Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktikum z produkcji ogrodniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.6s.PRA.NI.OOGOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktikum z produkcji ogrodniczej
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie z praktycznymi aspektami produkcji ogrodniczej z zakresu uprawy warzyw w gruncie i pod osłonami, roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami oraz szkółkarstwa drzew i krzewów ozdobnych. Etapy produkcji ogrodniczej, agrotechnika, nawożenie, nawadnianie, technologia zbioru, wybrane elementy przechowywania owoców, warzyw i roślin ozdobnych, formy organizacji produkcji ogrodniczej.

Pełny opis:

1. Szkółka roślin ozdobnych. Wyposażenie techniczne gospodarstwa, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślin, odkażanie podłoża, kompostowanie materiału roślinnego, wyposażenie tuneli foliowych i szklarni służących do uzyskania materiału nasadzeniowego, kontenerowa uprawa roślin ozdobnych, zabiegi stosowane przed wysadzaniem roślin, sposoby pielęgnacji i ochrony roślin, przygotowanie roślin do spedycji, metody przechowywania materiału szkółkarskiego, zasady bhp obowiązujące w szkółkach drzew i krzewów. 2. Wybrane gospodarstwa ogrodnicze w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: nowoczesne sposoby przygotowania rozsady warzyw i roślin ozdobnych, rodzaje osłon stosowanych w uprawie warzyw i roślin ozdobnych, zapoznanie ze sprzętem uprawowym (sprzęt do uprawek gleby, opryskiwacze, sadzarki, siewniki, instalacje deszczujące, kombajny do zbioru warzyw). Przykłady płodozmianów, agrotechnika i specyficzne metody prowadzenia roślin, sposoby nawadniania i nawożenia, praktyczne możliwości ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami, zbiór i przygotowanie towaru do spedycji oraz przechowywania. 3. Szkółka drzew owocowych. Organizacja i wyposażenie gospodarstwa szkółkarskiego, urządzenia i maszyny stosowane w produkcji szkółkarskiej, zabiegi pielęgnacyjne oraz prowadzenie szkółki w pierwszym, drugim i trzecim roku, wykopywanie, sortowanie, przechowywanie materiału, prowadzenie dokumentacji szkółkarskiej

Literatura:

Literatura podstawowa

Knaflewski M. (red.). 2011. Uprawa warzyw w pomieszczeniach, PWRiL, Warszawa.

Siwek P. 2010. Warzywa pod folią i włókniną, Hortpress, Warszawa.

Hołownicki R. 2006. Technika opryskiwania roślin dla praktyków, Plantpress, Kraków.

Pruszyński S., Wolny S. 2007. Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, IOR, Poznań.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje poszczególne etapy produkcji roślin ogrodniczych

Rozpoznaje urządzenia techniczne i maszyny w produkcji rozsady i materiału szkółkarskiego

Nazywa elementy wyposażenia pomieszczeń do produkcji materiału szkółkarskiego i rozsady

Wylicza zabiegi agrotechniczne stosowane w poszczególnych etapach produkcji warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych

Umiejętności

Wybiera prawidłowe metody ochrony upraw ogrodniczych zgodnie z EUREPGAP i HACCP

Przygotowuje sprawozdania z tematów przedstawianych w ramach kursu

Planuje poszczególne etapy produkcji warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych

Uzasadnia wykorzystanie odpowiednich środków produkcji w uprawach gruntowych i pod osłonami

Planuje organizację marketingu wytworzonych produktów ogrodniczych

Kompetencje społeczne

Ocenia zagrożenia wynikające z nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin na produkty ogrodnicze

Potrafi zaplanować produkcję ogrodniczą uwzględniającą potrzeby rynku

Metody i kryteria oceniania:

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)