Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogrodnictwo terapeutyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.6s.OTE.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogrodnictwo terapeutyczne
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Ogrodnictwo terapeutyczne

kierunkowy - obowiązkowy

wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu botanika

Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej

Pełny opis:

Wykłady:

Znaczenie roślin ozdobnych w życiu człowieka. Poprawa jakości życia na poziomie fizycznym, psychicznym i emocjonalnym przez aktywne i bierne obcowanie z naturą. Definicja socjoogrodnictwa i terapii ogrodniczej

Warunki naturalnego występowania roślin ozdobnych jako podstawa ich zastosowania w ogrodnictwie ozdobnym

Rozmnażanie generatywne i wegetatywne roślin ozdobnych

Rośliny gruntowe: biologia, zastosowanie i zasady doboru gruntowych roślin ozdobnych do ogrodów terapeutycznych. Okresowość rozwoju roślin zielnych na przykładzie gatunków ozdobnych.

Wymagania i zasady uprawy roślin doniczkowych pod osłonami

Elementy i proces terapii ogrodniczej; relacja terapeuta – pacjent - rośliny (prace ogrodnicze, ogród) oraz element nadrzędny - cel terapii. Zastosowanie ogrodnictwa w terapii, rehabilitacji i resocjalizacji. Określanie celów ogólnych i strategicznych terapii i dostosowanie metodyki zajęć terapeutycznych w zależności od grup pacjentów metodyki

Ćwiczenia:

Techniki i zasady rozmnażania generatywnego i wegetatywnego roślin ozdobnych i ich zastosowanie w ogrodnictwie terapeutycznym

Roślinoznawstwo roślin ozdobnych: rośliny gruntowe jednoroczne i dwuletnie, byliny wiosny, lata i jesieni, rośliny doniczkowe. Dobór do ogrodów terapeutycznych i zajęć terapeutycznych pod względem ich cech estetycznych i sensorycznych.

Pielęgnacja roślin ozdobnych w terenach zieleni i ogrodach terapeutycznych

Przygotowanie i prezentacja scenariuszy zajęć terapeutycznych dopasowanych do określonych grup pacjentów i schorzeń z uwzględnieniem celów terapii i sposobu pomiaru jej efektów oraz zastosowaniem technik ogrodniczych i materiału roślinnego z działu roślin ozdobnych

Literatura:

Podstawowa:

Jerzy M., Krzymińska A. . 2005. Rozmnażanie wegetatywne roślin odobnych, PWRiL, Poznań

Chmiel H. 2014. Uprawa roślin ozdobnych, PWRiL, Warszawa.

Cooper Marcus C., Barnes M. . 1999. Healing garden: Therapeutic benefits and design recommendations, John Willey and Sons, Uzupełniająca

Hassink J., Van Dijk M. (red.). 2006. Farming for health, Springer, The Netherlands.

Górska-Kłęk L., Adamczyk K., Sobiech K. 2009. Hortiterapia - metodą uzupełniającą w fizjoterapii, Fizjoterapia 17/4,

Latkowska M. J. 2008. Hortiterapia – rehabilitacja i terapia przez pracę w ogrodzie, Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 525

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

Tłumaczy teorie o pozytywnym wpływie natury na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz jakość życia człowieka i społeczeństw. Podkreśla znaczenie roślin ozdobnych w życiu człowieka, pod względem ich cech estetycznych i sensorycznych oraz zdrowotnych i poprawę jakości życia

Opisuje rośliny ozdobne w aspekcie okresowości ich rozwoju, wymagań środowiskowych i możliwości zastosowania, odnosząc tą wiedzę do warunków ich naturalnego występowania

Prezentuje szczegółowe wymagania wybranych gatunków szklarniowych roślin doniczkowych

Kwalifikuje zielne rośliny gruntowe pod względem ich cech biologicznych, walorów dekoracyjnych i terapeutycznych. Wyjaśnia zasady doboru gruntowych roślin ozdobnych w aspekcie ich zastosowania w ogrodach zdrowia

Definiuje socjoogrodnictwo i terapię ogrodniczą (hortiterapię) oraz ogrodnictwo terapeutyczne. Interpretuje elementy procesu terapii ogrodniczej: znaczenie celu terapii w relacji terapeuta – pacjent – roślin

Umiejętności - potrafi:

Wyjaśnia i porównuje generatywny i wegetatywne sposoby rozmnażania roślin ozdobnych, ilustrując je odpowiednimi przykładami

Rozpoznaje rośliny ozdobne: rośliny szklarniowe, gruntowe: jednoroczne, dwuletnie i byliny. Ocenia ich cechy sensoryczne, użytkowe i ozdobne. Przedstawia możliwości zastosowania ich w terapii ogrodniczej

Praktycznie stosuje techniki pielęgnacji roślin ozdobnych w terenach zieleni i ogrodach

Pokazuje przykłady zastosowania hortiterapii i roślin ozdobnych w leczeniu, rehabilitacji i resocjalizacji różnych grup pacjentów. Opracowuje i prezentuje scenariusz zajęć hortiterapeutycznych dostosowanych do wybranych grup pacjentów, koncentrując się na celach terapii i sposobach pomiaru efektów terapii, w oparciu o techniki w pielęgnacji i materiał roślinny roślin ozdobnych

Używa danych literaturowych oraz internetowych baz danych do przygotowania scenariusza zajęć terapeutycznych z zastosowaniem prac ogrodniczych i roślin sensorycznych

kompetencje społeczne - jest gotów do:

Docenia znaczenie samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności

Akceptuje etyczną stronę zawodu terapeuty zajęciowego, na pierwszym miejscu stawiając dobro i szacunek dla pacjenta. Docenia znaczenie roślin w poprawie jakości życia

Podejmuje wyzwanie aktywnej pracy w zespole

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian pisemny z pytaniami otwartymi i testowymi (50% udział w ocenie końcowej)

sprawdzian pisemny, rozpoznawanie roślin, przygotowanie i prezentacja scenariusza zajęć terapeutycznych (50% udział w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 22 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 4 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Malik
Prowadzący grup: Małgorzata Malik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 22 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 4 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Malik
Prowadzący grup: Małgorzata Malik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 22 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 4 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Malik
Prowadzący grup: Małgorzata Malik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)