Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uprawa roli i żywienie roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.UPR.SI.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa roli i żywienie roślin
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

kierunkowy obowiązkowy

Wymagania wstępne: wiedza z przedmiotów Gleboznawstwo, Chemia

Pełny opis:

W.

Elementy składowe gleby, czynniki wpływające na ten układ (porowatość i zagęszczenie). Wpływ uprawy na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne roli. Sprawność, kultura i żyzność gleby. Choroby gleby.

Rodzaje zabiegów uprawowych w uprawie tradycyjnej gleby. Zespoły uprawek. Modyfikacje uprawy tradycyjnej.

Żródła skladników pokarmowych i ich rola w żywieniu roślin. Wpływ żywienia na plonowanie i jakość roślin. Prawa nawozowe.

Nawozy mineralne, organiczne i naturalne: podział, zużycie nawozów oraz zasady ich stosowania. Technika stosowania nawozów. Wpływ nawozenia na środowisko.

Funkcja płodozmianu, zasady planowania płodozmianu, płodozmian w warzywnictwie, sadownictwie, szkółkarstwie.

Mikoryza. Wymagania pokarmowe roślin i zasady ustalania potrzeb nawozowych roślin.

Kontrolowane żywienie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych.

CW

Technika pobierania próbek gleb w uprawach polowych. Metody oznaczania odczynu.

Kwasowość gleby. Potrzeby wapnowania gleb.

Metody chemiczne oznaczania zawartości składników mineralnych stosowane w polskim systemie doradztwa nawozowego. Oznaczanie azotu mineralnego w glebie.

Oznaczanie fosforu przyswajalnego w glebie.

Analiza materiału roślinnego. Oznaczanie azotu białkowego metodą Kjedahla.

Nawozy mineralne. Ogólne stężenie soli w glebie.

Ustalanie potrzeb nawozowych dla roślin warzywnych, sadowniczych i ozdobnych.

Literatura:

Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych. PWRiL, Poznań

Komosa A. 2012. Żywienie roślin ogrodniczych. PWRiL, Poznań

Starck J.R. 2002. Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL W-wa

Gorlach E., Mazur T. 1992. Chemia rolna PWN W-wa.

Roszak W. 1997. Ogólna uprawa roli i roślin. PWN W-wa.

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

podstawy uprawy roli, wpływ uprawy roli na właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby, rodzaje stosowanych uprawek

żywienie roślin, znaczenie roli składników pokarmowych w żywieniu roślin

wymagania pokarmowe roślin i ich potrzeby nawozowe, podstawowe nawozy mineralne, naturalne i organiczne, techniki stosowania nawozów

planowanie płodozmianu oraz jego funkcje

nowoczesne technologie uprawy roślin pod osłonami

umiejętności - potrafi

pobrać próbki gleb i podłoży, obliczyć dawki nawozów wapniowych i odnosi się do zasad ich stosowania

przygotować próbki glebowe do analizy i oznaczania w nich zawartości składników mineralnych

pobrać i przygotować próbki materiału roślinnego, analizować zawartość azotu białkowego

zidentyfikować podłoża ogrodnicze i nawozy mineralne oraz dobrać je do metod uprawy

zinterpretować wyniki analiz chemicznych gleby, materiału roślinnego i wody oraz wydać zalecenia nawozowe

kompetencje społeczne - jest gotów do

pracy w grupie i kierowania małym zespołem, wzięcia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie Kompetencje społeczne - jest gotów do

oceny zagrożeń działalności rolniczej oraz wzięcia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jakości produkowanej żywności

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo (forma otwarta pytań lub test wyboru) (50% udziału w ocenie końcowej) (50% udziału w ocenie końcowej) przygotowanie do ćwiczeń, sprawdzian pisemny, sprawozdanie z prac laboratoryjnych (50% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Iwona Kowalska, Dominika Kwinta, Agnieszka Lis-Krzyścin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska
Prowadzący grup: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)