Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.FIZ.SI.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia roślin
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z przebiegiem oraz możliwościami regulacji najważniejszych procesów fizjologicznych w roślinach, takich jak: gospodarka wodna i mineralna roślin, fotosynteza, fotorespiracja, oddychanie, wzrost roślin ze szczególnym uwzględnieniem roli poszczególnych fitohormonów, rozwój roślin, mechanizmy foto- i termoindukcji kwitnienia, wpływ czynników stresowych na rośliny. Efektem kształcenia jest rozumienie procesów fizjologicznych przebiegających w roślinach, wzajemnych powiązań tych procesów ze sobą oraz modyfikacji w zmieniających się warunkach środowiska, a także rozumienie procesów fizjologicznych pod kątem możliwości optymalizacji wzrostu i rozwoju roślin ogrodniczych.

Pełny opis:

Gospodarka wodna roślin: bierne i czynne pobieranie wody. Fotosynteza: faza świetlna i węglowa, czynniki, możliwości regulacji. Fotooddychanie i oddychanie. Powiązania przemian oddechowych z metabolizmem podstawowych związków organicznych ważnych z punktu widzenia roślin ogrodniczych. Fizjologia mineralnego żywienia: mechanizmy pobierania składników mineralnych, asymilacja azotu i siarki w roślinach.

Wzrost roślin: zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wzrostu i możliwości praktycznej regulacji. Syntetyczne regulatory wzrostu roślin stosowane w produkcji roślin ogrodniczych. Rozwój roślin: okres wegetatywny i generatywny. Zjawiska korelacyjne w rozwoju roślin.

Starzenie się roślin: objawy, mechanizm, możliwości sterowania. Reakcje roślin na czynniki stresowe, cechy charakterystyczne roślin odpornych na niedobór wody, niską temperaturę, zasolenie. Wpływ czynników stresowych na syntezę związków wtórnych.

Wykazanie zjawisk pęcznienia, dyfuzji, osmozy. Pomiar intensywności transpiracji, wykazanie czynnego mechanizmu pobierania wody. Ekstrakcja i właściwości fizyko-chemiczne barwników asymilacyjnych, oznaczanie intensywności fotosyntezy wybranych gatunków roślin z wykorzystaniem analizatora CO2. Badanie czynników modyfikujących oddychanie kiełkujących nasion. Wykazanie stresu zasolenia, niedoboru składników mineralnych. Zmiana pH pożywki przez korzenie roślin.

Metody pomiaru intensywności wzrostu roślin, wpływ czynników środowiskowych na wzrost.Wpływ regulatorów wzrostu na modyfikowanie wzrostu i rozwoju roślin (auksyn, giberelin, etylenu). Spoczynek pąków i nasion: wykazanie przyczyn i możliwości przerywania. Wykazanie allelopatii: wpływ olejków eterycznych na kiełkowanie nasion.

Wpływ temperatury na przepuszczalność błon cytoplazmatycznych (metoda spektrofotometryczna). Obserwacje ruchów roślin, ich podział i mechanizm. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

Szmidt-Jaworska A., Kopcewicz J. 2021. Fizjologia roślin, Wyd. 4-te, PWN Warszawa

Kopcewicz J., Lewak S. 2012. Fizjologia roślin, Wyd. 3-cie, PWN, Warszawa

Kozłowska M. 2007. Fizjologia roślin. Od teorii do nauk stosowanych. Wyd. PWRiL, Poznań.

Lewak S., Kopcewicz J. 2019. Fizjologia roślin - Wprowadzenie, Wyd. PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

podstawowe procesy fizjologiczne przebiegające w komórkach roślinnych

mechanizmy regulacji procesów wrostu i rozwoju decydujące o jakości roślin ogrodniczych

zależności między działalnością rolniczą a środowiskiem naturalnym

umiejętnościc- potrafi

wykonać proste eksperymenty badawcze z wykorzystaniem m.in. mikroskopu, spektrofotometru, analizatora wymiany gazowej itp. oraz interpretować wyniki eksperymentów

wyszukiwać informacje związane z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami w produkcji ogrodniczej (np. optymalizacja fotosyntezy, zastosowanie regulatorów wzrostu)

kompetencje społeczne - jest gotów do

odpowiedzialnej współpracy w obrębie małego zespołu

podejmowania właściwych decyzji w zakresie optymalizacji procesów fizjologicznych w produkcji roślin ogrodniczych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i egzaminu (50% udziału w ocenie końcowej).

Cykliczne sprawdziany wiedzy, zaangażowanie w dyskusji zdefiniowanego problemu. Studenci uzyskują średnią arytmetyczną ze sprawdzianów cząstkowych (50% udziału w ocenie końcowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Wojciechowska
Prowadzący grup: Iwona Kamińska, Anna Kołton, Renata Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Wojciechowska
Prowadzący grup: Anna Kołton, Krzysztof Tokarz, Renata Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Wojciechowska
Prowadzący grup: Anna Kołton, Krzysztof Tokarz, Renata Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kołton, Krzysztof Tokarz
Prowadzący grup: Krzysztof Tokarz, Renata Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)