Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warzywnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.WAR.SI.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warzywnictwo
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

kierunkowy obowiązkowy

Wymagania wstępne: wiedza z przedmiotów Botanika, Gleboznawstwo

Pełny opis:

Charakterystyka warzywnictwa, definicja warzyw, ośrodki pochodzenia i klasyfikacja roślin warzywnych, wartość biologiczna warzyw.

Warunki środowiska w uprawie warzyw i ich wpłwy na wzrost, rozwój i plonowanie roślin. Przyspieszona uprawa warzyw. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw. Dojrzewanie i zbiór.

Szczegółowa agrotechnika warzyw uprawianych w polu i pod osłonami. Generatywne i wegetatywne rozmnażanie roślin warzywnych, materiał siewny, rozpoznawanie nasion i siewek warzyw. Produkcja rozsady warzyw, w tym szczepienie roślin.

Biologia, wartość użytkowa gatunków i wybranych odmian warzyw.

Osłanianie bezpośrednie roślin warzywnych, materiały i technika stosowania osłon.

Zabiegi pielęgnacyjne stosowane w uprawie warzyw polowych i pod osłonami, biologia kwitnienia i metody regulacji owocowania wybranych warzyw

Krajowe i unijne źrodła informacji o odmianch warzyw (COBORU, Wspólnotowy Katalog Odmian)

Literatura:

Podstawowa

Orłowski M. (red.). 2000. Polowa uprawa warzyw. Wyd. Brasika, Szczecin.

Knaflewski M. (red.). 2010. Uprawa warzyw w pomieszczeniach. PWRiL, Warszawa.

Grabowska A., Jędrszczyk E., Sękara A. 2013. Odmianoznawstwo roślin warzywnych.UR w Krakowie

Uzupełniająca

Knaflewski M. (red.). 2007. Ogólna uprawa warzyw. PWRiL, Warszawa..

Kunicki E., Sękara A., Kalisz A. 2006. Skrypt do ćwiczeń z warzywnictwa. AR w Krakowie.

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

definicję roślin warzywnych na tle innych roślin uprawnych, historię upraw warzywnych oraz aktualny stan produkcji warzwywniczej.

charakterystykę warzyw jako grupę roślin użytkowych i klasyfikuje gatunki pod względem systematyki, pochodzenia i wymagań środowiskowych.

wpływ warunków klimatycznych i glebowych oraz zachwaszczenia na plonowanie warzyw.

sposoby rozmnażania warzyw oraz technologię produkcji rozsady.

szczegółową agrotechnikę podstawowych warzyw polowych i pod osłonami.

biologię, wartość odżywczą i cechy odmianowe podstawowych warzyw.

umiejętności - potrafi

identyfikować materiał siewny i siewki warzyw.

obliczać zapotrzebwowanie na materiał siewny/siewki oraz zaplanować produkcję rozsady warzyw.

dokonać właściwego wyboru gatunków i odmian warzyw do uprawy towarowej.

właściwie zaplanować uprawę warzyw uwzględniając ich wymagania środowiskowe.

dokonać wyboru właściwych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie warzyw.

kompterencje społeczne - jest gotów do

udzielania fachowych porad w zakresie uprawy podstawowych warzyw polowych i pod osłonami.

ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie uprawy warzyw.

ponoszenia odpowiedzialności za produkcję warzyw spełniających normy bezpiecznej żywności

Metody i kryteria oceniania:

egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru (50% udziału w ocenie końcowej)

cykliczne sprawdziany wiedzy, zadania obliczeniowe, zaliczenie umiejetności raktycznych, ocena prezentacji ustnej (50% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grabowski, Edward Kunicki
Prowadzący grup: Aneta Grabowska, Marek Grabowski, Edward Kunicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grabowski, Edward Kunicki, Piotr Siwek
Prowadzący grup: Marek Grabowski, Edward Kunicki, Piotr Siwek, Piotr Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kunicki, Piotr Siwek
Prowadzący grup: Joanna Gil, Edward Kunicki, Krystian Marzec, Piotr Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kunicki
Prowadzący grup: Edward Kunicki, Krystian Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)