Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.TEC.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zaznajomienie z metodami opracowywania i edycji dokumentów, posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi oraz sposobami prezentacji informacji. Praktyczne zastosowanie informatyki w dziedzinie roślin leczniczych i prozdrowotnych. Przygotowanie studentów do posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi oraz do ich stosowania w zakresie prac studialnych związanych z kierunkiem studiów. Nauczenie studentów pozyskiwania i weryfikacji informacji ze źródeł internetowych.

Pełny opis:

Przegląd wyszukiwarek zagranicznych i polskich, wyszukiwarki specjalistyczne. Struktura zapytań i zasady wyszukiwania w Internecie na przykładzie Google. Tłumaczenia (narzędzie językowe Google i inne translatory internetowe). Bazy taksonomiczne oraz zdjęciowe. Zadania z wyszukiwania informacji (ogólnych i szczegółowych) związanych z kierunkiem studiów

Praca w edytorze tekstu MS Word: struktura dokumentu, znaki sterujące, formatowanie czcionki i akapitu, podział tekstu na kolumny, tworzenie i formatowanie tabel, układ strony oraz znaki podziału, numeracja stron, punktory i numerowanie, tabulatory, wstawianie i edycja obiektów graficznych, automatyzacja i przyspieszanie czynności edycyjnych.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel: struktura skoroszytu, wykonywanie działań na arkuszach, organizacja danych, formatowanie komórek, odwołania, stosowanie adresów względnych i bezwzględnych, pisanie formuł oraz użycie funkcji wbudowanych, przegląd funkcji, sortowanie danych względem wielu kluczy.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel: tworzenie i edycja podstawowych typów wykresów.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel: wykresy specjalistyczne.

Prezentacja MS Power Point: struktura prezentacji, zasady czytelności i pełnego przekazu informacji, stosowanie układów slajdu, wstawianie pola tekstowego, autokształtów, schematów, grafiki, muzyki, animacja obiektów, ustawianie chronometrażu animacji, opcji pokazu slajdów.

Przegląd zasobów internetowych związanych z prozdrowotnymi i leczniczymi właściwościami roślin.

Literatura:

System Windows. Najlepsze rozwiązania - Gralla P. Helion, Gliwice 2008

Word 2007 PL - Kowalczyk G. Helion Gliwice, 2004

Excel 2007 Biblia - Walkenbach J. Helion Gliwice, 2007

ABC Internetu - Pikoń K. Helion Gliwice, 2011

Rośliny lecznicze - Jędrzejewski K. (red.) Bellona, Warszawa 2011

Atlas ziół krajowych - Iwaniuk A. Bellona, Warszawa 2010

Internet. Ćwiczenia praktyczne. Sokół M. Rajca P. Helion Gliwice, 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę o środowisku internetowym, mechanizmach działania podstawowych narzędzi wyszukujących informacje,

Wie o bazach internetowych, sklepach, serwisach oraz portalach ogrodniczych, związanych z roślinami wykazującymi wpływ na

Opisuje zasady tworzenia i formatowania dokumentów oraz opracowywania tekstu

Ma wiedzę dotyczącą posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania i wizualizacji

Zna zasady tworzenia dobrze skonstruowanej prezentacji multimedialnej z wykorzystanie plików graficznych

Umiejętności

Posiada umiejętność posługiwania się narzędziami eksplorującymi internetowe zasoby sieciowe, zdobywania wiedzy i rozwijania swoich profesjonalnych umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym), potrafi dokonać weryfikacji jakościowej materiałów pochodzących z Internetu

Student potrafi przedstawić swoją pracę za pomocą dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji multimedialnych na poziomie podstawowym oraz potrafi wykorzystać poznane oprogramowanie dla poszerzenia umiejętności związanych ze studiowanym kierunkiem

Potrafi tworzyć i redagować dokumenty w edytorze tekstu, wykorzystując możliwości automatyzacji i narzędzia edycyjne oraz konstruować prawidłową strukturę dokumentu tekstowego

Wykazuje umiejętność tworzenia multimedialnych prezentacji tematycznych związanych ze studiowanym kierunkiem

Kompetencje społeczne

Docenia znaczenie technologii informacyjnej oraz roślin leczniczych i prozdrowotnych dla podniesienia poziomu i jakości życia społeczeństwa

Rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

101 sprawdzian wiedzy

201 sprawdzenie umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

721 demonstracja praktycznych umiejętności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)