Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy uprawy i żywienia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.UZR.NI.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy uprawy i żywienia roślin
Jednostka: Zakład Żywienia Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Gleba jako siedlisko roślin, wpływ uprawy na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Zabiegi uprawowe w produkcjii roślinnej. Odżywianie roślin składnikami mineralnymi, właściwości gleb związane z żywieniem i nawożeniem, podstawy ustalanie potrzeb nawożenia roślin. Nawozy organiczne, naturalne i mineralne: wpływ ich stosowania na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, sposób, dawki, termin ich stosowania.

Pełny opis:

Przygotowanie stanowiska glebowego do uprawy roślin:

Wpływ uprawy na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby.

Gleba jako źródło składników pokarmowych

Skład chemiczny gleb, zawartości całkowite i formy przyswajalne makro i mikroskładników, czynniki decydujące o przyswajalności tych składników, rola i pobieranie składników pokarmowych w żywieniu roślin.

Kontrolowane żywienie roślin:

skład mineralny roślin i rola składników pokarmowych w żywieniu roślin. Zależności pomiędzy plonem roślin a składnikami mineralnymi w glebie. Wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe roślin. Wpływ nawożenia na jakość roślin.

Nawozy:

podział nawozów organicznych i naturalnych (nawozy zielone, komposty, torf, węgiel brunatny, niekonwencjonalne nawozy organiczne, odpady, ścieki itp.) oraz mineralnych.

Nawozy:

Sposoby stosowania nawozów (w formie stałej i płynnej, fertygacja, dokarmianie dolistne). Wpływ nawozów na właściwości gleb. Ekologiczne skutki nawożenia.

Omówienie zasad bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym. Technika pobierania próbek gleb i podłoży. Oznaczanie odczynu i kwasowości gleb i podłoży. Ustalanie potrzeb wapnowania. Zasady wapnowania.

Metody oznaczania zawartości składników mineralnych w glebach i podłożach oraz roślinach. Zasady pobierania prób materiału roślinnego do analiz.

Nawozy mineralne – charakterystyka właściwości chemicznych i fizycznych. Sumaryczna zawartość soli rozpuszczalnych w glebie i roztworach odżywczych i jego pomiar.

Podłoża na bazie torfu w uprawie roślin. Przygotowanie substratu torfowego do uprawy.

Metody określania potrzeb nawozowych gleb oraz liczby graniczne i zasady obowiązujące przy interpretacji wyników analizy chemicznej gleby/podłoży i części wskaźnikowych roślin.

Literatura:

1. Komosa A. 2012. Żywienie roślin ogrodniczych. Podstawy i perspektywy. PWRiL W-wa.

2. Starck J.R. 1997. Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL W-wa.

3. Gorlach E., Mazur T. 2002. Chemia rolna PWN W-wa.

4. Chmiel H. 2000. Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL W-wa.

5. Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych. PWRiL, Poznań.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada podstawową wiedzę z zakresu przygotowania stanowiska do uprawy roślin. Opisuje wpływ zabiegów mechanicznych na właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby.

Ma podstawową wiedzę z zakresu żywienia roślin. Rozumie znaczenie roli składników pokarmowych w żywieniu roślin.

Definiuje i interpretuje wymagania pokarmowe roślin i ich potrzeby nawozowe. Zna podstawowe nawozy mineralne, naturalne i organiczne. Opisuje sposoby stosowania nawozów.

Ma wiedzę na temat wpływu uprawy roślin na środowisko naturalne. Zna zależności pomiędzy organizmami żywymi i przyrodą nieożywioną. Wyjaśnia funkcje płodozmianu.

Wykazuje znajomość nowoczesnych technologii uprawy roślin pod osłonami.

Umiejętności

Potrafi pobierać próbki gleb i podłoży. Pobiera i przygotowuje próbki materiału roślinnego.

Posiada umiejętność przygotowania próbek glebowych do analizy i podstaw oznaczania w nich zawartości składników mineralnych.

Grupuje nawozy mineralne. Oblicza dawki nawozów wapniowych i odnosi się do zasad ich stosowania.

Dokonuje identyfikacji podłoży ogrodniczych. Dokonuje wyboru tych materiałów do metod uprawy.

Formułuje wnioski dotyczące potrzeb nawożenia i terminów stosowania nawozów.

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem. Posiada odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie.

Posiada świadomość zagrożeń działalności rolniczej oraz odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jakości produkowanej żywności.

Metody i kryteria oceniania:

101 sprawdzian wiedzy

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)