Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy prawa i doradztwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.EPD.NM.OOGXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa i doradztwo
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OGRODNICTWO / ECTS: 2 / semestr 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: MGR (po inż.)

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wykład zapewnia podstawową wiedzę o prawie cywilnym i prawie gospodarczym oraz zrozumienie najbardziej znanych pojęć, zasad i sytuacji prawnych, dzięki czemu studenci będą w stanie zrozumieć otaczającą rzeczywistość gospodarczo-prawną, podejmować bardziej racjonalne decyzje, zgodne zarazem z wymogami stawianymi przez prawo.

Celem przedmiotu jest wytworzenie zdolności oceny sytuacji także przez pryzmat przepisów prawa.

Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia:

- Prawo - wprowadzenie (systemy prawa, gałęzie prawa, dziedziny prawa, źródła prawa)

- Rys historyczny prawa w Polsce

- Język prawny a język prawniczy

- Podmioty prawa (osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy, itd.), zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

- Stosunek prawny: czynności prawne / oświadczenia woli (treść i forma czynności prawnych), wady oświadczenia woli

- Prawo zobowiązań

- Prawo gospodarcze - zakładanie działalności gospodarczej, prokura, zarząd sukcesyjny

- Prawo gospodarcze - spółka cywilna, spółki osobowe, spółki kapitałowe

- Prawo gospodarcze - upadłość a restrukturyzacja, upadłość konsumencka

- Prawo spadkowe

- Postępowanie cywilne: proces i postępowanie nieprocesowe

Literatura:

- Kodeks cywilny

- Kodeks spółek handlowych

- Ustawa prawo przedsiębiorców

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna podstawowe wybrane pojęcia i instytucje prawa prywatnego, publicznego i karnego

- zna podstawowe narzędzia potrzebne do aktywnego i bezpiecznego udziału w obrocie gospodarczym

Umiejętności:

- jest w stanie stwierdzić, że ma do czynienia z sytuacją objętą regulacjami prawa

- jest w stanie wyszukać aktualne regulacje dotyczące tej sytuacji

- jest w stanie dostosować swoje postępowanie do obowiązujących reguł

Kompetencje społeczne:

- jest w stanie ustalić właściwe zachowanie w danej sytuacji prawnej

- posiada umiejętność takiego postępowania, by w sposób niezgodny z prawem nie naruszać interesów innych podmiotów

Metody i kryteria oceniania:

Wykładowa forma zajęć zakłada interakcję pomiędzy prowadzącym zajęcia a studentami tak by student sam doszedł do prawidłowej oceny sytuacji życiowo-prawnej. Pozwala to na dokonanie przez studenta oceny zainteresowania omawianą tematyką, jak też ustalenia stopnia swej wiedzy w relacjach gospodarczo-prawnych.

Podsumowaniem i sprawdzeniem wiedzy studenta jest egzamin. To grupa podejmuje decyzję, czy egzamin odbędzie się w formie ustnej czy pisemnej (testu wielokrotnego wyboru).

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla oceny dobrej (4,0 - średnio 71-80%), oceny ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i oceny bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu i w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Justyna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.