Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.BOT.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z budową i funkcją komórek i tkanek roślinnych, strukturą morfologiczną i anatomiczną organów wegetatywnych i generatywnych oraz rozmnażaniem roślin. Zapoznanie studentów z podstawami klasyfikacji świata roślinnego i zasadami kwalifikacji taksonów. Student powinien posiąść umiejętność postrzegania rośliny jako złożonego morfologiczno-funkcjonalnego układu: komórka – tkanka – organ. Nauczy się wyróżniać grupy roślin na podstawie ich cech budowy i korzystając z przewodników oznaczać rośliny, czyli poprawnie je nazwać i umiejscowić w systemie. Na ćwiczeniach terenowych pozna podstawy florystyki, fitosocjologii i ekologii umożliwiające dalsze kształcenie na przedmiotach kierunkowych.

Pełny opis:

Podstawy systematyki roślin, zasady klasyfikacji, systemy – rys historyczny. Podział systematyczny świata roślin i tendencje rozwojowe roślin niższych.

Ewolucja i przemiana pokoleń: mszaków i paprotników

Rośliny nagozalążkowe - rozmnażanie, przegląd podgromad i klas

Okrytozalążkowe – formy wzrostu, rozmnażanie generatywne i wegetatywne, biologia rozsiewania nasion i owoców

Grupy ekologiczne roślin; charakterystyka rodzin botanicznych ważnych z ogrodniczego punktu widzenia, ze szczególnym uwzględnieniem roślin chronionych

Metageneza i budowa pokoleń mszaków, widłakowych, skrzypowych i paproci

Rozmnażanie roślin nagozalążkowych, przegląd głównych przedstawicieli gromad i klas

Oznaczanie i charakterystyka przedstawicieli rodzin botanicznych flory wiosennej

Zróżnicowanie flory w zależności od warunków siedliskowych – roślinność łąkowa, leśna ruderalna, kserotermiczna. Zbiór roślin do zielnika. Poznawanie roślin prawnie chronionych w środowisku naturalnym.

Literatura:

SZWEYKOWSKA A., SZWEYKOWSKI J.,2003 (i wznowienia). Botanika t. I. Morfologia oraz t. II. Systematyka. PWN Warszawa

PAŁCZYŃSKI A., PODBIELKOWSKI Z., POLAKOWSKI B.,1995 (i wznowienia). Botanika. PWN Warszawa

HEJNOWICZ Z.,2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN Warszawa

Praca zbiorowa pod red. POJNARA E., 1980-1999. Skrypt Botanika teoria i ćwiczenia cz. I i II, Wydawnictwo AR Kraków

SZAFER W., KULCZYŃSKI S., PAWŁOWSKI B. 1986 (i wznowienia). Rośliny polskie – klucz do oznaczania roślin. PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje budowę organów wegetatywnych i generatywnych roślin

Rozpoznaje organizację komórkową żywych organizmów na poziomie submikroskopowym

Wyjaśnia odmienną budowę anatomiczną organów charakterystycznych dla różnych taksonów roślinnych

Opisuje przebieg procesu rozmnażania generatywnego oraz wegetatywnego roślin

Definiuje pojęcia dotyczące systemu świata roślin zarówno w ujęciu historycznym jak i obecnym

Kwalifikuje rośliny do taksonów wyższych rang

Charakteryzuje taksony niższych rang, zwłaszcza obejmujących gatunki gospodarczo ważne i użytkowane ogrodniczo

Znajduje zastosowanie i pokazuje rolę roślin w krajobrazie przyrodniczym, gospodarce żywieniowej i w świecie ożywionym w ogóle

Odnosi posiadaną wiedzę do zdobywania dokładniejszych wiadomości ukierunkowanych na grupy użytkowe roślin ogrodniczych – zgodnie z kierunkiem studiów

Umiejętności

Posługuje się poprawną nomenklaturą botaniczną

Identyfikuje najważniejsze, z punktu widzenia studiowanego kierunku, gatunki roślin

Korzysta z kluczy i przewodników do oznaczania roślin

Rozpoznaje materiał roślinny na podstawie preparatów anatomicznych

Porównuje poziom organizacji komórkowo-tkankowej roślin różnych taksonów

Rozróżnia sposoby propagacji roślin i ocenia ich możliwości zastosowań praktycznych

Kompetencje społeczne

Docenia rolę roślin w szeroko pojętym środowisku przyrodniczym

Przewiduje stan zagrożenia naturalnego środowiska przyrodniczego

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

721 demonstracja praktycznych umiejętności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)