Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uprawa roli i żywienie roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.UPR.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa roli i żywienie roślin
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rola jako czynnik środowiska, teoretyczne podstawy uprawy roli, wpływ uprawy roli na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Czynności uprawowe: cel, terminy i sposoby wykonania. Zabiegi uprawowe oraz zespoły uprawek w cyklach produkcji roślinnej. Odżywianie roślin składnikami mineralnymi, właściwości gleb związane z żywieniem i nawożeniem, ustalanie potrzeb nawożenia roślin. Nawozy organiczne, naturalne i mineralne: skład, właściwości, wpływ ich stosowania na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Sposób, dawki, termin ich stosowania.

Student zapoznaje się celem i zadaniami uprawy roli. Poznaje zasady kontrolowanego żywienia mineralnego roślin ogrodniczych. Zdobywa wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii uprawy roślin w gruncie odkrytym i pod osłonami.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Teoretyczne podstawy uprawy roli:

elementy składowe roli, układ gleby i jego znaczenie w świetle wymagań roślin względem środowiska, czynniki wpływające na ten układ (porowatość i zagęszczenie).

Wpływ uprawy roli na:

- właściwości fizyczne roli: stosunki powietrzno wodne, właściwości cieplne i pojemność cieplną, zwięzłość i lepkość gleby, strukturę gleby, zawartość próchnicy i składników pokarmowych, działalność organizmów glebowych, zwalczanie roślinności konkurencyjnej, mieszanie resztek pożniwnych i nawozów. Sprawność, kultura i żyzność gleby.

Technologia, cele i zadania uprawy roli:

uprawa tradycyjna i kierunki jej modyfikacji, rodzaje uprawek: odwracające rolę i uprawki zastępujące orkę, spulchniające i wyrównujące rolę, uprawki ugniatające, zespoły uprawek (pożniwne, przedsiewne, przedzimowe, wiosenne, pielęgnacyjne), uprawa uproszczona, zminimalizowana i zerowa.

Podstawy żywienia mineralnego roślin:

skład mineralny roślin i rola składników pokarmowych żywieniu roślin, pobieranie składników pokarmowych przez rośliny, żywienie i plonowanie roślin.

Środowisko glebowe a mineralne żywienie roślin

Zawartości całkowite i formy przyswajalne makro- i mikroskładników, pierwiastków śladowych, czynniki decydujące o rozpuszczalności tych składników, zależności pomiędzy plonem roślin a składnikami mineralnymi w glebie, prawa nawozowe, wymagania pokarmowe roślin i potrzeby nawozowe roślin; metody ustalania potrzeb nawozowych: polowe, wazonowe, mikrobiologiczne, analityczne. Wpływ nawożenia na jakość i wartość biologiczną plonów

Płodozmian

Funkcja płodozmianu, zasady planowania płodozmianu, płodozmian w warzywnictwie, sadownictwie, szkółkarstwie.

Nowoczesne technologie uprawy roślin pod osłonami

Nawozy organiczne i naturalne:

podział i zużycie nawozów,

nawozy naturalne, organiczne oraz ich stosowanie (obornik, gnojowica, pomiot ptasi, nawozy zielone, słoma, sztuczny obornik, komposty, torf, węgiel brunatny, niekonwencjonalne nawozy organiczne odpady, ścieki itp.).

Wpływ nawozów organicznych na właściwości gleb.

Literatura:

1. Starck J.R. 1997. Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL W-wa.

2. Gorlach E., Mazur T. . Chemia rolna PWN W-wa.

3. Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych. PWRiL, Poznań.

4. Komosa A. 2012. Żywienie roślin ogrodniczych. PWRiL, Poznań.

5. Roszak W. 1997. Ogólna uprawa roli i roślin. PWN W-wa.

Efekty uczenia się:

Symbol Opis efektów kształcenia

Wiedza

URIŻR_W01 Posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw uprawy roli. Opisuje wpływ uprawy roli na właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby.

URIŻR_W02 Rozpoznaje i opisuje rodzaje stosowanych uprawek

URIŻR_W03 Ma wiedzę z zakresu żywienia roślin. Rozumie znaczenie roli składników pokarmowych w żywieniu roślin.

URIŻR_W04 Definiuje i interpretuje wymagania pokarmowe roślin i ich potrzeby nawozowe. Zna podstawowe nawozy mineralne, naturalne i organiczne. Opisuje techniki stosowania nawozów.

URIŻR_W05 Zna zasady planowania płodozmianu. Wyjaśnia funkcje płodozmianu.

URIŻR_W06 Wykazuje znajomość nowoczesnych technologii uprawy roślin pod osłonami.

Umiejętności

URIŻR_ U01 Potrafi pobierać próbki gleb i podłoży. Oblicza dawki nawozów wapniowych i odnosi się do zasad ich stosowania.

URIŻR_U02 Posiada umiejętność przygotowania próbek glebowych do analizy i oznaczania w nich zawartości składników mineralnych.

URIŻR_U03 Pobiera i przygotowuje próbki materiału roślinnego, analizuje zawartość azotu białkowego.

URIŻR_U04 Dokonuje identyfikacji podłoży ogrodniczych i nawozów mineralnych. Dokonuje wyboru tych materiałów do metod uprawy.

URIŻR_U05 Interpretuje wyniki analiz chemicznych gleby, materiału roślinnego i wody. Formuje wnioski dotyczące potrzeb nawożenia i terminów stosowania nawozów.

Kompetencje społeczne

URIŻR_ K01 Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem. Posiada odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie.

URIŻR_ K02 Posiada świadomość zagrożeń działalności rolniczej oraz odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jakości produkowanej żywności.

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)