Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pszczelnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.PSZ.NI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pszczelnictwo
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Charakterystyka rodzaju Apis. Rozwój osobniczy matki, trutnia i robotnicy. Morfologia i anatomia trzech postaci pszczół w nawiązaniu do ich funkcji w rodzinie pszczelej. Biologia pszczoły miodnej. Naturalne źródła pokarmowe pszczół. Zasady obchodzenia się z pszczołami. Podstawy produkcji pasiecznej i metody pozyskiwania produktów pszczelich. Wykorzystanie pszczoły miodnej w produkcji rolniczej. Pszczelarstwo na świecie.

Pełny opis:

Pochodzenie i charakterystyka rodzaju Apis

Biologia pszczoły miodnej

Podstawowe zasady utrzymania i wykorzystania pszczoły miodnej w kraju i na świecie

Anatomiczne i morfologiczne przystosowania pszczoły miodnej do zdobywania pokarmu

Organizacja gniazda pszczelego, budowa plastra, typy uli

Ogólne zasady sterowania rozwojem rodzin pszczelich. Typy pasiek i kierunki produkcji pasiecznej.

Zasady obchodzenia się z pszczołami. Technika przeglądów rodzin pszczelich.

Zajęcia w pasiece przy otwartym ulu.

Literatura:

Wilde J., Prabucki J. (2008) Hodowla pszczół. Wydawnictwo PWRiL, Poznań.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wskazuje stanowisko systematyczne rodzaju Apis

Objaśnia podstawy biologii pszczoły miodnej. Rozpoznaje przystosowania anatomiczne i morfologiczne pszczoły miodnej do realizacji funkcji życiowych. Tłumaczy budowę i organizację gniazda pszczelego.

Tłumaczy roczny cykl życiowy rodziny pszczelej. Wymienia podstawowe zasady użytkowania i wykorzystania pszczoły miodnej w kraju i na świecie, wylicza kierunki produkcji pasiecznej.

Objaśnia zasady bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami i postępowania na wypadek użądlenia.

Umiejętności

Prowadzi podstawowe obserwacje pszczół oraz gniazda, analizuje i interpretuje znaczenie.

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizy i interpretacji zachowań rodziny pszczelej.

Rozpoznaje typowe metody produkcji i podstawowy sprzęt pasieczny.

Stosuje ogólnie przyjęte zasady bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami oraz zasady Dobrej Praktyki Pszczelarskiej.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji.

Rozwiązuje postawione zadania samodzielnie lub zespołowo. Akceptuje konieczność współpracy w grupie podczas wykonywania wspólnych zadań.

Rozumie znaczenie zasad bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami oraz zasad Dobrej Praktyki Pszczelarskiej.

Metody i kryteria oceniania:

101 sprawdzian wiedzy

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

707 test jednokrotnego wyboru)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)