Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.PRA.SM.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wykonanie eksperymentów badawczych w zakresie tematyki realizowanej pracy magisterskiej

Zapoznanie studenta z warunkami prowadzenia prac badawczych

Pełny opis:

Tematyka zajęć Wykonanie eksperymentów badawczych w zakresie tematyki realizowanej pracy magisterskiej

Zapoznanie studenta z warunkami prowadzenia prac badawczych

Realizowane efekty kształcenia PrDyp_ U01; PrDyp_ K01-04

Literatura:

-

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

zaplanować i przeprowadzić badania z zakresu nauk ogrodniczych i pokrewnych, stosować zaawansowane narzędzia badawcze i samodzielnie analizować wyniki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

ukierunkowanego i ciągłego dokształcania się

pracy indywidualnej i zespołowej, umiejętnego organizowania pracy w grupie, podziału i egzekwowania obowiązków

odpowiedzialnego podejścia do powierzonych mu zadań, przestrzegania wymagań dotyczących zachowania bezpieczeństwa w podjętych działaniach

oceny stopnia niebezpieczeństwa wynikającego ze stosowania odczynników w badaniach i podjęcia działań w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa pracy własnej i innych

Metody i kryteria oceniania:

wykonanie badań do pracy magisterskiej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)