Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena jakości surowców i preparatów roślinnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.4s.OJS.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena jakości surowców i preparatów roślinnych
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami identyfikacji i oceny jakościowej surowców i preparatów roślinnych na podstawie cech morfologicznych, anatomicznych i fitochemicznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami identyfikacji i oceny jakościowej surowców i preparatów roślinnych na podstawie cech morfologicznych, anatomicznych i fitochemicznych.

Przepis prawne normalizujące i regulujące zagadnienia jakości surowców i preparatów roślinnych. Procedury rejestracji roślinnych produktów leczniczych.

Farmakopea, jako zbiór norm jakości przetworów i surowców roślinnych, przydatność farmakopei w towaroznawstwie zielarskim, monografie surowców.

Makro- i mikroskopowe metody identyfikacji surowca roślinnego.

Technika elektroforezy kapilarnej (CE) – teoretyczne podstawy metody analizy jakościowej i liściowej związków. Rodzaje detektorów stosowanych w elektroforezie kapilarnej. Systemy pomiarowe CE-MS (elektroforeza kapilarna + spektrometria mas). Zastosowanie elektroforezy kapilarnej w ocenie surowców roślinnych i produktów farmaceutycznych

Wprowadzenie do techniki spektrometrii atomowej. Teoretyczne podstawy techniki AAS, ICP-OES oraz ICP-MS. Zastosowanie technik spektrometrii atomowej do oceny jakości prób roślinnych i środowiskowych. Zastosowanie połączeń tandemowych LC-ICP-MS.Metody analiz mineralnych i organicznych związków azotu w tym N-białkowego w próbach surowców roślinnych. Sposoby przygotowania prób.

Wprowadzenie do techniki FIA: analizy wstrzykowo-przepływowej. Przegląd metod aplikacyjnych. Zakres jej zastosowania w ocenie jakości produktów roślinnych.

Wykorzystanie metody spektroskopii absorpcyjnej UV-VIS w ocenie jakości surowców i preparatów roślinnych.

Zastosowanie metod chromatografii cieczowej i gazowej oraz detekcji spektrometrii mas w analizie składu jakościowego i ilościowego surowców i preparatów roślinnych.

Ocena makroskopowa surowców roślinnych, określenie zawartości zanieczyszczeń mineralnych i organicznych oraz strat po suszeniu.

Charakterystyczne cechy diagnostyczne organów roślin leczniczych stanowiących surowce zielarskie. Mikroskopowa obserwacja i identyfikacja surowców.

Ustalenie tożsamości sproszkowanych surowców zielarskich.

Oznaczenie zawartości kwasu acetylosalicylowego, kwasu salicylowego i jego pochodnych w produktach zielarskich i aspirynie techniką elektroforezy kapilarnej i spektrofotometryczną.

Zastosowanie techniki FIA (analizy wstrzykowo-przepływowej) w oznaczaniu azotanów(V), azotanów(III) i jonów amonowych w produktach zielarskich. Oznaczanie azotu białkowego w surowcach roślinnych.

Oznaczanie sumy związków fenolowych w liściach jeżyny (Rubi fruticosi folium) metodą Folina–Ciocalteu.

Ilościowe oznaczenie sumy fitosteroli w nasionach lnu (Lini semen) metodą Ilcy’ego.

Analiza aktywności przeciwrodnikowej owoców głogu (Crataegi fructus) metodą spektrofotometryczną z wykorzystaniem wolnego rodnika DPPH.

Oznaczanie całkowitej pojemności antyoksydacyjnej ekstraktów z liści borówki brusznicy (Vitis idaeae folium) metodą redukcji jonów żelaza – FRAP.

Oznaczanie sumy karotenoidów w koszyczku nagietka (Calendulae anthodium) metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

Oznaczanie zawartości karotenoidów w koszyczku nagietka (Calendulae anthodium) metodą spektrofotometryczną w przeliczeniu na beta-karoten.

Wykorzystanie techniki chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas w analizie wyższych kwasów tłuszczowych wybranych roślin leczniczych i prozdrowotnych.

Literatura:

The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of 'antioxidant power': the FRAP assay - Benzie I.F.F., Strain J.J., nalytical Biochemistry, 239: 70–76. 1996

Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity - Brand-Williams, W., Cuvelier, M.E., Berset, C. - Food Science and Technology, 28: 25–30 1995

Wykorzystanie elektroforezy kapilarnej w analizie żywności- Cieślik E., Niedośpiał A., Mickowska B., - ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 2 (57): 5 – 14 2008

Atlas sproszkowanych roślinnych surowców leczniczych- Deryng J. PWZL Warszawa 1961

Farmakopea Polska X Tom 1-2 - Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne 2014

Analiza instrumentalna dla studentów kierunków Rolnictwo i Ochrona środowiska. Wyd. I, 306 s - Gambuś F., Wieczorek J. Wyd. UR w Krakowie, Kraków 2013

Przeciwutleniacze w żywności - Grajek W. -Wyd. Naukowo-Techniczne Warszawa 2007 Wydawnictwo Malamut Warszawa

Farmakognozja - Kohlműnzer S. - PZWL Warszawa 2000

Ćwiczenia z biochemii dla studentów Uniwersytetu Rolniczego - Kołoczek H., Świderski A., Kaszycki P., Wójcik D., Kostecka-Gugała A., Augustynowicz J., Stefaniuk M, Wyd. UR w Krakowie, Kraków 2009

Analiza instrumentalna w biochemii. Wybrane problemy i metody instrumentalnej biochemii analitycznej. - Kozik A., Rąpała-Kozik M., Guevara-Lora I. - Instytut Biol. Mol., UJ Kraków 2001

The quality of element determinations in plant materials by instrumental methods - Pasławski P., Migaszewski Z.M - Polish J. Environ. Stud. 15(2a), Part I: 154–164. 2006

Metody instrumentalne w analizie chemicznej - Szczepaniak W. PWN Warszawa 2004

Element speciation analysis using capillary electrophoresis: twenty years of development and applications - - Timerbaev A.R. Chem. Rev., 113 (1): 778–812 2013

Chromatografia gazowa. Wyd. II - Witkiewicz Z., Hepter J. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 2009

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. Wydanie piąte. - Witkiewicz Z., Kałuża-Czaplińska J. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 2012

Metody Analitycznej Spektrometrii Atomowej. Teoria i praktyka. Żyrnicki W., Borkowska-Burnecka J.,Bulska E., Szmyd E.

Metody i kryteria oceniania:

707 test jednokrotnego wyboru)

703 test wielokrotnego wyboru

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)