Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.BIO.SI.OBTSZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowy kurs biochemii, dający możliwość poznania budowy chemicznej i znaczenia biologicznego najważniejszych składników komórkowych oraz przebiegu elementarnych procesów odpowiedzialnych za przemiany metaboliczne i bioenergetykę. Ćwiczenia laboratoryjne umożliwiają nabycie podstawowych umiejętności pracy w laboratorium biochemicznym, pozwalając na poznanie najważniejszych metod oznaczania wybranych, ważnych biochemicznie związków.

Pełny opis:

Wykłady - tematyka zajęć:

- Definicja biochemii i zakres merytoryczny, początki i rozwój, najważniejsze osiągnięcia, powiązania z innymi dziedzinami wiedzy. - Wyróżniki materii ożywionej i molekularne uwarunkowania życia: pierwiastki, atomy, cząsteczki, wiązania chemiczne i oddziaływania stabilizujące strukturę biopolimerów; woda i jej szczególne właściwości; bogactwo związków węgla. - Monosacharydy, disacharydy, oligosacharydy i polisacharydy – struktura i funkcja w komórkach. Rodzaje izomerii cukrowców, szeregi monosacharydów.

- Aminokwasy, peptydy i białka – budowa aminokwasów, powstawanie wiązania peptydowego, organizacja i motywy strukturalne białek, związek struktury białek z funkcją.

- Lipidy – budowa, podział i właściwości, składniki chemiczne i organizacja błon biologicznych, podstawy transportu błonowego. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i hormony lipidowe.

- Kwasy nukleinowe – struktura, organizacja, elementy topologii. Najważniejsze nukleotydy komórkowe. - Enzymy – budowa i podział, podstawy katalizy enzymatycznej, modele działania enzymów, elementy kinetyki enzymatycznej, regulacja aktywności.

- Replikacja DNA, transkrypcja, translacja – biosynteza i kierowanie białek.

- Regulacja i koordynacja metabolizmu: szlaki i cykle enzymatyczne, anabolizm, katabolizm, kompartymentacja biochemicznych przemian komórkowych.

- Metabolizm węglowodanów – glikoliza i fosforylacja substratowa, glukoneogeneza, szlak pentozofosforanowy, rozkład glikogenu i kontrola jego przemian w komórce.

- Elementy metabolizmu lipidów – transport i β-oksydacja kwasów tłuszczowych.

- Oddychanie komórkowe i podstawy bioenergetyki – cykl Krebsa, transport elektronów w łańcuchu oddechowym, fosforylacja oksydacyjna.

Ćwiczenia - tematyka zajęć:

- Sacharydy i ich pochodne - analiza jakościowa, odczyny redukcyjne, hydroliza polisacharydów; ilościowe oznaczanie cukrowców (reakcja cyjanożelazianowa).

- Aminokwasy– reakcje charakterystyczne, peptydy i białka – wykrywanie wiązania peptydowego (reakcja biuretowa), wysalanie, denaturacja i właściwości koloidalne roztworów białek, oznaczanie zawartości białka w materiale roślinnym metodą Lowry’ego. - Lipidy: hydroliza lipidów złożonych i wykrywanie ich składników, oznaczanie liczb właściwych tłuszczów, analizy wybranych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

- Kwasy nukleinowe i kwasy organiczne występujące w owocach i warzywach: izolacja DNA z materiału roślinnego i RNA z drożdży oraz metody identyfikacji składników w hydrolizacie, reakcje odróżniające rodzaje kwasów nukleinowych, oznaczanie kwasowości w wybranych produktach roślinnych, analiza zawartości witaminy C w soku owocowym.

- Oznaczanie aktywności wybranych enzymów z klasy oksydoreduktaz w materiale roślinnym (peroksydaza chrzanu, katalaza w soku ziemniaka, identyfikacja oksydaz fenolowych odpowiedzialnych za ciemnienie miąższu owoców i warzyw). Oznaczanie wybranych witamin rozpuszczalnych w wodzie (ryboflawina, tiamina).

- Reakcje charakterystyczne związków wtórnych oraz oznaczanie wybranych roślinnych metabolitów wtórnych: terpenoidy – karotenoidy i związki pirolowe, związki fenolowe, flawonoidy, alkaloidy i glikozydy.

Literatura:

Podstawowa:

Hames D., Hooper N., Biochemia. Krótkie wykłady. Wyd. trzecie Wyd. Nauk. PWN 2009.

Berg J.M., Stryer L., Tymoczko J.L. Biochemia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009.

Kączkowski J. Podstawy biochemii. Wyd. WNT, Warszawa 2012

Uzupełniająca:

Alberts B. i in. Podstawy biologii komórki. Wyd. Nauk. PWN 2007

Mathews, Van Holde. Biochemistry. The Benjamin/Cummings Pub. Com. Inc, 2001, CA. USA.

J. McMurry. Chemia organiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- podstawowe związki biochemiczne i ich charakterystyczne reakcje.

- budowę chemiczną i znaczenie związków bioorganicznych wchodzących w skład komórki żywej, w tym węglowodanów, białek, tłuszczów, lipidów błon biologicznych, enzymów, kwasów nukleinowych, witamin i roślinnych związków wtórnych

- podstawy metabolizmu komórkowego i bioenergetyki: najważniejszych szlaków i cykli anabolizmu i katabolizmu, reakcji oddychania oraz mechanizmów transportu błonowego

- najistotniejsze wyróżniki biokatalizy i cechy charakterystyczne enzymów.

- syntezę i znaczenie biologiczne najważniejszych wtórnych metabolitów roślinnych, związków toksycznych i allelopatycznych. - metody analiz i techniki badawcze, dotyczące procesów biochemicznych

Umiejętności - potrafi:

- zaplanować i przeprowadzić eksperymenty biochemiczne

- dokonać wyboru odpowiedniej metody analitycznej do pomiaru reakcji biochemicznej.

- dokonać analizy wyników eksperymentu laboratoryjnego oraz prawidłowo je interpretować.

- wyszukiwać źródłowe dane literaturowe korzystając z internetowych baz danych.

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

- stosowania zasad bezpieczeństwa pracy w laboratorium biochemicznym

- pracy zespołowej przy organizacji i prowadzeniu pracy eksperymentalnej

- ciągłego kształcenia się w celu poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji (studia II stopnia, podyplomowe i inne)

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru (70% udziału w ocenie końcowej)

Ćwiczenia: sprawdzian wiedzy; zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych (30% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaszycki
Prowadzący grup: Paweł Kaszycki, Anna Kostecka-Gugała, Przemysław Petryszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaszycki
Prowadzący grup: Paweł Kaszycki, Anna Kostecka-Gugała, Przemysław Petryszak, Paulina Supel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaszycki
Prowadzący grup: Paweł Kaszycki, Anna Kostecka-Gugała, Przemysław Petryszak, Paulina Supel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.