Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uprawa roli i żywienie roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.4s.UPR.NI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa roli i żywienie roślin
Jednostka: Zakład Żywienia Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Nawozy organiczne, naturalne i mineralne: skład, właściwości, wpływ ich stosowania na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Sposób, dawki, termin ich stosowania.

Pełny opis:

Nawozy organiczne i naturalne:

podział i zużycie nawozów,

nawozy naturalne, organiczne oraz ich stosowanie (obornik, gnojowica, pomiot ptasi, nawozy zielone, słoma, sztuczny obornik, komposty, torf, węgiel brunatny, niekonwencjonalne nawozy organiczne odpady, ścieki itp.).

Wpływ nawozów organicznych na właściwości gleb.

Nawozy mineralne:

nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe; pochodzenie, podział zasady wapnowania, wybór nawozu, termin i sposób wapnowania,

nawozy azotowe, fosforowe, potasowe, magnezowe, siarkowe, wieloskładnikowe, mikronawozy (otrzymywanie, podział, właściwości, przechowywanie, przydatność, wprowadzenie do obrotu handlowego).

Technika stosowania nawozów

organicznych i naturalnych w postaci stałej i płynnej,

mineralnych (jedno- i wieloskładnikowych w formie stałej i płynnej, fertygacja, dokarmianie dolistne).

Kontrolowane żywienie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych

Omówienie zasad bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym. Stosowane podłoża w uprawach ogrodniczych. Technika pobierania próbek gleb w uprawach polowych oraz próbek podłoży i roztworów odżywczych w uprawach pod osłonami.

Oznaczanie odczynu i kwasowości gleb. Ustalanie potrzeb wapnowania. Wyznaczanie krzywej neutralizacji dla podłoży. Zasady wapnowania. Zakwaszanie gleb i podłoży.

Sumaryczna zawartość soli rozpuszczalnych w glebie i roztworach odżywczych, pomiar koncentracji soli. Metody chemiczne oznaczania potrzeb nawozowych gleb i podłoży. Metoda uniwersalna i Rinkisa. Oznaczanie N met. destylacyjną

Metody analizy zawartości składników mineralnych P, K, Ca i Mg – metoda ASA i ICP-AES. Oznaczanie P met. kolorymetryczną

Analiza materiału roślinnego jako wskaźnik stanu odżywienia mineralnego roślin. Pobieranie części wskaźnikowych. Metoda uniwersalna i mineralizacja mat. roślinnego. Przygotowanie materiału roślinnego i oznaczanie suchej masy metodą suszarkową.

Analiza materiału roślinnego. Oznaczanie N mineralnego (FIA) i białkowego (Kjedahla).

Nawozy mineralne – charakterystyka właściwości chemicznych i fizycznych. Rozpoznawanie nawozów. Zapotrzebowanie na roztwór roboczy, rozcieńczanie nawozu dolistnego itp.

Metody określania potrzeb nawozowych gleb oraz liczby graniczne i zasady obowiązujące przy interpretacji wyników analizy chemicznej gleby i części wskaźnikowych roślin. Kalkulacja potrzeb nawożenia azotem, metoda niedosytu. Rozwiązywanie zadań.

Ustalanie potrzeb nawozowych dla roślin warzywnych, sadowniczych i ozdobnych oraz w uprawach hydroponicznych.

Literatura:

1. Starck J.R. 1997. Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL W-wa.

2. Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna PWN W-wa.

3. Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych. PWRiL, Poznań.

4. Komosa A. 2012. Żywienie roślin ogrodniczych. PWRiL, Poznań.

5. Roszak W. 1997. Ogólna uprawa roli i roślin. PWN W-wa.

6. Wójcik P. Nawozy i nawożenie drzew owocowych. Hortppress, 2009

Efekty uczenia się:

Symbol Opis efektów kształcenia

Wiedza

URIŻR_W01 Posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw uprawy roli. Opisuje wpływ uprawy roli na właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby.

URIŻR_W02 Rozpoznaje i opisuje rodzaje stosowanych uprawek

URIŻR_W03 Ma wiedzę z zakresu żywienia roślin. Rozumie znaczenie roli składników pokarmowych w żywieniu roślin.

URIŻR_W04 Definiuje i interpretuje wymagania pokarmowe roślin i ich potrzeby nawozowe. Zna podstawowe nawozy mineralne, naturalne i organiczne. Opisuje techniki stosowania nawozów.

URIŻR_W05 Zna zasady planowania płodozmianu. Wyjaśnia funkcje płodozmianu.

URIŻR_W06 Wykazuje znajomość nowoczesnych technologii uprawy roślin pod osłonami.

Umiejętności

URIŻR_ U01 Potrafi pobierać próbki gleb i podłoży. Oblicza dawki nawozów wapniowych i odnosi się do zasad ich stosowania.

URIŻR_U02 Posiada umiejętność przygotowania próbek glebowych do analizy i oznaczania w nich zawartości składników mineralnych.

URIŻR_U03 Pobiera i przygotowuje próbki materiału roślinnego, analizuje zawartość azotu białkowego.

URIŻR_U04 Dokonuje identyfikacji podłoży ogrodniczych i nawozów mineralnych. Dokonuje wyboru tych materiałów do metod uprawy.

URIŻR_U05 Interpretuje wyniki analiz chemicznych gleby, materiału roślinnego i wody. Formuje wnioski dotyczące potrzeb nawożenia i terminów stosowania nawozów.

Kompetencje społeczne

URIŻR_ K01 Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem. Posiada odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie.

URIŻR_ K02 Posiada świadomość zagrożeń działalności rolniczej oraz odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jakości produkowanej żywności.

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)