyk, Magdalena Nawrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.