Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Utrwalanie, uszlachetnianie i logistyka surowców leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.5s.UUL.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Utrwalanie, uszlachetnianie i logistyka surowców leczniczych
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Utrwalanie, uszlachetnianie i logistyka surowców leczniczych

kierunkowy - obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

Wykłady:

Sposoby utrwalania i stabilizacji roślin leczniczych i prozdrowotnych. Konserwacja poprzez suszenie - przygotowanie do suszenia, uszlachetnianie, doczyszczanie oraz sortowanie materiału roślinnego. Zasady i technika suszenia. Suszenie naturalne oraz podwyższoną temperaturą. Czynniki wpływające na proces suszenia. Rodzaje i budowa suszarni do ziół. Nowoczesne techniki suszenia (liofilizacja). Wydajność suszenia oraz charakterystyka biologiczna i chemiczna surowca po wysuszeniu. Normy surowcowe.

Zasady prawidłowego przechowywania surowców leczniczych i prozdrowotnych. Czynniki oddziaływujące na surowiec w okresie przechowywania. Rodzaje opakowań używanych podczas przechowywania. Ubytki naturalne oraz zmiany składu chemicznego podczas przechowywania.

Metody rozdrabniania surowców, sporządzanie mieszanek.

Stabilizacja surowców i preparatów leczniczych, otrzymywanie frakcji zawierających określone związki biologicznie czynne

Zamrażanie - przygotowanie do mrożenia, metody i zasady mrożenia, aktywność składników biologicznie czynnych po mrożeniu, olejki eteryczne po mrożeniu.

Wyciągi roślinne i ich otrzymywanie - sposoby ekstrakcji (SFE, ASE), rozpuszczalność substancji czynnych, rodzaje wyciągów wodnych i alkoholowych.

Konserwacja w oleju i occie. Masła ziołowe.

Metody i technika sterylizacji. Biodostępność i poziom składników aktywnych po sterylizacji.

Przygotowanie do sprzedaży. Rodzaje, sposoby znakowania opakowań, znaczenia instrukcji używania lub ulotki informacyjnej. Pakowanie, dobór i wzornictwo - typy stosowanych opakowań w zależności od rodzaju surowca. Automatyzacja procesu. Paletyzacja.

Własności i ocena użytkowa wyrobów gotowych. Wartość dodana procesu produkcji gotowych do sprzedaży surowców.

Zasady prawidłowego obrotu produktami leczniczymi i prozdrowotnymi. Spedycja, czyli organizacja transportu surowców. Logistyka dystrybucji i kanały dystrybucyjne. Zagadnienia związane ze sterowaniem przepływem surowców zielarskich. Logistyka odzysku, czyli postępowania w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu, ekologistyka i e-Logistyka. Charakterystyka polskiego i międzynarodowego rynku zielarskiego.

Ćwiczenia:

Przygotowanie suszonego surowca zielarskiego (ziele, liście, owoce, korzenie, kwiaty). Oznaczenie strat masy po suszeniu (wg FP). ków suszenia, przechowywania i mrożenia.

Przygotowanie wyciągów roślinnych wodnych i alkoholowych.

Opracowanie zmian z poziomie składników aktywnych po utrwaleniu materiału roślinnego na podstawie danych literaturowych.

Poziom logistyki w sektorze produkcyjno-dystrybucyjnym roślin leczniczych i prozdrowotnych - przeprowadzenie badań ankietowych i opracowanie danych.

Przegląd materiałów publikacyjnych dotyczących logistyki surowców i produktów.

Przygotowanie ekspozycji towarów zielarskich, przyprawowych i innych.

Wykonanie projektu uszlachetniania wybranych surowców roślinnych.

Charakterystyka przedsiębiorstw branży zielarskiej w Polsce. Przegląd sklepów zielarsko-medycznych i przyprawowych funkcjonujących w Internecie. Prowadzenie internetowego sklepu z analogicznym asortymentem.

Opracowanie zamówienia klienta, zarządzanie zapasami, wykonanie planu organizacyjnego transportu bliskiego i dalekiego, praktyczne aspekty doboru opakowań, pakowanie produktów, sporządzanie listów przewozowych, dokumentacji magazynowej, wykonanie kodowania produktów, posługiwanie się elektroniczną wymianą danych.

Literatura:

Podstawowa:

Emblem A., Emblem H. 2014. Technika opakowań, PWN, Warszawa.

Zin M. (red.). 2008. Utrwalanie i przechowywanie żywności, WUR, Rzeszów.

Świderski F. (red.). 2003. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, Wydawnictwo WNT, Warszawa.

Uzupełniająca:

Przybył J., Karwowska K. 2005. Suszarnictwo i przetwórstwo ziół, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Sęk T., Zielecki W., Pisz I. . 2013. Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.

Lewicki P.P. (red.). 2006. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, Wydawnictwo WNT, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

metody i techniki utrwalania surowców leczniczych i prozdrowotnych pochodzenia roślinnego

dane dotyczące czynników i procesów wpływających na cechy jakościowe i zmiany składu chemicznego utrwalanych surowców leczniczych

zagadnienia związane z przygotowaniem surowca do sprzedaży i kreowaniem wartości dodanej produktu oraz oceną własności produktów

podstawowe techniki analityczne stosowane w ocenie surowców leczniczych i prozdrowotnych na różnych etapach produkcji

zasady obrotu towarowego, organizacji przepływu surowców oraz aktualnej sytuacji rynkowej

Umiejętności - potrafi:

dostosować metody i techniki utrwalania do rodzaju surowca roślinnego w celu uzyskania wartościowego produktu finalnego o powtarzalnej skuteczności

zastosować metody analityczne w analizie jakościowej i ilościowej surowców leczniczych

ocenić zmiany fizykochemiczne zachodzące w surowcach roślinnych podczas ich utrwalania, uszlachetniania, przetwarzania i transportu

wskazać sposoby przygotowania surowców roślinnych do sprzedaży, sporządzić wyciągi roślinne i mieszanki, zaproponować odpowiedni rodzaj opakowania, podnieść przewagę konkurencyjną wyrobów gotowych

zaplanować schematy dystrybucji i łańcuchy dostaw na podstawie sytuacji na rynku branżowym

pozyskiwać informacje z Internetu dotyczące tematyki studiowanego kierunku i przedmiotu

zaplanować i zrealizować konkretne przedsięwzięcie związane z uszlachetnianiem surowców roślinnych

kompetencje społeczne - jest gotów do:

stałego doskonalenia zawodowego i dokształcania

pracy samodzielnej i w zespole realizując wyznaczone zadania

społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za przygotowanie surowców leczniczych wysokiej jakości

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny z pytaniami testowymi (50% oceny końcowej)

Studenci są oceniani poprzez demonstrację praktycznych umiejętności (50% oceny końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Barbara Domagała, Joanna Gil, Elżbieta Jędrszczyk, Waldemar Malec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Joanna Gil, Elżbieta Jędrszczyk, Waldemar Malec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Joanna Gil, Elżbieta Jędrszczyk, Waldemar Malec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)