Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe trendy w uprawie warzyw pod osłonami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.NTW.SM.OOGWY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe trendy w uprawie warzyw pod osłonami
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z technologią uprawy i pędzenia wybranych gatunków warzyw (melona, kawona, kapustnych, pora, marchwi, selera, cykorii sałatowej i in.) pod osłonami. Uwzględnia aspekty doboru gatunków i odmian, elementy nowych technologii uprawy w gruncie i w podłożach organicznych oraz sztucznych. Przedstawia problemy występujące w uprawie - ekstremalne warunki środowiska i występujące w następstwie choroby fizjologiczne i uczy ich rozwiązywania.

Pełny opis:

Intensywne zagospodarowanie pomieszczeń uprawnych mniej znanymi gatunkami warzyw i innych roślin ogrodniczych, zmianowanie, sterowanie terminami upraw

Technologia uprawy pod osłonami: kawona, melona, fasoli, warzyw kapustnych, marchwi, selera, pora i innych gatunków. Samodzielny przegląd literatury polskiej i niektórej zagranicznej związanej z tematem

Pędzenie warzyw pod osłonami, przygotowanie pomieszczeń i materiału roślinnego do pędzenia, zabiegi podczas pędzenia cykorii, szczypiorku, cebuli, pietruszki, rabarbaru i selera

Nowe trendy w bezglebowej technice uprawy warzyw pod osłonami

Przygotowanie warzyw uprawianych pod osłonami do obrotu handlowego, sortowanie, traktowanie posprzętne

Mierniki czynników mikroklimatu pod osłonami, zasady działania, wykonywanie pomiarów natężenia PAR, temperatury, wilgotności powietrza i podłoża

Nowe podłoża i ich charakterystyka, przygotowanie i możliwości zastosowania w uprawie warzyw pod osłonami

Rozpoznawanie objawów, przyczyny i przeciwdziałanie chorobom fizjologicznym w uprawie warzyw pod osłonami. Przygotowanie opracowania postępowania przy wystąpieniu konkretnych objawów chorobowych

Zapoznanie ze specyficznymi cechami odmianowymi kawona, melona, warzyw kapustnych, marchwi, selera, fasoli, pora i innych gatunków w uprawie pod osłonami, projekt właściwego wyboru gatunków i odmian do konkretnej technologii uprawy i oczekiwanych cech użytkowych

Literatura:

Knaflewski M. pod red. 2010, Uprawa warzyw w pomieszczeniach, PWRiL

Siwek P. 2010, Warzywa pod folią i włókniną, Hortpress

Kurpaska S. 2007, Szklarnie i tunele foliowe, PWriL

Monografie, artykuły w czasopismach ogrodniczych

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna rzadziej uprawiane gatunki warzyw i ich wymagania oraz sposoby krótkiego składowania i przygotowania do obrotu handlowego

Zna główne elementy technologii uprawy wybranych gatunków warzyw pod osłonami

Wyjaśnia zasady pędzenia warzyw, potrafi opisać etapy przygotowania warzyw do pędzenia w polu i przebieg pędzenia w pomieszczeniach

Zna nowe metody uprawy warzyw na podłożach naturalnych i sztucznych

Potrafi rozpoznać urządzenia pomiarowe używane do monitorowania czynników mikroklimatu pod osłonami, zna zasady pomiarów i rejestracji

Klasyfikuje i charakteryzuje nowe podłoża

Analizuje cechy gatunkowe i odmianowe rzadziej uprawianych pod osłonami warzyw pod kątem możliwości wprowadzenia do płodozmianu

Zna objawy i rozpoznaje choroby fizjologiczne warzyw uprawianych pod osłonami

Umiejetności

Potrafi dobrać mniej znane rośliny warzywne i ich odmiany do uprawy w różnych pomieszczeniach i terminach oraz zaplanować zabiegi agrotechniczne w konkretnym gospodarstwie

Mierzy i rejestruje czynniki mikroklimatu pod osłonami, zestawia wartości i porównuje z optymalnymi dla gatunków roślin warzywnych

Potrafi dobrać odpowiednie parametry dla krótkiego składowania warzyw uprawianych pod osłonami oraz sposoby sortowania i przygotowania do obrotu handlowego

Potrafi zaplanować uprawę mniej znanych warzyw w konkretnych warunkach, potrafi dobrać odpowiednie materiały i podłoża

Tworzy zalecenia zapobiegające i interwencyjne dla chorób fizjologicznych roślin warzywnych pod osłonami

Kompetencje społeczne

Przekazuje wiedzę na temat nowych rozwiązań w uprawie mniej popularnych gatunków warzyw pod osłonami, a także zagrożenia z tego wynikające

Popularyzuje spożycie warzyw w nietypowych okresach, podkreśla walory odżywcze i formy produktów (nowalijki, warzywa pędzone)

Metody i kryteria oceniania:

101 sprawdzian wiedzy

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

707 test jednokrotnego wyboru)

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)