Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interakcje leków z etanolem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.ILE.SM.OOWXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interakcje leków z etanolem
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

kierunkowy - obowiązkowy

Pełny opis:

W.

Elementy farmakokinetyki i farmakodynamiki

Mechanizmy interakcji między lekami a alkoholem oraz innymi składnikami wina

Toksykologia i toksykokinetyka alkoholu

Ćw.

"Zajęcia praktyczne związane z korzystaniem z baz elektronicznych

2. Poszukiwanie informacji o interakcjach leku z pożywieniem

3. Mini case-study

4. Rozwiązywanie problemów interakcji lek – pożywienie.

2. Szczegółowe mechanizmy interakcji leków z pożywieniem

3. Interakcje leków z alkoholem

"

Rozwiązywanie problemów interakcji lek – alkohol

Przedstawienie prezentacji na temat interakcji leku z alkoholem (projekt)

Literatura:

Podstawowa

1. Mutschler E ""Farmakologia i toksykologia"", Wrocław 2012, Urban & Partner

2. Zachwieja Z. ""Interakcje leków z pożywieniem - interakcje"", Wrocław 2016, MedPharm

3. Stockley's Drug Interactions 2013

Uzupełniająca

1. Derendorf H., Gramatte T., Schafer H. G., Staab A. „Farmakokinetyka. Podstawy i znaczenie praktyczne”. MedPharm 2013.

2. Grober U. „Leki i mikroskładniki odżywcze” Med.Pharm 2011

3. Hermann T. W. „Farmakokinetyka. Teoria i praktyka”. PZWL 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

mechanizm interakcji leków z etanolem

mechanizm interakcji leków z aktywnymi składnikami wina

podstawowe pojęcia w zakresie farmakokinetyki i farmakodynamiki

podstawowe bazy elektroniczne oraz książkowe wykorzystywane w analizie interakcji

niebezpieczeństwa dla pacjenta związane z wystąpieniem interakcji leku z alkoholem

Umiejętności - potrafi:

wykorzystywać medyczne bazy danych (Medline, Cochrane Library, Micromedex)

dokonać krytycznej analizy danych i potrafi przeprowadzić analizę prawdopodobnych interakcji pomiędzy lekami a etanolem

przygotować i przedstawić wystąpienie ustne na tematy związane z interakcjami leków z alkoholem

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

ciągłego dokształcania się w zakresie poszukiwania nowych informacji o interakcjach między lekami a alkoholem

szerzenia informacji o niekorzystnych skutkach interakcji pomiędzy lekami a alkoholem

Metody i kryteria oceniania:

test jednokrotnego wyboru (61% udziału w ocenie końcowej)

zaliczenie projektu, aktywność w czasie dyskusji (39%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dobrowolska-Iwanek, Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Justyna Dobrowolska-Iwanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dobrowolska-Iwanek, Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Justyna Dobrowolska-Iwanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dobrowolska-Iwanek, Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Justyna Dobrowolska-Iwanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Dobrowolska-Iwanek, Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Justyna Dobrowolska-Iwanek, Mirosław Krośniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)