Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy botaniki i zarys systematyki roślin leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.PBR.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy botaniki i zarys systematyki roślin leczniczych
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Podstawy botaniki i zarys systematyki roślin leczniczych

podstawowy - obowiązkowy

wymagania wstępne: brak

Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin

Pełny opis:

Krótki rys rozwoju botaniki - podstawy doskonalenia metod identyfikacji i oceny materiału roślinnego

Organografia: pęd, korzeń, systemy korzeniowe, trwałość i formy wzrostu roślin

Struktury komórkowe o znaczeniu diagnostycznym, roślinne substancje gromadzone w formie substancji zapasowych. Elementy histologii.

Nomenklatura taksonów w zależności od rangi systematycznej. Podstawy taksonomii roślin i metody badań taksonomicznych

Ogólne tendencje ewolucyjne w obrębie plechowów i organowców, ich systematyka, rozmnażanie oraz biologia rozwoju. Zasady korzystania z kluczy, oznaczanie roślin i przyporządkowanie ich do taksonów flory jesiennej, charaktyrystyka rodzin botanicznych do których należą oznaczane gatunki.

Obserwacje mikroskopowe na poziomie komórkowym, identyfikacja strunktur o znaczeniu diagnostycznym.

Obserwacje mikroskopowe preparatów anatomicznych różnych, typowych organów roślinnych, identyfikacja tkanek.

Układ sekrecyjny

Budowa i klasyfikacja owoców i nasion

Przegląd głównych przedstawicieli taksonów roslin od Schizophyta po Magnoliophytinae

Oznaczanie i charakterystyka przedstawicieli rodzin botanicznych flory wiosennej

Zajęcia terenowe - poznawanie roślin w środowisku naturalnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na rosliny chronione, rzadkie i zagrożone

Literatura:

Broda B. 2012.Zarys botaniki farmaceutycznej, PZWL

Szwejkowska A., Szwejkowski J. 2003. (i wznowienia). Botanika t. I Morfologia, t. II Systematyka . PWN Warszawa

Praca znbiorowa pod redakcją E. Pojnara. Skrypt Botanika: teoria i ćwiczenia. Wyd. AR Kraków

Broda B., Mowszowicz J. 1972. Systematyka roslin leczniczych. PZWL

Pałczyński A., Podbielkowski Z., Polakowski B.1995 ( i wznowienia). Botanika. PWN. Warszawa

Cerbat J. 2007. Atlas anatomii roślin. Wyd. UR we Wrocławiu

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

Budowę roślin oraz opisuje je stosując poprawną terminologię i nomenklaturę

Różnorodność morfologiczną i anatomiczną w obrębie roślin różnych rang

Ogólne zasady i metody rozmnażania roślin na stanowiskach naturalnych

Pojęcia stosowane w taksonomii roślin

Zasadę klasyfikowania roślin do poszczególnych taksonów

Budowę komórek i tkanek o istotnym znaczeniu diagnostycznym

Rolę roślin, w tym gatunków o walorach farmakopealnych, w środowisku

umiejętności- potrafi

Posługiwać się poprawną terminologią oraz nomenklaturą botaniczną

Identyfikować, na podstawie budowy morfologicznej i anatomicznej grupy roślin najwazniejsze z punktu widzenia studiowanego kierunku

Korzystać z przewodników do oznaczania roślin

Ocenić na podstawie budowy morfologiczno-anatomicznej przynależność roślin do określonych taksonów

Praktycznie wykorzystać materiał roślinny z zasobów środowiska i poprawnie określić sposób jego rozmnażania

Kompetencje społeczne - jest gotów do

Kreatywnej współpracy w niewielkim zespole

Przewidywania konsekwencji pozyskiwania roślin ze stanowisk naturalnych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi i testowymi. Ocena końcowa jest średnia arytmetyczną liczoną z ocen uzyskanych z ćwiczeń i egzaminu (50% udziału w ocenie końcowej)

sprawdzian wiedzy i umiejętności (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska
Prowadzący grup: Zbigniew Gajewski, Ewa Hanus-Fajerska, Barbara Nowak, Piotr Stolarczyk, Alina Wiszniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska
Prowadzący grup: Zbigniew Gajewski, Ewa Hanus-Fajerska, Wojciech Makowski, Piotr Stolarczyk, Alina Wiszniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)