Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka i hodowla roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.GEN.SI.OOGXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka i hodowla roślin
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

-

Pełny opis:

Budowa i organizacja genomu u Procaryota i Eucaryota, prawa dziedziczności. Zagadnienia związane z podstawami dziedziczenia cech, prawami genetyki klasycznej.

Zmienność i mutacje. Rodzaje mutacji: genowe, chromosomowe, genomowe. Transpozony. Naprawa DNA. Mutacje somatyczne. Częstotliwość mutacji. Znaczenie mutacji w rolnictwie

Zmienność genetyczna i środowiskowa, selekcja i postęp genetyczny

Biologia gatunku a hodowla roślin. Systemy krzyżowania roslin.

Konwencjonalne metody hodowli roślin. Wykorzystanie efektu heterozji w hodowli roślin:

Obserwacje mikroskopowe podziałów komórki

Interpretacja praw mendla. Analiza dziedziczenia wybranych cech. Odchylenia od praw Mendla

Dziedziczenie cech sprzężonych w autosomach oraz sprzężonych z płcią

Rekombinacja cech i crossing-over, mapy genetyczne

Ocena materiału hodowlanego

Konwencjonalne metody hodowli. Hodowla odmian mieszańcowych.

Literatura:

Michalik B. (red.). 2009. Hodowla roślin z elementami biotechnologii, PWN, Warszawa.

Fletcher i in., 2010. Krótkie wykłady – Genetyka

T.A. Brown. 2012. Genomy

"Solomon, Berg, Ville . Biologia

"

Muszyński S. (red.), 2000. Genetyka dla rolników

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

podstawowe prawa genetyczne, definiuje problematykę w obszarze genetyki klasycznej i hodowli roslin, opisuje organizacje genomu organizmów prokariotycznych i eukariotycznych

prawa dziedziczenia, charakteryzuje rodzaje mutacji, opisuje cykl komórkowy i podziały komórki

kierunki hodowli i objaśnia sposoby postępowania przy różnych metodach hodowli

umiejętności - potrafi

analizować i interpretować sposoby dziedziczenia cech na podstawie przykładów i zadań, oraz wykorzystuje zasoby internetowe on-line

interpretuje obrazy i zdjecia mikroskopowe

oceniać materiał roślinny i sporządzać opis selekcji,

rozwiązać zadania z zastosowaniem praw genetyki klasycznej, posługiwać się metodami wykorzystywanymi w hodowli rośłin

Kompetencje społeczzne - jest gotów do

przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji na temat możliwości technologicznych w zakresie doskonalenia roślin uprawnych

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i testu (70% udziału w ocenie końcowej)

"Sprawdzian wiedzy w postaci zaliczeń poszczególnych części materiału, oraz pracy pisemnej na podstawie których uzyskują ocenę z ćwiczeń (średnia arytmetyczna) (30% udziału w ocenie końcowej)

"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Agnieszka Kiełkowska, Magdalena Klimek-Chodacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus
Prowadzący grup: Adela Adamus, Małgorzata Czernicka, Agnieszka Kiełkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.