Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uprawa roli i żywienie roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.UPR.NI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa roli i żywienie roślin
Jednostka: Zakład Żywienia Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rola jako czynnik środowiska, teoretyczne podstawy uprawy roli, wpływ uprawy roli na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Czynności uprawowe: cel, terminy i sposoby wykonania. Zabiegi uprawowe oraz zespoły uprawek w cyklach produkcji roślinnej. Odżywianie roślin składnikami mineralnymi, właściwości gleb związane z żywieniem i nawożeniem, ustalanie potrzeb nawożenia roślin warzywnych, ozdobnych, sadowniczych.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Teoretyczne podstawy uprawy roli:

elementy składowe roli, układ gleby i jego znaczenie w świetle wymagań roślin względem środowiska, czynniki wpływające na ten układ (porowatość i zagęszczenie).

Wpływ uprawy roli na:

- właściwości fizyczne roli: stosunki powietrzno wodne, właściwości cieplne i pojemność cieplną, zwięzłość i lepkość gleby, strukturę gleby, zawartość próchnicy i składników pokarmowych, działalność organizmów glebowych, zwalczanie roślinności konkurencyjnej, mieszanie resztek pożniwnych i nawozów. Sprawność, kultura i żyzność gleby.

Technologia, cele i zadania uprawy roli:

uprawa tradycyjna i kierunki jej modyfikacji, rodzaje uprawek: odwracające rolę i uprawki zastępujące orkę, spulchniające i wyrównujące rolę, uprawki ugniatające, zespoły uprawek (pożniwne, przedsiewne, przedzimowe, wiosenne, pielęgnacyjne), uprawa uproszczona, zminimalizowana i zerowa.

Podstawy żywienia mineralnego roślin:

skład mineralny roślin i rola składników pokarmowych żywieniu roślin, pobieranie składników pokarmowych przez rośliny, żywienie i plonowanie roślin.

Środowisko glebowe a mineralne żywienie roślin

Zawartości całkowite i formy przyswajalne makro i mikroskładników, pierwiastków śladowych, czynniki decydujące o rozpuszczalności tych składników, zależności pomiędzy plonem roślin a składnikami mineralnymi w glebie, prawa nawozowe, wymagania pokarmowe roślin i potrzeby nawozowe roślin; metody ustalania potrzeb nawozowych: polowe, wazonowe, mikrobiologiczne, analityczne. Wpływ nawożenia na jakość i wartość biologiczną plonów

Płodozmian

Funkcja płodozmianu., zasady planowania płodozmianu, płodozmian w warzywnictwie, sadownictwie, szkółkarstwie.

Nowoczesne technologie uprawy roślin pod osłonami

Literatura:

1. Starck J.R. 1997. Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL W-wa.

2. Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna PWN W-wa.

3. Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych. PWRiL, Poznań.

4. Komosa A. 2012. Żywienie roślin ogrodniczych. PWRiL, Poznań.

5. Roszak W. 1997. Ogólna uprawa roli i roślin. PWN W-wa.

6. Wójcik P. Nawozy i nawożenie drzew owocowych. Hortppress, 2009

Efekty uczenia się:

Symbol Opis efektów kształcenia

Wiedza

URIŻR_W01 Posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw uprawy roli. Opisuje wpływ uprawy roli na właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby.

URIŻR_W02 Rozpoznaje i opisuje rodzaje stosowanych uprawek

URIŻR_W03 Ma wiedzę z zakresu żywienia roślin. Rozumie znaczenie roli składników pokarmowych w żywieniu roślin.

URIŻR_W04 Definiuje i interpretuje wymagania pokarmowe roślin i ich potrzeby nawozowe. Zna podstawowe nawozy mineralne, naturalne i organiczne. Opisuje techniki stosowania nawozów.

URIŻR_W05 Zna zasady planowania płodozmianu. Wyjaśnia funkcje płodozmianu.

URIŻR_W06 Wykazuje znajomość nowoczesnych technologii uprawy roślin pod osłonami.

Umiejętności

URIŻR_ U01 Potrafi pobierać próbki gleb i podłoży. Oblicza dawki nawozów wapniowych i odnosi się do zasad ich stosowania.

URIŻR_U02 Posiada umiejętność przygotowania próbek glebowych do analizy i oznaczania w nich zawartości składników mineralnych.

URIŻR_U03 Pobiera i przygotowuje próbki materiału roślinnego, analizuje zawartość azotu białkowego.

URIŻR_U04 Dokonuje identyfikacji podłoży ogrodniczych i nawozów mineralnych. Dokonuje wyboru tych materiałów do metod uprawy.

URIŻR_U05 Interpretuje wyniki analiz chemicznych gleby, materiału roślinnego i wody. Formuje wnioski dotyczące potrzeb nawożenia i terminów stosowania nawozów.

Kompetencje społeczne

URIŻR_ K01 Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem. Posiada odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie.

URIŻR_ K02 Posiada świadomość zagrożeń działalności rolniczej oraz odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jakości produkowanej żywności.

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)