Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.SED.SM.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach seminarium dyplomowego studenci prezentują i dyskutują szczegółowe założenia, metodologię i wyniki przygotowywanych prac dyplomowych. Uzyskują metodyczne i merytoryczne przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej i możliwość konsultacji wszystkich aspektów pracy w trakcie jej realizacji.

Pełny opis:

Prezentacja zebranych wyników wraz z interpretacją oraz dyskusją

Literatura:

Podstawowa

Szkutnik Z. 2005. Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Poznań.

Weiner J. 2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa..

Uzupełniająca

Gambarelli G., Łucki Z. 2001. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Universitat, Kraków.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

badania, pomiary i eksperymenty oraz interpretację uzyskanych wyników

etapy prowadzenia prac projektowych

przeglądowe prace naukowe

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

znajdować źródła bibliograficzne i korzystać z nich w celu przygotowaniu pracy magisterskiej

dokumentować, opracowywać oraz prezentować wyniki własnej pracy magisterskiej, wypowiadając się w sposób swobodny i wykorzystując techniki multimedialne

właściwie interpretować wyniki własnych badań, a także dyskutować nad rezultatami

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

docenienia badań naukowych i ich znaczenia w życiu człowieka

kreatywnego myślenia, aktualizacji zdobytej wiedzy i własnego rozwoju

współdziałania w grupie ponosząc odpowiedzialność za powierzone prace

Metody i kryteria oceniania:

ocena prezentacji ustnych, ocena zaangażowania w dyskusji, przygotowanie pracy dyplomowej (100% udziału w ocenie końcowej)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sękara
Prowadzący grup: Agnieszka Sękara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siwek
Prowadzący grup: Piotr Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)