Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.TEC.NI.OOSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

uzupełniający - obowiązkowy

Pełny opis:

Przegląd wyszukiwarek zagranicznych i polskich, wyszukiwarki „głębokiego Internetu”. Struktura zapytań i zasady wyszukiwania w Internecie na przykładzie Google. Tłumaczenia (narzędzie językowe Google i inne translatory internetowe). Bazy taksonomiczne oraz zdjęciowe. Zadania z wyszukiwania informacji (ogólnych i szczegółowych) związanych z kierunkiem studiów

Praca w edytorze tekstu MS Word: struktura dokumentu, znaki sterujące, formatowanie tekstu, style, tworzenie i formatowanie tabel, pisanie wzorów matematycznych i chemicznych w edytorze równań, wstawianie obiektów graficznych, wideo, dźwiękowych, automatyzacja i przyspieszanie czynności: automatyczny spis treści, korespondencja seryjna, przypisy, nagłówki, stopki

Arkusz kalkulacyjny MS Excel: wykonywanie działań na arkuszach, formatowanie danych, organizowanie danych w arkuszu, stosowanie adresów względnych, bezwzględnych, nazw zakresów, pisanie formuł z użyciem funkcji wbudowanych, przegląd kategorii funkcji, sortowanie danych względem wielu kluczy

Arkusz kalkulacyjny MS Excel: tworzenie i edycja wykresów

Prezentacja MS Power Point: stosowanie układów slajdu, wstawianie pola tekstowego, autokształtów, schematów, grafiki, muzyki, animacja obiektów, ustawianie chronometrażu animacji, opcji pokazu slajdów

Podstawy tworzenia grafiki komputerowej

Zapoznanie się z przykładowym oprogramowaniem dla ogrodnictwa w zakresie sztuki ogrodowej: bazy roślin, przegląd programów wspomagających projektowanie ogrodów i wizualizacje projektu (m.in.: GardenPuzzle, Zaprojektój Ogród, My Garden, Garden Planner Online).

Literatura:

Podstawowa

Giannakoulopoulos, A., Konstantinou, N., Koutsompolis, D., Pergantis, M. and Varlamis, I. (2019), ‘Academic Excellence. Website Quality. SEO Performance: Is there a Correlation?,’ Future Internet, 11 (11), 242. https://doi.org/10.3390/fi11110242

Król, K., Zdonek, D. (2020). Aggregated Indices in Website Quality Assessment. Future Internet, 12(4), 72. https://doi.org/10.3390/fi12040072

Król, K. (2020). Evolution of online mapping: from Web 1.0 to Web 6.0. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 1, 33-51. https://doi.org/10.15576/GLL/2020.1.33

Uzupełniająca

Król, K., Zdonek, D. (2020). Analytics Maturity Models: An Overview. Information, 11(3), 142. https://doi.org/10.3390/info11030142

Król, K., Zdonek, D. (2020). Local government website accessibility – evidence from Poland. Administrative Sciences, 10(2), 22. https://doi.org/10.3390/admsci10020022

Król, K. (2019). Geoinformation in the invisible resources of the internet. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 3, 53-66. https://doi.org/10.15576/GLL/2019.3.53

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

obsługę komputera, podstawowe rodzaje aplikacji komputerowych oraz przeznaczenie programów użytkowych

rodzaje usług sieciowych, mechanizmy działania internetowych narzędzi wyszukujących informacje

serwisy oraz portale ogrodnicze, zwłaszcza poświęcone projektowaniu, doborowi , a także pielęgnacji roślin

ogólne oraz specyficzne dla danego kierunku studiów internetowe bazy danych

zasady tworzenia, opracowywania oraz przetwarzania zawartości dokumentów oraz arkuszy kalkulacyjnych

zasady tworzenia dobrze skonstruowanej prezentacji multimedialnej

formaty grafiki komputerowej, podstawowe pojęcia z zakresu grafiki oraz oprogramowanie do edycji rysunków Umiejętności - potrafi

posługiwać się narzędziami eksplorującymi internetowe zasoby sieciowe, zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym), a także dokonać weryfikacji jakościowej materiałów źródłowych

obsługiwać sprzęt komputerowy, podstawowe oprogramowanie środowiskowe i aplikacje biurowe

przedstawić swoją pracę za pomocą dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji multimedialnej na poziomie podstawowym

orientować się w możliwościach wykorzystania oprogramowania standardowego dla studiowanego kierunku

redagować pisma i długie dokumenty w edytorze tekstu, wykorzystując możliwości automatyzacji i przyspieszenia prac edycyjnych oraz konstruować prawidłową wewnętrzną strukturę dokumentu tekstowego

zorganizować dane w arkuszu kalkulacyjnym, przetwarzać je przy pomocy funkcji standardowych i różnych sposobów adresacji, wizualizować dane poprzez przedstawienie ich w formie graficznej

tworzyć multimedialne prezentacje tematyczne oraz biznesowe i szkoleniowe

rozróżniać formaty plików graficznych, edytować różne typy grafiki, poddawać obraz prostej obróbce, stosować różne opcje ustawień i optymalizacji rysunku Kompetencje społeczne - jest gotów do

uznawania roli nowoczesnych sprzętów i technologii w każdej dziedzinie życia, gospodarki i nauki, w tym również w ogrodnictwie, a szczególnie w sztuce ogrodowej, zdawać sobie sprawę z zalet i zagrożeń wynikających ze stosowania technologii informacyjnych

uznania potrzeby kształcenia się przez całe życie

stosowania technologii informatycznych w zakresie zdobywania wiedzy, komunikowania się oraz prowadzenia działalności gospodarczej i naukowej

działania i współpracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pracy pisemnej (35% udziału w ocenie końcowej), zaliczenie projektu (30%), sprawdzian umiejętności (35%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Koźmińska
Prowadzący grup: Aleksandra Koźmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Koźmińska
Prowadzący grup: Aleksandra Koźmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kamińska, Aleksandra Koźmińska
Prowadzący grup: Iwona Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kamińska, Aleksandra Koźmińska
Prowadzący grup: Iwona Kamińska, Aleksandra Koźmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)