Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fitosocjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.4s.FIT.SI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fitosocjologia
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności wykonywania zdjęć fitosocjologicznych jako podstawowej metody inwentaryzacji przyrodniczej oraz ich wykorzystania w ocenie warunków siedliskowych, a także zapoznanie z różnorodnością i funkcjonowaniem zbiorowisk roślinnych w Polsce.

W części wykładowej zostaną wprowadzone pojęcia stosowane w fitosocjologii, podstawy syntaksonomii oraz scharakteryzowane ważniejsze typy zespołów roślinnych z uwzględnieniem ich struktury, warunków siedliskowych, zagrożeń i rozmieszczenia na terenie Polski. Ćwiczenia terenowe są poświęcone praktycznemu wykonywaniu zdjęć fitosocjologicznych w zespołach roślinnych o różnym stopniu naturalności.

Pełny opis:

Podstawy fitosocjologii: nomenklatura fitosocjologiczna, działy fitosocjologii, podstawy syntaksonomii. Główne założenia szkół fitosocjologicznych. Uwarunkowania biotyczne i abiotyczne łączenia się roślin w zbiorowiska.

Zdjęcie fitosocjologiczne jako podstawowa metoda badania zbiorowisk roślinnych. Cechy analityczne i syntetyczne zdjęć fitosocjologicznych. Zasady konstruowania tabel fitosocjologicznych.

Udział człowieka w kształtowaniu szaty roślinnej: roślinność pierwotna, naturalna, półnaturalna i antropogeniczna.

Przegląd ważniejszych zbiorowisk roślinnych Polski: lasy liściaste (grądy, buczyny, lasy jaworowe, łęgi, olsy, dąbrowy)

Przegląd ważniejszych zbiorowisk roślinnych Polski: lasy szpilkowe (bory sosnowe, świerkowe i jodłowe). Piętra klimatyczno-roślinne.

Roślinność łąk i pastwisk, muraw kserotermicznych, psammofilnych i galmanowych; roślinność halofilna.

Zbiorowiska roślinne zbiorników wodnych o zróżnicowanej trofii: oligo-, mezo- i eutroficznych. Torfowiska wysokie, niskie, przejściowe i ich zagrożenia.

Roślinność synantropijna: segetalna i ruderalna. Wpływ inwazyjnych gatunków roślin na rodzimą florę.

Zbiorowisko roślinne jako układ dynamiczny: sukcesja, regresja, degeneracja, regeneracja, fluktuacja, rytmika sezonowa.

Podstawy kartografii geobotanicznej, interpretacja i możliwość wykorzystania map roślinności potencjalnej w sztuce ogrodowej.

Wykonywanie zdjęć fitosocjologicznych w zbiorowiskach leśnych: grąd subkontynentalny (zespół Tilio-Carpinetum), żyzna buczyna karpacka (zespół Dentario glandulosae-Fagetum), buczyna storczykowa (zespół Carici–Fagetum).

Wykonywanie zdjęć fitosocjologicznych w zbiorowiskach półnaturalnych: zmiennowilgotna łąka trzęślicowa (zespół Junco-Molinietum), świeża łąka rajgrasowa (zespół Arrhenatheretum elatioris), murawa kserotermiczna (zespoły Inuletum ensifoliae i Koelerio-Festucetum rupicolae).

Literatura:

podstawowa:

1. MATUSZKIEWICZ W. 2002. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa

2. SZAFER W., ZARZYCKI K. (red.), 1972. Szata Roślinna Polski. PWN, Warszawa

3. WYSOCKI CZ., SIKORSKI P., 2009. Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

uzupełniająca:

4. DZWONKO Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Vademecum Geobotanicum, Sorus Poznań-Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza

definiuje podstawowe pojęcia dotyczące szaty roślinnej

klasyfikuje poszczególne zespoły roślinne do wyższych syntaksonów

charakteryzuje podstawowe typy zespołów roślinnych występujących na terenie Polski

opisuje metodykę prawidłowego wykonywania zdjęć fitosocjologicznych

wyjaśnia zasady konstruowania tabel fitosocjologicznych

uzasadnia wpływ warunków siedliskowych na kształtowanie i funkcjonowanie różnych fitocenoz

wiąże różne formy działalności człowieka z powstawaniem i funkcjonowaniem zbiorowisk półnaturalnych i synantropijnych

przewiduje wpływ intensyfikacji lub zaniechania presji antropogenicznej na różnorodność szaty roślinnej

Umiejętności

posługuje się poprawną nomenklaturą fitosocjologiczną

wykonuje zdjęcia fitosocjologiczne w różnych typach fitocenoz

identyfikuje gatunki charakterystyczne dla różnych typów roślinności

rozróżnia w terenie podstawowe typy zespołów roślinnych na terenie Polski

rozpoznaje w terenie zagrożone i chronione gatunki roślin oraz cenne przyrodniczo zbiorowiska roślinne

interpretuje mapy roślinności potencjalnej w celu racjonalnego kształtowania krajobrazu

znajduje zastosowanie dla rodzimych gatunków w terenach zieleni zgodnie z wymaganiami siedliskowymi roślin

Kompetencje społeczne

docenia znaczenie szaty roślinnej w krajobrazie i ochronie bioróżnorodności

akceptuje konieczność zachowania najcenniejszych zbiorowisk roślinnych kosztem ograniczenia presji urbanistycznej

przewiduje konsekwencje środowiskowe i społeczne niszczenia najcenniejszych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Polsce

podporządkowuje się zasadom pracy zespołowej ze świadomością odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Metody i kryteria oceniania:

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

703 test wielokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sitek
Prowadzący grup: Barbara Nowak, Ewa Sitek, Piotr Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sitek
Prowadzący grup: Barbara Nowak, Ewa Sitek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sitek
Prowadzący grup: Barbara Nowak, Ewa Sitek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.