Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy uprawy i żywienia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.UZR.SI.OOSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy uprawy i żywienia roślin
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

-

Pełny opis:

Przygotowanie stanowiska glebowego do uprawy roślin:

Wpływ uprawy na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Żyzność i kultura gleby.

Środowisko glebowe a mineralne żywienie roślin

Zawartości całkowite i formy przyswajalne makro- i mikroskładników, czynniki decydujące o rozpuszczalności tych składników, zależności pomiędzy plonem roślin a składnikami mineralnymi w glebie, prawa nawozowe, płodozmian, wymagania pokarmowe roślin i potrzeby nawozowe roślin. Wpływ nawożenia na jakość roślin Omówienie zasad bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym. Technika pobierania próbek gleb w uprawach polowych oraz próbek podłoży i roztworów odżywczych w uprawach pod osłonami. Oznaczanie odczynu i kwasowości gleb. Ustalanie potrzeb wapnowania. Wyznaczanie krzywej neutralizacji dla podłoży. Zasady wapnowania. Zakwaszanie gleb i podłoży

Metody oznaczania zawartości składników mineralnych w glebach i podłożach oraz roślinach. Zasady pobierania prób materiału roślinnego do analiz

Nawozy mineralne – charakterystyka właściwości chemicznych i fizycznych. Sumaryczna zawartość soli rozpuszczalnych w glebie i roztworach odżywczych i pomiar koncentracji soli

Podłoża na bazie torfów w uprawie roślin. Przygotowanie substratu torfowego do uprawy

Metody określania potrzeb nawozowych gleb oraz liczby graniczne i zasady obowiązujące przy interpretacji wyników analizy chemicznej gleby i części wskaźnikowych roślin. Rozwiązywanie zadań

Podstawy żywienia mineralnego roślin:

skład mineralny roślin i rola składników pokarmowych w żywieniu roślin, pobieranie składników pokarmowych przez rośliny, żywienie i plonowanie roślin.

Nawozy:

podział nawozów organicznych i naturalnych (nawozy zielone, słoma, sztuczny obornik, komposty, torf, węgiel brunatny, niekonwencjonalne nawozy organiczne odpady, ścieki itp.) oraz mineralnych. Sposoby stosowania nawozów (w formie stałej i płynnej, fertygacja, dokarmianie dolistne). Wpływ nawozów na właściwości gleb. Ekologiczne skutki nawożenia.

Nowoczesne technologie uprawy roślin pod osłonami:

Przegląd technik

Literatura:

Komosa A. 2012. Żywienie roślin ogrodniczych. Podstawy i perspektywy. PWRiL W-wa.

Chmiel H. 2002 . Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL W-wa.

Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych. PWRiL, Poznań.

Gorlach E., Mazur T. 2002. Chemia rolna PWN W-wa.

Starck J.R. 1997. Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL W-wa.

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

podstawową wiedzę z zakresu przygotowania stanowiska do uprawy roślin. Opisuje wpływ zabiegów mechanicznych na właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby.

podstawową wiedzę z zakresu żywienia roślin. Rozumie znaczenie roli składników pokarmowych w żywieniu roślin.

definicje i interpretuje wymagania pokarmowe roślin i ich potrzeby nawozowe. Zna podstawowe nawozy mineralne, naturalne i organiczne. Opisuje sposoby stosowania nawozów.

wpływ uprawy roślin na środowisko naturalne. Zna zależności pomiędzy organizmami żywymi i przyrodą nieożywioną. Wyjaśnia funkcje płodozmianu.

nowoczesne technologie uprawy roślin pod osłonami.

Umiejętności - potrafi

pobierać próbki gleb i podłoży. Pobiera i przygotowuje próbki materiału roślinnego.

przygotować próbki glebowe do analizy i podstaw oznaczania w nich zawartości składników mineralnych.

grupować nawozy mineralne. Oblicza dawki nawozów wapniowych i odnosi się do zasad ich stosowania.

scharakteryzować torfy i przygotować substrat torfowy.

sformułować wnioski dotyczące potrzeb nawożenia i terminów stosowania nawozów.

kompetencje społeczne - jest gotów do

pracy w grupie i kierowania małym zespołem. Ponosi odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie.

ponoszenia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jakości produkowanej żywności oraz ma świadomość zagrożeń działalności rolniczej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny ograniczony czasowo (70% udziału w ocenie końcowej)

sprawdzian wiedzy, wykonanie zadania obliczeniowego, analitycznego, zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych, zaliczenie/ocena prezentacji (30%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Iwona Kowalska, Dominika Kwinta, Agnieszka Lis-Krzyścin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Prowadzący grup: Iwona Kowalska, Agnieszka Lis-Krzyścin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)