Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.MIK.SI.OBTSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia ogólna
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia z mikrobiologii ogólnej mają na celu zaznajomienie studentów z światem drobnoustrojów, wskazanie na ich rolę w najważniejszych procesach biologicznych przebiegających na kuli ziemskiej związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach wodnych i lądowych. Wykłady umożliwią lepsze zrozumienie znaczenie mikroorganizmów w funkcjonowaniu biocenozy, przemianach biogenów oraz ich wzajemnym wpływie na siebie i na inne organizmy żywe. Zajęcia mają uwypuklić pożyteczną i szkodliwą rolę drobnoustrojów w przyrodzie oraz wskazać na ścisłe powiązania świata mikroorganizmów z środowiskiem życia roślin, zwierząt i ludzi. Wiedza z zakresu mikrobiologii jest niezbędnym warunkiem nabycia umiejętności praktycznego sterowaniem rozwojem i aktywnością mikroorganizmów. Wiedza z zakresu mikrobiologii umożliwi produkcję nowoczesnymi metodami przemysłowymi zdrowej żywności bez wywierania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Pełny opis:

Wykłady - tematyka zajęć:

- Świat drobnoustrojów i ich miejsce w przyrodzie. Zarys historii rozwoju mikrobiologii i badań nad drobnoustrojami, mikrobiologia na tle historycznego rozwoju nauk biologicznych

- Jak obchodzić się z drobnoustrojami, podstawowe techniki prac laboratoryjnych

- Diagnostyka i taksonomia drobnoustrojów

- Podstawy klasyfikacji i zarys systematyki drobnoustrojów

- Morfologia drobnoustrojów (Archebacteria, Procaryota, Eucaryota)

- Fizjologia bakterii, promieniowców i grzybów. Wpływ czynników fizyko-chemicznych środowiska na procesy życiowe drobnoustrojów - Ekologia drobnoustrojów i wzajemne interakcje między mikroorganizmami w biocenozie oraz mikroorganizmami a organizmami wyższymi - Najważniejsze procesy biochemiczne przeprowadzane przez drobnoustroje i ich udział w krążeniu biogenów w przyrodzie - Mikrobiologia środowisk naturalnych i antropogenicznych

- Główne produkty metabolizmu drobnoustrojów wykorzystywanych przez człowieka na skalę przemysłową - Chorobotwórcze właściwości mikroorganizmów: wirusy, bakterie, promieniowce, grzyby, (priony) wraz z podstawami immunologii i praktycznego wykorzystania zjawisk odpornościowych

- Rola drobnoustrojów w procesach biodegradacji i biodeterioracji produktów naturalnych oraz wytworzonych przez człowieka - Mikrobiologiczne podstawy biotechnologii

- Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów w przetwórstwie i przemyśle rolno-spożywczym

- Przyszłość mikrobiologii, stan aktualny i perspektywy wykorzystania nauki o drobnoustrojach w gospodarce narodowej

Ćwiczenia - tematyka zajęć:

- Bezpieczeństwo i higiena pracy na ćwiczeniach z mikrobiologii. Podstawowa aparatura i metody stosowane w badaniach mikrobiologicznych - Metody izolacji drobnoustrojów, techniki hodowli i sposoby prowadzenia czystych kultur drobnoustrojów - Wykonanie preparatów bakteriologicznych – utrwalonych i barwionych. Technika posługiwania się mikroskopem immersyjnym - Morfologia bakterii, barwienie negatywne

- Badanie ruchu bakterii metodą kropli wiszącej

- Barwienie bakterii metodą Grama

- Asymilatory azotu atmosferycznego

- Morfologia, znaczenie i sposoby izolacji promieniowców

- Morfologia grzybów

- Grzyby toksynotwórcze

- Mikrobiologiczna analiza wody i gleby

- Bakterie fermentacji mlekowej

- Ocena stanu sanitarno-higienicznego produktów spożywczych

- Bakterie chorobotwórcze

- Podstawy diagnostyki mikrobiologicznej

Literatura:

Podstawowa:

Baj J. 2018. Mikrobiologia. PWN, Warszawa

Whitt D., Salyers A. 2012. Mikrobiologia - różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. PWN, Warszawa

Uzupełniająca:

Baj J., Markiewicz Z. 2015. Biologia Molekularna Bakterii. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- najważniejsze procesy zachodzące w środowisku naturalnym, z udziałem różnych mikroorganizmów

- najważniejsze procesy mikrobiologiczne zachodzące w glebie, wodzie i powietrzu

- najważniejsze drobnoustroje chorobotwórcze

Umiejętności - potrafi:

- interpretować i wykorzystywać wiedzę z zakresu mikrobiologii w celu jej praktycznego wykorzystania w życiu codzienny, - ocenić zagrożenia i korzyści płynące z zastosowania mikrobiologicznych procesów w różnych obszarach działalności człowieka - rozróżnić poszczególne grupy fizjologiczne drobnoustrojów

- praktycznie wykorzystywać metody stosowane w laboratorium mikrobiologicznym

- samodzielnie posługiwać się aparaturą i sprzętem laboratoryjnym

- interpretować wyniki analiz i doświadczeń z wykorzystaniem mikroorganizmów

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

- samodzielnej oceny i interpretacji zdobyczy wiedzy z zakresu mikrobiologii

- organizacji pracy w małym laboratorium ceclem wykonania określonego doświadczenia z zakresu mikrobiologii

- wykorzystania zdobytej wiedzu z zakresu mikrobiologii i łączenia jej z innymi dyscyplinami naukowymi

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny ograniczony czasowo (50% udziału w ocenie końcowej)

Ćwiczenia: sprawdzian wiedzy i umiejętności (50%udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wolny-Koładka
Prowadzący grup: Jacek Grzyb, Marek Ostafin, Katarzyna Wolny-Koładka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wolny-Koładka
Prowadzący grup: Karol Bulski, Krzysztof Frączek, Anna Lenart-Boroń, Katarzyna Wolny-Koładka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wolny-Koładka
Prowadzący grup: Karol Bulski, Jacek Grzyb, Anna Lenart-Boroń, Katarzyna Wolny-Koładka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)