Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uprawa roli i żywienie roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.UPR.NI.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa roli i żywienie roślin
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

kierunkowy obowiązkowy

Wymagania wstępne: wiedza z przedmiotów Gleboznawstwo, Chemia

Pełny opis:

Elementy składowe roli, układ gleby i jego znaczenie w świetle wymagań roślin względem środowiska, czynniki wpływające na ten układ (porowatość i zagęszczenie).

Wpływ uprawy roli na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne roli. Sprawność, kultura i żyzność gleby.

Uprawa tradycyjna i kierunki jej modyfikacji, rodzaje uprawek: odwracające rolę i uprawki zastępujące orkę, spulchniające i wyrównujące rolę, uprawki ugniatające, zespoły uprawek (pożniwne, przedsiewne, przedzimowe, wiosenne, pielęgnacyjne), uprawa uproszczona, zminimalizowana i zerowa

skład mineralny roślin i rola składników pokarmowych żywieniu roślin, pobieranie składników pokarmowych przez rośliny, żywienie i plonowanie roślin.

Wymagania pokarmowe roślin i zasady ustalania potrzeb nawozowych roślin. Wpływ nawożenia na jakość i wartość biologiczną plonów

Funkcja płodozmianu, zasady planowania płodozmianu, płodozmian w warzywnictwie, sadownictwie, szkółkarstwie.

Nowoczesne technologie uprawy roślin pod osłonami

Nawozy organiczne i naturalne: podział i zużycie nawozów oraz ich stosowanie

Nawozy mineralne: podział i zużycie nawozów oraz ich stosowanie. Przechowywanie, przydatność, wprowadzenie do obrotu handlowego

Technika stosowania nawozów w formie stałej i płynnej, w tym fertygacja, dokarmianie pozakorzeniowe

Kontrolowane żywienie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych

Omówienie zasad bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym. Środowisko rozwoju systemu korzeniowego roślin w uprawach ogrodniczych. Podłoża i pożywki hydroponiczne w uprawach ogrodniczych. Technika pobierania próbek gleb w uprawach polowych oraz próbek podłoży i roztworów odżywczych w uprawach pod osłonami.

Oznaczanie odczynu i kwasowości gleb. Ustalanie potrzeb wapnowania gleb mineralnych. Wyznaczanie krzywej neutralizacji dla podłoży organicznych. Zasady wapnowania gleb i podłoży ogrodniczych. Zakwaszanie gleb i podłoży ogrodniczych.

Metody chemiczne oznaczania potrzeb nawozowych gleb i podłoży. Metoda uniwersalna oznaczania makroelementów w glebach mineralnych i podłożach ogrodniczych. Metoda Rinkisa do oznaczania mikroskładników w glebach mineralnych. Oznaczanie azotu mineralnego metodą mikrodestylacyjną.

Metody oznaczania zawartości składników mineralnych P, K, Ca i Mg w ekstraktach glebowych. Zasady spektrometrii UV-VIS, emisyjnej (ICP–OES) oraz absorpcyjnej (ASA). Oznaczanie fosforu przyswajalnego metodą wanado-molibdenową.

Analiza materiału roślinnego jako wskaźnik stanu odżywienia mineralnego roślin. Pobieranie części wskaźnikowych roślin. Metody ekstrakcji składników pokarmowych (metoda uniwersalna w 2% kwasie octowym) oraz mineralizacji materiału roślinnego. Przygotowanie materiału roślinnego i oznaczanie suchej masy metodą suszarkową.

Analiza materiału roślinnego. Oznaczanie azotu mineralnego metodą przepływowo-wstrzykową (FIA). Oznaczanie azotu białkowego metodą Kjedahla.

Sumaryczna zawartość soli rozpuszczalnych w glebie i roztworach odżywczych. Pomiar koncentracji soli metodą konduktometryczną.

Nawozy mineralne – charakterystyka właściwości chemicznych i fizycznych. Rozpoznawanie nawozów mineralnych. Sporządzanie roztworu do pozakorzeniowego dokarmiania roślin z nawozów jedno- i wieloskładnikowych

Metody określania potrzeb nawozowych gleb oraz liczby graniczne i zasady obowiązujące przy interpretacji wyników analizy chemicznej gleby i części wskaźnikowych roślin. Kalkulacja potrzeb nawożenia azotem metodą bilansową. Określanie dawek nawozów mineralnych metodą niedosytu. Rozwiązywanie zadań problemowych.

Ustalanie potrzeb nawozowych dla roślin warzywnych, sadowniczych i ozdobnych.

Analiza jakości wody. Bilansowanie składu chemicznego pożywki hydroponicznej. Ustalanie potrzeb nawozowych w uprawach hydroponicznych.

Literatura:

Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych. PWRiL, Poznań

Komosa A. 2012. Żywienie roślin ogrodniczych. PWRiL, Poznań

Starck J.R. 2002. Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL W-wa

Gorlach E., Mazur T. 1992. Chemia rolna PWN W-wa.

Roszak W. 1997. Ogólna uprawa roli i roślin. PWN W-wa.

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

podstawy uprawy roli, wpływ uprawy roli na właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby, rodzaje stosowanych uprawek

żywienie roślin, znaczenie roli składników pokarmowych w żywieniu roślin

wymagania pokarmowe roślin i ich potrzeby nawozowe, podstawowe nawozy mineralne, naturalne i organiczne, techniki stosowania nawozów

planowanie płodozmianu oraz jego funkcje

nowoczesne technologie uprawy roślin pod osłonami

umiejętności - potrafi

pobrać próbki gleb i podłoży, obliczyć dawki nawozów wapniowych i odnosi się do zasad ich stosowania

przygotować próbki glebowe do analizy i oznaczania w nich zawartości składników mineralnych

pobrać i przygotować próbki materiału roślinnego, analizować zawartość azotu białkowego

zidentyfikować podłoża ogrodnicze i nawozy mineralne oraz dobrać je do metod uprawy

zinterpretować wyniki analiz chemicznych gleby, materiału roślinnego i wody oraz wydać zalecenia nawozowe

kompetencje społeczne - jest gotów do

pracy w grupie i kierowania małym zespołem, wzięcia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie Kompetencje społeczne - jest gotów do

oceny zagrożeń działalności rolniczej oraz wzięcia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jakości produkowanej żywności

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo (forma otwarta pytań lub test wyboru) (50% udziału w ocenie końcowej) (50% udziału w ocenie końcowej) przygotowanie do ćwiczeń, sprawdzian pisemny, sprawozdanie z prac laboratoryjnych (50% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Iwona Domagała-Świątkiewicz, Maria Halka, Iwona Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Iwona Kowalska, Dominika Kwinta, Agnieszka Lis-Krzyścin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Iwona Domagała-Świątkiewicz, Iwona Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska
Prowadzący grup: Iwona Domagała-Świątkiewicz, Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)