Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.TEI.SI.OBTSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologiami informacyjnymi oraz aplikacjami komputerowymi i ich praktycznym zastosowaniem w pracy naukowej: użytkowanie komputera w procesach gromadzenia, przesyłania i przetwarzania oraz prezentacji informacji, specjalistyczne pakiety użytkowe, usługi w sieci Internet.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

- Omówienie zasad i metod wyszukiwania informacji oraz oprogramowania w internecie, rodzaje wyszukiwarek; Omówienie przepisów o prawach autorskich, o rodzajach licencji oprogramowania komputerowego oraz o źródłach pozyskiwania oprogramowania; Portal Google, jako przykład zintegrowanych technologii komunikacyjnych, oferujący przeglądarki, usługi wyszukiwania hasłem lub obrazem, g-mail, mapy, earth, translator językowy.

Przeglądanie portali dla nauk przyrodniczych i biotechnologicznych, w celu późniejszego wykorzystania wyszukanych informacji w samodzielnie utworzonej relacyjnej bazie danych.

- Omówienie pojęcia bazy danych oraz szczególnego typu bazy danych - relacyjnej. Zapoznanie z pojęciami: DBA – administrator bazy danych, DBMS – system zarządzania bazą danych, SQL – strukturalny język zapytań, spójność bazy, transakcja, obiekty bazy danych (tabele, kwerendy, formularze, raporty); Prezentacja przykładowych baz danych.

Praca w grupie: projektowanie struktury obiektów przykładowej bazy danych dla zastosowań wykorzystania roślin w lecznictwie, kosmetologii.

Praca samodzielna: wprowadzanie uprzednio wyszukanych w internecie informacji do bazy; wykorzystanie portalu społecznościowego do współdzielenia pliku bazy, stosowanie zasad współdzielenia dostępu do bazy danych.

- Praca w edytorze tekstu MS Word: poznanie struktury dokumentu tekstowego; znaki sterujące; formatowanie na poziomie czcionki, akapitu; style tekstu – ich znaczenie dla zachowania prawidłowej struktury pliku tekstowego ; tworzenie i formatowanie tabel; pisanie wzorów matematycznych i chemicznych w edytorze równań; wstawianie obiektów graficznych i sterowanie ich ustawieniem względem tekstu; automatyzacja i przyspieszanie czynności w formatowaniu dużych dokumentów: automatyczne spisy, przypisy, nagłówki, stopki; malarz formatów. Wykonanie samodzielnej pracy edycyjnej.

- Arkusz kalkulacyjny MS Excel: wykonywanie działań na arkuszach; formatowanie danych; organizowanie danych w arkuszu; stosowanie nazw zakresów; pisanie formuł z użyciem funkcji wbudowanych, adresów względnych i bezwzględnych; przegląd kategorii funkcji, stosowanie funkcji warunkowej w postaci prostej i zagnieżdżonej; tworzenie wykresów; sortowanie danych względem wielu kluczy; proste obliczenia statystyczne.

- Tworzenie prezentacji Power Point: stosowanie układów slajdu, wstawianie pola tekstowego, autokształtów, schematów, grafiki, muzyki, animacja obiektów, ustawianie chronometrażu animacji, opcji pokazu slajdów.

Literatura:

Podstawowa

1. Mendrala D., Szeliga M. 2016. Access 2016 PL. Kurs. Wydawnictwo Helion, Gliwice

2. Mendrala D., Szeliga M. 2016. ABC systemu Windows 10 PL. Wydawnictwo Helion, Gliwice

3. Wrotek W. 2016. Office 2016 PL. Kurs. Wydawnictwo Helion, Gliwice

Uzupełniająca

1. POMOC w wykorzystywanych aplikacjach

2. Zasoby internetu

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Posiada podstawową znajomość przepisów o prawach autorskich, o rodzajach licencji oprogramowania komputerowego oraz o źródłach pozyskiwania oprogramowania

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Korzysta z wyszukiwarek internetowych i baz danych w celu zebrania informacji. Wykazuje orientację w możliwościach oprogramowania dedykowanego studiowanemu kierunkowi. Potrafi zorganizować strukturę relacyjnej bazy danych w celu zgromadzenia informacji z dziedziny naukowej i późniejszego łatwego dostępu do nich. Wykorzystuje komunikatory internetowe i pocztę elektroniczną w celach komunikacji i przesyłania informacji. Potrafi obsługiwać sprzęt komputerowy i popularne urządzenia zewnętrzne: drukarka, skaner, nośniki pamięci, nagrywarka. Wykorzystuje oprogramowanie narzędziowe w celu zabezpieczenia danych, optymalizacji danych na dysku, instalowania aplikacji. Konstruuje prawidłową wewnętrzną strukturę dokumentu tekstowego, prezentacji multimedialnej. Potrafi redagować pisma i długie dokumenty w edytorze tekstu, wykorzystując możliwości automatyzacji i przyspieszenia prac edycyjnych. Rozróżnia formaty plików graficznych i umieszcza obraz w pliku tekstowym, prezentacji i strony WWW, stosując różne opcje ustawień i optymalizacji rysunku. Potrafi utworzyć oryginalną prezentację multimedialną ilustrującą zadany temat kierunkowy. Potrafi zorganizować dane w arkuszu kalkulacyjnym, poddać je obliczeniom statystycznym i innym przy pomocy funkcji standardowych i różnych sposobów adresacji; analizować wyniki poprzez przedstawienie ich w formie graficznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, ma świadomość szerokich możliwości automatyzacji prac biurowych, projektowych, z zakresu obliczeń statystycznych i ekonomicznych, gromadzenia informacji naukowych w strukturach zorganizowanych. Potrafi współpracować w ramach zespołu Potrafi prawidłowo określić priorytety służące realizacji określonego celu, ma świadomość konieczności przestrzegania etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Rozwiązanie zadania problemowego, demonstracja praktycznych umiejętności - 100%

Na ocenę 2

Nie ma wiadomości na temat przepisów o prawach autorskich, o rodzajach licencji oprogramowania komputerowego oraz o źródłach pozyskiwania oprogramowania

W sposób ograniczony posługuje się sprzętem komputerowym w celach zdobywania, organizowania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji w związku ze studiowanym kierunkiem studiów.

Nie przestrzega etyki zawodowej, nie potrafi pracować w grupie, ani działać w sposób przedsiębiorczy

Na ocenę 3

Wykazuje słabą znajomość przepisów o prawach autorskich, o rodzajach licencji oprogramowania komputerowego oraz o źródłach pozyskiwania oprogramowania

Niezbyt biegle posługuje się sprzętem komputerowym w celach zdobywania, organizowania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji w związku ze studiowanym kierunkiem studiów.

Przestrzega zasady etyki zawodowej, ale nie potrafi pracować w grupie, ani działać w sposób przedsiębiorczy

Na ocenę 4

Wykazuje dość dobrą znajomość przepisów o prawach autorskich, o rodzajach licencji oprogramowania komputerowego oraz o źródłach pozyskiwania oprogramowania

W sposób dość dobry posługuje się sprzętem komputerowym w celach zdobywania, organizowania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji w związku ze studiowanym kierunkiem studiów.

Przestrzega etykę zawodową, potrafi pracować w grupie, ale nie umie działać w sposób przedsiębiorczy

Na ocenę 5

Wykazuje dobrą znajomość przepisów o prawach autorskich, o rodzajach licencji oprogramowania komputerowego oraz o źródłach pozyskiwania oprogramowania

W sposób swobodny posługuje się sprzętem komputerowym w celach zdobywania, organizowania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji w związku ze studiowanym kierunkiem studiów.

Przestrzega etykę zawodową, potrafi pracować w grupie, i działać w sposób przedsiębiorczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: Maciej Gąstoł, Joanna Makulska, Anna Surówka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska
Prowadzący grup: Maciej Gąstoł, Joanna Makulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł, Joanna Makulska
Prowadzący grup: Maciej Gąstoł, Joanna Makulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł, Joanna Makulska
Prowadzący grup: Joanna Makulska, Krystian Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)