Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warzywa w ogrodach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.WOG.NI.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warzywa w ogrodach
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka, wymagania środowiskowe, zmianowanie, rozmnażanie, zabiegi pielęgnacyjne, dojrzewanie i zbiór warzyw. Wartość odżywcza, wymagania klimatyczne, glebowe i nawozowe, technologia uprawy, pielęgnacja roślin, zbiór najważniejszych gatunków warzyw polowych.

Pełny opis:

Charakterystyka warzywnictwa, definicja warzyw

Historia uprawy, ośrodki pochodzenia i klasyfikacja roślin warzywnych

Wartość biologiczna warzyw

Warunki środowiska w uprawie warzyw

Zmianowanie i płodozmian w uprawie warzyw; uprawa współrzędna

Metody rozmnażania warzyw

Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw

Dojrzewanie i zbiór warzyw

Przyspieszona uprawa warzyw

Agrotechnika warzyw kapustowatych

Agrotechnika warzyw selerowatych

Agrotechnika warzyw cebulowyh

Agrotechnika warzyw psiankowatych

Agrotechnika warzyw dyniowatych

Agrotechnika warzyw komosowatych

Agrotechnika warzyw bobowatych

Agrotechnika warzyw astrowatych

Agrotechnika warzyw wieloletnich

Generatywne i wegetatywne rozmnażanie roślin warzywnych, materiał siewny, rozpoznawanie nasion

Siewki roślin warzywnych, technika pikowania

Chwasty i zachwaszczenie, przegląd gatunków chwastów,

Kapusta głowiasta biała (Brassica oleracea var. capitata), kapusta pekińska (Brassica pekinensis) – biologia, wartość odżywcza i cechy odmianowe, podział odmian kapusty głowiastej ze względu na przeznaczenie, charakterystyka wymienionych grup odmian

Kalafior (Brassica oleracea var. botrytis), brokuł (Brassica oleracea var. italica) – biologia, wartość odżywcza i cechy odmianowe, podział odmian ze względu na termin uprawy i przeznaczenie

Marchew (Daucus carota), pietruszka (Pertoselinum crispum), seler korzeniowy (Apium graveolens) – biologia, wartość odżywcza i cechy odmianowe wymienionych gatunków, podział odmian marchwi na typy użytkowe: paryski, baby, amsterdamski, nantejski, berlicum, flakkee, imperator, chantenay, kuroda. Charakterystyka wymienionych typów.

Cebula (Allium cepa), por (Allium porrum) - biologia, wartość odżywcza i cechy odmianowe, podział odmian cebuli ze względu na kolor, kształt i wielkość zgrubienia, przeznaczenie odmian do określonego sposobu uprawy, charakterystyka wymienionych grup odmian; cechy różnych grup odmian pora

Pomidor gruntowy (Lycopersicon esculentum), papryka (Capsicum annuum) - biologia i cechy odmianowe, podział odmian ze względu na pokrój rośliny oraz cechy owocu, charakterystyka wymienionych grup odmian

Ogórek gruntowy (Cucumis sativus), dynia (Cucurbita sp.) - biologia, wartość odżywcza i cechy odmianowe, podział odmian ze względu na sposób użytkowania (korniszony, konserwowe, kwaszeniaki, sałatkowe), charakterystyka wymienionych grup odmian

Burak ćwikłowy (Beta vulgaris var. esculenta), szpinak (Spinacia oleracea) - biologia, wartość odżywcza i cechy odmianowe buraka, podział odmian ze względu na kształt korzenia, wybarwienie, cechy rozety liściowej i in., charakterystyka wymienionych grup odmian, charakterystyka odmian szpinaku

Fasola zwyczajna (Phaseolus vulgaris), groch siewny (Pisum sativum) - biologia, wartość odżywcza i cechy odmianowe, podział odmian fasoli ze względu na sposób wzrostu, cechy strąka, cechy nasion i in., charakterystyka wymienionych grup odmian; podział odmian grochu ze względu na cechy strąka i nasion oraz długość okresu wegetacji

Sałata gruntowa (Lactuca sativa), rzodkiewka (Raphanus sativus var. radicula) - biologia, wartość odżywcza i cechy odmianowe i cechy odmianowe

Zaplanowanie i organizacja ogrodu warzywnego. Zmianowanie warzyw, dobór gatunków.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Knaflewski M. (red.) 2007. Ogólna uprawa warzyw. PWRiL, Warszawa.

Orłowski M. (red.) 2000. Polowa uprawa warzyw. Wyd. Brasika, Szczecin.

Literatura uzupełniająca:

Borowiak J. 2007. Pomidory w polu. Hortpress, Warszawa.

Kołota E., Adamczewska-Sowińska K. 2006. Burak ćwikłowy i liściowy. Hortpress, Warszawa.

Kunicki E. 1993. Uprawa brokułów. Hortpress, Warszawa.

Kunicki E., Sękara A., Kalisz A. 2006. Skrypt do ćwiczeń z warzywnictwa ogólnego. Wydawnictwo AR w Krakowie.

Rumpel J. 2002. Uprawa kalafiorów. Hortpress, Warszawa.

Rumpel J. 2002. Uprawa kapusty białej, czerwonej, włoskiej. Hortpress, Warszawa.

Rumpel J. 2003. Uprawa cebuli. Hortpress, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje pojęcie roślin warzywnych na tle innych roślin uprawnych

Opisuje historię rozwoju upraw warzywnych

Określa wpływ warunków klimatycznych i glebowych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin warzywnych

Wyjaśnia znaczenie zmianowania, płodozmianu i uprawy współrzędnej w uprawie warzyw

Rozpoznaje zabiegi pielęgnacyjne praktykowane w uprawie warzyw

Klasyfikuje kryteria oceny dojrzałości zbiorczej warzyw i rozróżnia metody ich zbioru

Charakteryzuje warzywa jako grupę roślin użytkowych i klasyfikuje gatunki wg pozycji systematycznej, pochodzenia, wymagań środowiskowych i przynależności do grup użytkowych

Opisuje sposoby rozmnażania warzyw

Opisuje technologię produkcji rozsady roślin warzywnych

Opisuje biologię i cechy charakterystyczne podstawowych gatunków chwastów występujące w uprawach warzyw i sposoby ich zwalczania

Rozpoznaje materiały do ściółkowania, osłaniania bezpośredniego i wykonania tuneli niskich. Charakteryzuje zalety i wady folii i włóknin w uprawach przyspieszonych

Definiuje wymagania klimatyczno-glebowe i zasady następstwa roślin po sobie w odniesieniu do podstawowych gatunków warzyw polowych

Opisuje biologię, wartość odżywczą i cechy odmianowe gatunków warzyw

Umiejętności

Identyfikuje materiał siewny i siewki warzyw

Potrafi rozpoznać podstawowe gatunki chwastów, najczęściej występujące w uprawach warzyw oraz określić stopień zachwaszczenia i jego skutki oraz metody zwalczania

Potrafi zaplanować płodozmian warzyw uwzględniając ich wpływ na środowisko naturalne. Dostosowuje materiały i techniki osłaniania gleby oraz roślin warzywnych

Kompetencje społeczne

Cechuje się odpowiedzialnością za uprawę warzyw spełniających normy bezpiecznej żywności

Docenia walory odżywcze warzyw i ich znaczenie dla zdrowia człowieka

Posiada umiejętność udzielania fachowych porad w zakresie uprawy podstawowych warzyw w ogrodzie

Definiuje priorytety służące realizacji konkretnych zadań

Potrafi współdziałać i pracować w małej grupie

Potrafi samodzielnie myśleć i zdobywać potrzebne informacje

Metody i kryteria oceniania:

101 sprawdzian wiedzy

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

703 test wielokrotnego wyboru

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)