Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budowa terenów zieleni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.BUD.SI.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowa terenów zieleni
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi urządzania terenów zieleni z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych i materiałowych oraz przygotowanie do wykonawstwa i nadzorowania robót realizacyjnych w terenach zieleni:

kształtowanie terenu, zabezpieczanie roślin i gleby na terenach inwestycji, technologia budowy układu komunikacyjnego, murów oporowych, podpór dla pnączy, zbiorników wodnych, ogrodów na dachach, systemów nawadniania terenów zieleni, zakładanie trawników, sadzenie drzew i krzewów, analiza kosztochłonności wybranych prac na podstawie KNP

Pełny opis:

Technologia i organizacja robót budowlanych. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Zasady prowadzenia dziennika budowy.

Przygotowywanie operatów urządzeniowych dla terenów zieleni. Zasady obmiaru robót i prowadzenia księgi obmiaru robót. Przygotowanie terenu do robót

Własności typów gruntów budowlanych oraz praca fundamentu pod wpływem czynników zewnętrznych.

Technologie prac ziemnych, ukształtowanie terenu. Zabezpieczanie gleby na terenie budowy.

Przepisy prawne, normatywy, technologia budowy układu komunikacyjnego – ścieżki piesze i rowerowe, place, podjazdy, pochylnie i schody zewnętrzne

Metody biologiczne i inżynierskie zabezpieczania skarp przed erozją – m.in. sucha mata trawiasta, darniowanie, kraty areal, geoweb

Zasady i technologie budowy ogrodowych murów oporowych i kwiatowych oraz ogrodów skalnych

Zasady doboru i technologie budowy podpór dla różnych typów pnączy

Technologie budowy zbiorników wodnych przeznaczonych do celów dekoracyjnych i uprawy roślin wodnych

Typy i technologie zakładania ogrodów na dachach

Charakterystyka gatunków traw stosowanych do mieszanek trawnikowych – morfologia, biologia, cechy użytkowe. Znaczenie w mieszankach.

Technologie zakładania trawników metodą siewu i darniowania. Narzędzia i maszyny stosowane do zakładania trawników

Transport i przechowywanie roślin przy zakładaniu terenów zieleni.

Technologia sadzenia drzew – ocena jakości materiału, przygotowanie gleby przed sadzeniem, zabezpieczanie posadzonych drzew, misy, pielęgnacja w okresie gwarancyjnym – ściółkowanie, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, ochrona przed szkodnikami i chorobami

Zakładanie żywopłotów – jakość i wielkość roślin, termin sadzenia, przygotowanie gleby, nawożenie, odległość żywopłotu od granic działki, sadzenie roślin.

Sadzenie krzewów swobodnie rosnących, zakładanie grup, sadzenie różanek

Trawniki ekstensywne, umiarkowanie intensywne i intensywne – zastosowanie, przygotowanie terenu, eksploatacja. Dobór mieszanki – analiza oferty rynkowej i ocena przydatności oferowanych w handlu mieszanek.

Pole golfowe jako przykład złożonego systemu różnych typów trawników – zajęcia terenowe w Paczółtowicach

Technologie urządzania obiektów terenów zieleni, organizacja robót, bezpieczeństwo pracy na przykładzie wybranych inwestycji – ćwiczenia terenowe. Opracowanie raportu z ćwiczeń terenowych.

Wykonanie projektów technicznych wybranych elementów budowy terenów zieleni

Analiza kosztochłonności prac na przykładzie technologii zakładania trawnika metodą siewu na podstawie KNP

Systemy nawadniania terenów zieleni – podstawowe pojęcia hydrauliczne, czynniki wpływające na wybór systemu nawodnieniowego, wybór i rozstawa zraszaczy, podział zraszaczy na rurociągu, wybór i rozmieszczenie linii kroplujących. Projekt prostego systemu nawadniania terenu zieleni - wybór właściwej metody i narzędzi. Sporządzenie specyfikacji potrzebnych elementów z wykorzystaniem katalogów branżowych.

Literatura:

1. Alisson J. 1991. Woda ozdobą ogrodu. Wydawnictwo ELEW.

2. Bartosiewicz A. 1984. Urządzanie terenów zieleni. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

3. Głowacki P., Niemirski A. 1986. Ogrodzenia, murki. PWRiL.

4. Głowacki P., Niemirski A. 1986. Ścieżki, drogi. PWRiL.

5. Głowacki P., Niemirski A. 1988. Baseny, wodotryski, brodziki. PWRiL.

6. Muras P., Frazik-Adamczyk M. 2002. Żywopłoty. Wyd. Plantpress

7. Plessner H. 1992. Bądź architektem swojego ogródka. Wydawnictwo Arkady.

8. Rutkowska B., Hempel A. 1986.Trawniki. PWRiL.

9. Mynett M., Prończuk S., Prończuk M. 2009. Piękny trawnik. Multico.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wyjaśnia technologię i organizację robót budowlanych. Wymienia prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Opisuje zasady prowadzenia dziennika budowy, przygotowywania operatów urządzeniowych dla terenów zieleni, zasady obmiaru robót i prowadzenia księgi obmiaru robót, przygotowania terenu do robót

Opisuje technologię prowadzenia prac ziemnych, ukształtowania terenu, zabezpieczania gleby na terenie budowy

Charakteryzuje własności typów gruntów budowlanych oraz pracę fundamentu pod wpływem czynników zewnętrznych

Opisuje technologię budowy układu komunikacyjnego – ścieżki piesze i rowerowe, place, podjazdy, pochylnie i schody zewnętrzne. Rozróżnia cechy użytkowe materiałów nawierzchniowych, ich wpływ na koszty budowy oraz jakość eksploatacji

Interpretuje przepisy prawa budowlanego dotyczące budowy ścieżek, pochylni, schodów zewnętrznych, podjazdów

Opisuje warunki zagrażające stateczności skarp oraz nasypów i metody zabezpieczania skarp przed erozją

Opisuje technologie budowy i odwodnienia ogrodowych murów oporowych i kwiatowych. Tłumaczy zasady zakładania ogrodów skalnych

Argumentuje zależność pomiędzy wyborem konstrukcji dla pnączy a wymaganiami poszczególnych gatunków roślin pnących

Opisuje technologie budowy ogrodowych zbiorników wodnych, rozróżnia własności użytkowe poszczególnych materiałów hydroizolacyjnych

Opisuje problemy technologiczne zakładania ogrodów na dachach

Wyjaśnia metody, opisuje narzędzia, materiały i technologie stosowane w nawadnianiu terenów zieleni

Opisuje technologię zakładania i wskazuje różnice eksploatacyjne trawników ekstensywnych, umiarkowanie intensywnych i intensywnych. Opisuje technologię zakładania trawników metodą siewu i darniowania. Wymienia narzędzia i maszyny stosowane do zakładania trawników.

Opisuje zasady transportu i przechowywania roślin przy zakładaniu terenów zieleni

Opisuje technologię sadzenia drzew i krzewów oraz mechanizację tych procesów – ocena jakości materiału, przygotowanie gleby przed sadzeniem, zabezpieczanie posadzonych drzew, misy, pielęgnacja w okresie gwarancyjnym – ściółkowanie, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, ochrona przed szkodnikami i chorobami

Uzasadnia ekonomiczne i prawne podstawy uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie budowy terenów zieleni

Umiejętności

Oblicza niezbędne parametry, projektuje i sporządza rysunki techniczne wybranych elementów budowy terenów zieleni z wykorzystaniem przepisów prawa i obowiązujących norm

Projektuje prosty system nawadniania terenu zieleni. Potrafi wybrać właściwą metodę i narzędzia. Sporządza specyfikację potrzebnych elementów wykorzystując katalogi branżowe.

Rozróżnia cechy użytkowe traw gazonowych, optymalizuje ich dobór, rozumie ich rolę w mieszankach trawnikowych. Ocenia przydatność oferowanych w handlu mieszanek. Planuje pracę zespołu wykonującego trawnik.

Oblicza wielkość bryły korzeniowej przesadzanego drzewa, sporządza specyfikację materiału drzewiastego do realizacji inwestycji

Sporządza analizę kosztochłonności wybranych prac na podstawie KNP

Znajduje mocne i słabe strony przyjętych rozwiązań materiałowych i technologicznych

Stosuje właściwe metody i narzędzia służące do rozwiązania zadania inżynierskiego

Posiada umiejętność wyszukiwania i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł, niezbędnych do realizacji zadań projektowych

Kompetencje społeczne

Docenia potrzebę i możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji zawodowych

Podporządkowuje się zasadom pracy zespołowej ze świadomością odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Zachowuje się w sposób profesjonalny oraz przestrzega zasady etyki zawodowej

Akceptuje znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Analizuje ryzyko i ocenia skutki wykonywanej działalności w środowisku

Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

601 ocena umiejętności pełnienia nałożonej funkcji w zespole

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

721 demonstracja praktycznych umiejętności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)